Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Załóż i prowadź swoje własne biuro podróży – symulacja biznesowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-Z-2S-F-BP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Załóż i prowadź swoje własne biuro podróży – symulacja biznesowa
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych informacji z zakresu: zarządzanie, finanse przedsiębiorstw, marketing, podstawy mikroekonomii, zarządzanie strategiczne. Umiejętność korzystania z internetowych źródeł informacji. Podstawowa znajomość obsługi komputera, umiejętność wyszukiwania informacji w sieci oraz umiejętność komunikacji z wykorzystaniem aplikacji internetowych.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie 15 godz./0,5 ECTS

- aktywny udział w ćwiczeniach, analiza i rozwiązywanie problemów decyzyjnych - 15 godz./0,5 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 15 godz./0,5 ECTS

- analiza danych finansowych i przygotowanie do ćwiczeń 15 godz./0,5 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 30 godz.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 1 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Organizowanie pracy zespołu zarządzającego wirtualną firmą (ustalenie podziału obowiązków, systemu podejmowania decyzji, systemu komunikowania się, planowania pracy zespołowej).


Przygotowanie decyzji w grze symulacyjnej.


Decyzje dotyczące różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa podejmowane zespołowo przez zarządy wirtualnych firm podczas 6-12 okresów.


Analiza wyników badań rynku udostępnianych przez system wybranej gry symulacyjnej w kolejnych okresach decyzyjnych.


Przygotowanie i przedstawienie prezentacji końcowej zawierającej dane dotyczące osiąganych efektów firmy.


Ocena 5 - wysokie wyniki finansowe w rozgrywce wyrażone zyskami, zadowoleniem klientów i pracowników, stopniem rozwoju firmy; 100% frekwencja; wysokie zaangażowanie ok. 25 godzin spędzonych w grze + wysoka ocena współpracy w ramach zespołu

Ocena 4,5 - wysokie wyniki finansowe w rozgrywce wyrażone zyskami, zadowoleniem klientów i pracowników, stopniem rozwoju firmy; 90%-100% frekwencja; wysokie zaangażowanie ok. 20 godzin spędzonych w grze + wysoka ocena współpracy w ramach zespołu

Ocena 4 - umiarkowane wyniki finansowe w rozgrywce wyrażone zyskami, zadowoleniem klientów i pracowników, stopniem rozwoju firmy; frekwencja 80-90%; zaangażowanie ok. 15 godzin spędzonych w grze + dobra ocena współpracy w ramach zespołu

Ocena 3,5 - niskie w porównaniu do konkurentów wyniki finansowe w rozgrywce; 60-80% frekwencji; czas spędzony w rozgrywce ok. 10 godzin (niskie zaangażowanie w rozgrywkę/systematyczna praca w zespole)

Ocena 3 - niskie w porównaniu do konkurentów wyniki finansowe w rozgrywce; 50-60% frekwencji; czas spędzony w rozgrywce ok. 10 godzin (niskie zaangażowanie w rozgrywkę/wybiórczy udział w pracy zespołu)

Ocena 2 - bardzo niskie wyniki finansowe w rozgrywce w porównaniu do konkurentów; poniżej 50% frekwencji; niskie zaangażowanie w rozgrywkę (liczone czasem spędzonym w rozgrywce)

Pełny opis:

Interaktywna gra biznesowa polegająca na symulacji on-line działalności wirtualnego przedsiębiorstwa, która umożliwia uczestnikom synchroniczną rozgrywkę i sprawdzenie nabytej wiedzy w warunkach symulowanej rzeczywistości rynkowej. Studenci, w kilkuosobowych grupach, stanowiących kierownictwa konkurujących ze sobą przedsiębiorstw, prowadzą działalność zarządzając przedsiębiorstwem. Następnie podejmują decyzje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa otrzymując wyniki danej rozgrywki, dokonują kolejnych działań. Sekwencja tych akcji powtarza się wielokrotnie i odbywa się synchronicznie on-line.

Podstawowym celem przedmiotu jest poznanie problemów i wyzwań związanych z praktycznym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Scenariusz i instrukcja gry (w formie pdf i materiały video)

2. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2017,

3. M. Sajdak, Zwinność strategiczna przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019 (ibuk Libra)

4. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. M. Ziółkowska, Management Essentials, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, ISBN 978-83-65416-05-6

2. A. Balcerak, J. Woźniak, Gry menedżerskie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2016, ISBN 978-83-7489-673-3

3. F. R. David, Strategic Management, Concepts and Cases, Pearson, 2011.

4. B. Nelson, E. Tyson, Starting a Business All-in-One For Dummies, For Dummies; 2nd edition, 2019.

5. The Staff of Entrepreneur Media, Start Your Own Business: The Only Startup Book You'll Ever Need, Entrepreneur Press; 8th edition, 2021.

6. I. Rącka, Z. Szmaj, Zarządzanie Strategiczne, PWSZ, Kalisz, 2018 (ibuk Libra)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student zna i rozumie kluczowe czynniki funkcjonalne (marketingowe, finansowe, personalne, produkcyjne) w przedsiębiorstwie oraz strategiach przez nie stosowanych, jak również zna i rozumie czynniki zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w symulacji biznesowej [K_W02, K_W03],

- Student zna i rozumie temat mechanizmów kreowania sukcesu biznesowego w firmie z uwzględnieniem zasad cyklu życia sektora oraz cyklu życia produktu [K_W05],

- Student zna i rozumie metody i narzędzia zarządzania, techniki i źródła pozyskiwania informacji służących do analizy ekonomicznej pozwalającej na podjęcie trafnych decyzji o długoterminowym rozwoju przedsiębiorstwa [K_W06],

Umiejętności:

- Student potrafi diagnozować i interpretować problemy finansowe, marketingowe i ekonomiczne (szanse i/lub zagrożenia) jakie pojawiają się w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem funkcjonującym w warunkach konkurencji [K_U01],

- Student potrafi projektować i podejmować decyzje, adekwatne dla zdiagnozowanych przyczyn i przebiegu zjawisk/problemów, przedsięwzięcia prowadzące do ich sprawnego rozwiązania [K_U02],

- Student potrafi przeprowadzić analizę sytuacji przedsiębiorstwa w wymiarze konkurencyjnym wraz z analizą makrootoczenia oraz otoczenia konkurencyjnego [K_U04],

Kompetencje społeczne:

- Student jest gotów do ciągłego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy ekonomicznej przez całe życie [K_K01],

- Student jest gotowy do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym ich rozwiązanie [K_K02],

- Student jest gotów do aktywnego udziału w przedsięwzięciach zespołowych, pełniąc w nich różne role [K_K04],

- Student potrafi kreatywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach (zespołach) związanych z rozwiązywaniem problemów, zwłaszcza z realizacją projektów rozwojowych przedsiębiorstwa [K_K06]

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Budzyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Budzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0