Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy logistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-LG-LS-O.20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy logistyki
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/enrol/index.php?id=1665
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, znajomość podstawowych praw ekonomicznych zachodzących w relacjach między organizacjami na rynku.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

15 godz. wykładu + 15 godz. ćwiczeń

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

minimum 70 godzin

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu:100 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 4 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Egzamin z wiedzy teoretycznej.

2. Opracowanie i zaliczenie merytoryczne części indywidualnych i projektów grupowych.

3. Prezentacja publiczna rozwiązań projektowych.

4. Ocena grupowa prezentacji multimedialnych.


Pełny opis:

Przedmiot podstawowy dla kierunku Logistyka, wprowadzający studentów w tematykę współczesnej logistyki i procesów logistycznych. jest realizowany w formie wykładu, połączonego z ćwiczeniami o charakterze projektowym. W trakcie ćwiczeń studenci opracowują w kilkuosobowych grupach indywidualne części projektu grupowego, powiązane ze sobą i mające spójnych charakter. Dzięki tej współpracy nabywają właściwej wiedzy, umiejętności i kompetencji (szczególnie społecznych) oraz realizują część praktyczną kształcenia przedmiotu. W trakcie wykładów zapoznają się z wiedzą teoretyczną w wybranych obszarach oraz z przykładami rozwiązań logistycznych stosowanych w różnych krajach świata, w szczególności w Azji i Europie. Wykłady i ćwiczenia są ze sobą powiązane w dwóch sferach. 1) w trakcie wykładów omawiane są teoretycznie wybrane aspekty podstawowych czynności logistycznych, które w czasie ćwiczeń projektowych są przekładane na obliczenia i prace projektowe. 2) projekty zrealizowane w trakcie ćwiczeń, prezentacja ich wyników oraz zaliczenie, stanowią jeden z elementów końcowej oceny egzaminacyjnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka, SGH, Warszawa 1993.

Coyle J.J, Bardi J.E., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, 2010.

Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, PSB, Kraków 1998.

Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1995.

Szołtysek J., Logistyka miasta, PWE, Warszawa 2016.

Szołtysek J., Twaróg S., Logistyka zwrotna. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniajaca:

Stevenson W.J., Operations Management, 9th edition, The McGraw-Hill Companies, New York 2009.

Harrison A., van Hoek R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.

Christopher M., Strategia zarządzania dystrybucją, „Placet”, Warszawa 2000.

Materiały wewnętrzne do ćwiczeń i projektowania udostępniane przez prowadzącego ćwiczenia projektowe.

www.ilim.poznan.pl

www.czasopismologistyka.pl

Pozycje anglojęzyczne:

https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=5fOPkttS0KcC&oi=fnd&pg=PR9&dq=basics+of+logistics&ots=nPlXqdGxmh&sig=_Bpck7iK4rZPG02jyyXE1kbUnXc&redir_esc=y#v=onepage&q=basics%20of%20logistics&f=false

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna i rozumie podstawową terminologię logistyczną, rozumie jej źródła i zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych [K_W01],

- student zna i rozumie miejsce logistyki w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodycznych powiązaniach z innymi zespołami wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, zarządzania przedsiębiorstwami oraz dyscyplinami nauk informatycznych i prawnych, w szczególności informatyki ekonomicznej i aplikacji systemów informacyjnych do usprawnienia przepływów informacyjnych w łańcuchu dostaw [K_W02],

- student zna i rozumie relacje między elementami systemów i łańcuchów oraz sieci logistycznych w wymiarze krajowym oraz łańcuchów dostaw w wymiarze globalnym, rozumie znaczenie partnerstwa w łańcuchu i sieci dostaw [K_W04],

- student zna i rozumie podstawowe metody ilościowo-jakościowe wykorzystywane w logistyce, rozumie poszczególne etapy oraz podstawowe czynności występujące w procesach logistycznych [K_W06],

Umiejętności:

- student potrafi zidentyfikować i interpretować zjawiska i procesy w sferze przepływów logistycznych, podaje przykłady i wyjaśnia funkcjonowanie systemów logistycznych oraz łańcuchów dostaw [K_U01],

- student potrafi wykorzystywać różne źródła wiedzy i posługiwać się zaawansowanymi technikami pozyskiwania i przetwarzania informacji związanych z logistyką z uwzględnieniem w procesach logistycznych najnowszych rozwiązań ICT wpisujących się w szeroko rozumienie aplikacje systemów automatycznej identyfikacji AI [K_U05],

- student potrafi funkcjonować i pracować w grupie wykonując różne funkcje (wykonawcze i kierownicze), potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować prezentację z zakresu logistyki oraz wystąpienia ustne związane z podstawami logistyki [K_U10],

Kompetencje społeczne:

- student jest gotów do ciągłego uzupełniania i doskonalenia przez całe życie swojej wiedzy logistycznej oraz z zakresu przepływów rzeczowych i informacyjnych [K_K01],

- student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, w tym do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów logistycznych organizacji, a także motywowania do działania i skutecznego komunikowania się z innymi członkami zespołu (studentami kierunku) [K_K05],

- student jest gotów do określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania oraz jest gotów do zidentyfikowania i rozstrzygnięcia dylematu związanego z wykonywaniem zawodu logistyka [K_K07].

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Pastuszak
Prowadzący grup: Katarzyna Budzyńska, Zbigniew Pastuszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Pastuszak
Prowadzący grup: Katarzyna Budzyńska, Zbigniew Pastuszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Pastuszak
Prowadzący grup: Zbigniew Pastuszak, Łukasz Wiechetek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Pastuszak
Prowadzący grup: Katarzyna Budzyńska, Zbigniew Pastuszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Pastuszak
Prowadzący grup: Katarzyna Budzyńska, Zbigniew Pastuszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0