Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Public Debt Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-PJOE-PDM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość i ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Public Debt Management
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie: 15 godz./ 1 ECTS, w tym:


- wykład 15 godz./1 ECTSb) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):


łącznie 15 godz./1 ECTS, w tym:


- studiowanie literatury 10 godz. /0,5 ECTS


- przygotowanie się do egzaminu 5 godz./0,5 ECTSSumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 30 godz.


Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny (testowy)

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką poziomu, metod liczenia, przyczyn i skutków zadłużenia publicznego zarówno w Polsce, jak i państwach UE oraz modeli strategii zarządzanie długiem publicznym.

Literatura:

1. The Public Debt Management Strategy, Ministry of Finance, Warsaw, https://www.gov.pl/web/finance/debt-management-strategies

2. Public Debt in Poland. Annual Report, Ministry of Finance, Warsaw, https://www.gov.pl/web/finance/annual-reports

3. A. Badurina, S. Svaljek, Public debt management before, during and after the crisis, „Financial theory and practise”, http://fintp.ijf.hr/upload/files/ftp/2012/1/andabaka_svaljek.pdf

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

KNOWLEDGE A student will know:

1. Characteristic of public debt problems and differences in approaches to categories of public debt

2. The instruments of public borrowing

3. Differences in approaches to public debt management

SKILLS A student will be able to:

1. Explain major problems connected with public debt

2. Asses the strategies in public debt management

ATTITUDES A student will be:

1. Ready to take part in public discussion

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czerniak
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czerniak
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)