Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jak skutecznie konkurować na rynku?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-Z-LS-F-R
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Jak skutecznie konkurować na rynku?
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy ekonomii i zarządzania.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

- wykład:15 g.

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie: 10 g.

studiowanie literatury – 5 g.

przygotowanie projektu: 5 g.

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 25 g.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 1 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Przygotowanie i prezentacja projektu.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z problemami konkurencyjności przedsiębiorstw i przekazanie szczegółowej wiedzy na temat źródeł konkurencyjności w otoczeniu przedsiębiorstwa, wykorzystaniu instrumentów oraz ich wykorzystywaniu w procesie podejmowania decyzji gospodarczych przez menedżerów uczestniczących w procesach zarządczych w celu osiągnięcia jak największych sukcesów podmiotu na rynku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Michael E. Porter, Przewaga konkurencyjna : osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006 (nowsze wydanie New Media S.r.l. Aliberti editore, Rzym 2010).

2. Michael E. Porter, Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

3. Eulalia Skawińska, Edward Cyrson, Romuald Zalewski, Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011

4. Andrzej Limański, Róża Milic-Czerniak, Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinanty, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Student definiuje pojęcia związane z konkurencją, konkurencyjnością i rywalizacją podmiotów na rynku.

2. Student prawidłowo identyfikuje problemy przedsiębiorstw podczas walki konkurencyjnej na rynku.

UMIEJĘTNOŚCI :

1. Student potrafi dokonać analizy przyczyny i przebieg zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych powstających w procesie konkurowania na rynku.

2. Student proponuje rozwiązania dotyczące poprawy pozycji konkurencyjnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE :

1. Student ocenia posiadaną wiedzę i potrafi rozstrzygać dylematy związane z budową trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Budzyńska
Prowadzący grup: Anna Budzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)