Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informatyczne w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-MSG-LS-O.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informatyczne w biznesie
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=25789
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych funkcji pakietu MS Office oraz umiejętność korzystania z internetowych źródeł informacji.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

- konwersatorium 45 g. /2 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- studiowanie literatury 15 g. /1 ECTS

- przygotowanie się do zaliczenia 30 g./1 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 90

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 4

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- kolokwium polegające na wykonaniu zadań w arkuszu kalkulacyjnym Ms Excell oraz edytorze tekstu MS Word

Pełny opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w biznesie oraz obszarami i możliwościami zastosowania rozwiązań informatycznych w trakcie rozwiązywania problemów biznesowych. W trakcie zajęć omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: potrzeby informacyjne wykorzystywane w biznesie, segmenty rynku IT, zarządzanie projektami IT, biznesowa ocena przedsięwzięć informatycznych, narzędzia informatyczne znajdujące zastosowanie przy rozwiązywaniu problemów biznesowych oraz komunikacji z otoczeniem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pastuszak, Z., Technologia informacyjna. Materiały do ćwiczeń. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022.

2. Wayne L. W., Microsoft Excel 2019. Analiza i modelowanie danych biznesowych, APN Promise, Warszawa, 2019 (dostępna on-line w serwisie iBUK).

3. Lambert J., Frye C.. Microssoft Office 2019 Krok po kroku, Promise 2021 (dostępna on-line w serwisie iBUK),

4. Czasopisma (portale): Komputer Świat, Chip, PC World.

Literatura uzupełniająca:

1. Wrycza S., Maślankowski J., Informatyka Ekonomiczna. Teoria i zastosowania, PWN, Warszawa 2019.Warszawa 2019

2. Pardillo, J. Business Informatics. Society Publishing, 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W 1: Student rozpoznaje odpowiednie narzędzia informatyczne i nowoczesne technologie, które służą rozwiązywaniu problemów biznesowych oraz ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej.

W 2: Student charakteryzuje nowoczesne technologie wspomagające proces informacyjny w trakcie kontaktów z otoczeniem międzynarodowym.

W 3: Student konstruuje prace pisemne przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych i odpowiednich programów komputerowych.

Umiejętności:

U 1: Student dostrzega wagę zastosowania narzędzi informatycznych w trakcie oceny zmienności otoczenia gospodarczego oraz komunikacji w biznesie.

U 2: Student porównuje i wybiera odpowiednie programy komputerowe potrzebne do pozyskiwania i analizy danych niezbędnych do wykonywania zadań w pracy zawodowej.

U 3: Student opracowuje prace pisemne oraz wystąpienia publiczne przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i technik informacyjnych oraz programów komputerowych.

U 4: Student opracowuje projekty biznesowe za pomocą odpowiednich technik informacyjno-komunikacyjnych.

Kompetencje społeczne:

K 1: Student pracuje samodzielnie oraz w zespole przy przygotowaniu prac zaliczeniowych oraz projektów biznesowych w zakresie komunikacji z otoczeniem.

K 2: Student podejmuje wyzwania samodzielnego działania w trakcie procesu uczenia się i organizacji pracy własnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Budzyńska
Prowadzący grup: Anna Budzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Budzyńska
Prowadzący grup: Anna Budzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)