Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fundusze UE dla przedsiębiorstw w latach 2021-2027

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-Z-LS-F-FUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość i ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fundusze UE dla przedsiębiorstw w latach 2021-2027
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw finansów

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

wykład 15h

Łącznie: 15h

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

studiowanie literatury 10h

przygotowanie się do zaliczenia wykładu 15h

Łącznie: 25h

Sumarycznie: 40h/1 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie na podstawie przygotowania pracy pisemnej

Pełny opis:

Wykład przybliża fundusze Unii Europejskiej oraz powiązane z nimi programy i inicjatywy dedykowane przedsiębiorcom w nowej perspektywie finansowej.

W oparciu o przepisy unijnego prawa, przyjęty budżet ogólny i wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2027 przedstawione zostaną cele i zakres finansowania oraz zasady wykorzystania unijnego wsparcia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J.W.Tkaczyński, M.Świstak, Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2013;

2. J.Szafran, Polityka spójności Unii Europejskiej w Polsce, Republice Czeskiej, Republice Słowackiej i na Węgrzech. Cele, instrumenty, instytucje, Norbertinum, Lublin 2021;

3. E.Zduńska-Leseux, Rola Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w polityce wspierania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa 2021;

4. Oficjalny Portal UE: Your Europe, Unijne narzędzia wsparcia dla MŚP

https://europa.eu/youreurope/business/running-business/eu-support-tools-sme/index_pl.htm

Literatura uzupełniająca:

1. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Red. E.Małuszyńska, B.Gruchman, PWN, Warszawa 2018;

2. H.Tendera-Właszczuk, H.Kelm, K.Cymbranowicz, Wybrane polityki Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2020;

3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce, Red. A.Ambroziak, K. Pamuła-Wróbel, R.Zenc, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

4. Akty prawne krajowe i Unii Europejskiej, m.in.:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, Dz.U. L 231 z 30.06.2021.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, Dz.U. L 231, z 30.06.2021;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca

2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dla funduszy objętych zarządzaniem dzielonym:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego

Plus (EFS+), Funduszu Spójności (FS), Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

(FST ) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA ), a także zasady finansowe obejmujące wymienione fundusze oraz Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) oraz Instrument Wsparcia Finansowego Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (IZGW), Dz.U. L231 z 30.06.2021.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: K_W04, K_W05, K-W07

- Absolwent zna podstawowe zasady finansowania działalności gospodarczej w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim,

- wymienia podstawowe źródła i narzędzia finansowania przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w ramach planowania, organizowania, kontrolowania i podejmowania decyzji bieżących oraz ich rozwoju,

- zna podstawowe normy prawne i organizacyjne pozyskania pomocy publicznej na działalność inwestycyjną w przedsiębiorstwie.

UMIEJĘTNOŚCI: K_U01, K_U03, K_U09

- Absolwent potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do pozyskania informacji w aplikowaniu o środki unijne,

-potrafi rozstrzygać dylematy związane z wyborem źródeł finansowania działalności gospodarczej spośród funduszy i programów UE,

- samodzielnie planuje i realizuje uczenie się przez całe życie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: K_K01, K_K03

- Absolwent jest gotów do krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i ciągłego doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego,

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szafran
Prowadzący grup: Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)