Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia współczesności. Czy jesteśmy nadal nowocześni?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-PH-2S.AW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia współczesności. Czy jesteśmy nadal nowocześni?
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

4,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

26,0 Przygotowanie się studenta do zaliczenia

30,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Obecność na wykładzie. Rozmowa indywidualna w celu ustalenia ostatecznej oceny.

Pełny opis:

Czym jest nowoczesność? To kwestia, która nabiera coraz bardziej retrospektywnego charakteru. Nowoczesność coraz bardziej oddalając się w głąb historii, prowokuje refleksyjne wobec niej postawy. Przyjmuję, zawężając wielość interpretacji tego pytania, że nowoczesność to pewna formacja kulturowa, albo pewien rodzaj środowiska ludzkiego życia. Jakie są cechy specyficzne tego środowiska? Jakim przemianom w nim podlegamy i dokąd one nas prowadzą? Jakie obawy i nadzieje wnosi w nasze życie początek wieku XXI? Tytułowe pytanie dotyczy nas samych i to w podwójnym znaczeniu. Raz, że chodzi o nas, a dwa, że chodzi o nasz czas, w którym jesteśmy wszyscy dla siebie współcześni i stawiamy w tym czasie pytanie o jego znaczenie jako środowiska kulturowego bycia, a może stawania się sobą.

Literatura:

Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Wyd. Sic! Warszawa 2005.

Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994.

Foucault M., Hermeneutyka podmiotu, PWN, Warszawa 2012.

Foucault M., Techniki siebie [w:] tenże, Filozofia historia polityka. Wybór pism, tłum. i wstęp D. Leszczyński i L. Rasiński, PWN, Warszawa 2000, s. 247-275.

Foucault M., The Politics of Truth, Semiotexte, Los Angeles 2007.

Giddens A., Przemiany intymności Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, PWN, Warszawa 2016.

Habermas J., Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Universitas, Kraków 2011.

Kaufmann J-C., Kiedy Ja jest innym Oficyna Naukowa, Warszawa 2013.

Marquard O., Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, Warszawa 1994.

Taylor Ch., Etyka autentyczności, Znak, Kraków 2002.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Student wymienia i opisuje koncepcje nowoczesności.

Student definiuje nowoczesność.

Student dostrzega i rozumie przemiany kulturowe wytworzone w nowoczesności.

Student przejawia postawy samodzielnego kształcenia się, krytycyzmu i odpowiedzialności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bytniewski
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)