Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-MSG-LS-O.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia I
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z matematyki

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

1) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego): 60h

- wykłady - 30h,

- ćwiczenia - 30h

2) godziny niekontaktowe (praca własna studenta): 90h

- studiowanie literatury - 15 h

- przygotowanie się do ćwiczeń - 25h

- przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń - 20h

- przygotowanie się do egzaminu - 30h

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu: 150 h


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin pisemny, kolokwium z ćwiczeń, aktywność na ćwiczeniach

Pełny opis:

Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu kategorii, praw, teorii i modeli, za pomocą których mikroekonomia dokonuje opisu zjawisk i procesów rynkowych oraz zapoznanie ze sposobami podejmowania decyzji przez konsumentów, producentów, pracowników w zakresie wykorzystania posiadanych zasobów na różnych rynkach.

Literatura:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

2. Mankiw N.G., Taylor M. P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2015.

3. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa 2011/2016.

4. Rekowski M., Mikroekonomia, Poznań 2009.

5. Zalega T., Mikroekonomia współczesna. Zbiór zadań, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: Student wyjaśnia działanie mechanizmu rynkowego

W2: Student opisuje sposoby podejmowania decyzji gospodarczych przez podmioty rynkowe w zakresie wykorzystania posiadanych zasobów na różnych rynkach.

W3: Student wymienia formy nieefektywności rynku i kierunki działania państwa w celu ich ograniczenia.

Umiejętności:

U1: Student dokonuje opisu i interpretacji zjawisk i procesów rynkowych.

U2: Student używa metod i narzędzi, w tym matematycznych, w celu oceny sytuacji gospodarczej i podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych przez podmioty rynkowe.

Kompetencje społeczne:

K1: Student krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy i umiejętności z mikroekonomii oraz wyciąga wnioski z prowadzonych analiz

K2: Student chętnie podejmuje się uzupełniania i pogłębiania nabytej wiedzy i umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matras-Bolibok
Prowadzący grup: Katarzyna Mamcarz, Anna Matras-Bolibok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0