Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Competitiveness

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-PJOE-IC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Competitiveness
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

- wykład: 15 g./1 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie: 60 g./1 ECTS, w tym:

studiowanie literatury: 20 g.

przygotowanie projektu: 30 g.

przygotowania do prezentacji:10 g.

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 75 g.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 3 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Projekt końcowy.

Pełny opis:

Przedmiot umożliwia zapoznanie studentów z problematyką konkurencyjności i przekazanie szczegółowej wiedzy na temat budowania trwałej przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie, innych organizacjach, jednostkach rządowych i samorządowych oraz instytucjach państwowych i międzynarodowych oraz powiązaniu źródeł konkurencyjności z procesem podejmowania decyzji gospodarczych przez menedżerów uczestniczących w procesach zarządczych w celu osiągnięcia największych sukcesów na rynkach międzynarodowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Michael E. Porter, Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1998.

2. Michael E. Porter, On Competition, Updated and Expanded Edition, Harvard Businesss School Publishing, Boston 2008.

Literatura uzupełniająca:

K. Sieradzka, R. Luft, Theoretical Aspects of Enterprise Competitiveness, CENTRAL EUROPEAN REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE Vol. 10, No. 4(2015), pp. 133–141.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08

1. Student definiuje w pogłębionym stopniu zjawiska związane z konkurencyjnością różnych podmiotów wraz z charakteryzowaniem najnowszych teorii dotyczących źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej.

2. Student posługuje się biegle miernikami służącymi ocenie konkurencyjności podmiotów gospodarczych.

3. Student identyfikuje kryteria i źródła osiągania międzynarodowej pozycji konkurencyjnej podmiotów i gospodarek w zmiennym otoczeniu.

UMIEJĘTNOŚCI: K_U06, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12

1. Student inicjuje analizę uwarunkowań dotyczących konkurencyjności podmiotów, na podstawie której prowadzi samodzielne bądź grupowe konstruowanie rozwiązań dostrzeganych problemów z osiągnięciem lub utrzymaniem stabilnej pozycji konkurencyjnej.

2. Student podejmuje wyzwania w kierunku wykorzystywania posiadanych przez organizacje źródeł konkurencyjności.

3. Student dyskutuje w grupie nad wyborem optymalnych rozwiązań dotyczących poprawy konkurencyjności podmiotów oraz kieruje pracą zespołu w celu ich wdrożenia w praktyce.

4. Student argumentuje proponowane rozwiązania również w języku obcym nowożytnym.

KOMPETENCJA SPOŁECZNE: K_K01, K_K05

1. Student inicjuje rozwiązania dostrzeganych problemów z osiągnięciem lub utrzymaniem stabilnej pozycji konkurencyjnej.

2. Student samodzielnie podejmuje wyzwania w kierunku wykorzystywania posiadanych przez organizacje źródeł konkurencyjności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czerniak
Prowadzący grup: Anna Budzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)