Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The level of the competitiveness on the market analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-PJOE-LC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The level of the competitiveness on the market analysis
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego): 15

Godziny niekontaktowe (bez udziału nauczyciela akademickiego): 25

Całkowita liczba godzin: 40

Całkowita liczba punktów ECTS: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Projekt końcowy.

Pełny opis:

Przedmiot dostarcza wiedzy z zakresu konkurencyjności charakteryzującej różne podmioty gospodarcze, organizacje rządowe i samorządowe oraz instytucje międzynarodowe na rynku. Głównym celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat budowania trwałej przewagi konkurencyjnej w zależności od rodzaju i charakteru prowadzonej działalności, ale przede wszystkim od miejsca na globalnym rynku. Analiza wskaźników z makroekonomicznego i mikroekonomicznego punktu widzenia pomoże w ustaleniu źródeł przewagi konkurencyjnej. Wykład uczy, jak na podstawie identyfikacji źródeł przewagi konkurencyjnej podejmować decyzje w kierunku osiągnięcia sukcesu na rynku w zależności od poziomu osiągniętej konkurencyjności.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Michael E. Porter, Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1998.

2. Michael E. Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Harper Collins Publishers, New York, 1998.

Literatura uzupełniająca:

A. Šegota, M. Tomljanović, I. Huđek, Contemporary approaches to measuring competitiveness – the case of EU member states, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, pp. 123-150, (dostępne online: https://hrcak.srce.hr/183507).

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Student definiuje w pogłębionym stopniu zjawiska związane z konkurencyjnością różnych podmiotów wraz z charakteryzowaniem najnowszych teorii dotyczących źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej.

2. Student posługuje się biegle miernikami służącymi ocenie konkurencyjności podmiotów gospodarczych.

3. Student identyfikuje kryteria i źródła osiągania międzynarodowej pozycji konkurencyjnej podmiotów i gospodarek w zmiennym otoczeniu.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student inicjuje analizę uwarunkowań dotyczących konkurencyjności podmiotów, na podstawie której prowadzi samodzielne bądź grupowe konstruowanie rozwiązań dostrzeganych problemów z osiągnięciem lub utrzymaniem stabilnej pozycji konkurencyjnej.

2. Student podejmuje wyzwania w kierunku wykorzystywania posiadanych przez organizacje źródeł konkurencyjności.

3. Student dyskutuje w grupie nad wyborem optymalnych rozwiązań dotyczących poprawy konkurencyjności podmiotów oraz kieruje pracą zespołu w celu ich wdrożenia w praktyce.

4. Student argumentuje proponowane rozwiązania również w języku obcym nowożytnym.

1. Student inicjuje rozwiązania dostrzeganych problemów z osiągnięciem lub utrzymaniem stabilnej pozycji konkurencyjnej.

2. Student samodzielnie podejmuje wyzwania w kierunku wykorzystywania posiadanych przez organizacje źródeł konkurencyjności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Budzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)