Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-LG-LS-O.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka w logistyce
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw matematyki ekonomicznej

Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie 45h/2 ECTS

- wykład 15h

- konwersatorium 30h

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 75h/2 ECTS

-przygotowanie się do ćwiczeń 45h

- przygotowanie się do egzaminu 30h

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 120h

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 4 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Obecność na zajęciach

Zaliczenia pisemne konwersatoriów

Egzamin pisemny

Pełny opis:

Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia w laboratorium komputerowym.

Studiowanie Statystyki w logistyce wymaga znajomości podstaw matematyki ekonomicznej oraz umiejętności pracy w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Program przedmiotu obejmuje analizę struktury zbiorowości, analizę współzależności oraz analizę dynamiki zjawisk. Koncepcja nauczania Statystyki zakłada znacznie większy nacisk na zastosowania niż teorię. Statystyka stanowi wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w logistyce i zarządzaniu.

Celem kształcenia jest przekazanie studentom teoretycznych podstaw analizy statystycznej oraz zapoznanie z metodami statystyki opisowej i możliwościami wykorzystania ich do badania zjawisk ekonomicznych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania.

Literatura:

Podstawowa

1. M. Sobczyk, Statystyka: podstawy teoretyczne, przykłady - zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000

2. M. Sobczyk, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

3. W. Starzyńska, Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

4. A. Snarska, Statystyka, Ekonometria, Prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2007

5. S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka – elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006

Uzupełniająca

1. A. D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

2. Witte R. S., Witte J. S., Statistics, John Wiley & Sons, 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna i rozumie podstawowe metody, techniki i narzędzia statystyczne, pozwalające na pozyskiwanie, przetwarzanie i analizę danych społeczno-gospodarczych w branży TSL

Umiejętności:

- potrafi wykorzystać narzędzia statystyczne do rozwiązywania problemów logistycznych, poprzez dobór właściwych metod pozyskiwania i przetwarzania informacji, krytyczną analizę i syntezę pochodzących z nich danych,

Kompetencje społeczne:

- jest gotów do krytycznej samooceny poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie metod ilościowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Mateusz Hałka, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Arleta Kędra, Arkadiusz Kijek, Jarosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Mateusz Hałka, Arkadiusz Kijek, Jarosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Grzegorz Grela, Arkadiusz Kijek, Jarosław Szymański, Paweł Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Agnieszka Gergont, Mateusz Hałka, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Marek Angowski, Agnieszka Gergont, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)