Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-Z-LS-O.18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie publiczne
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotów: podstawy zarządzania, ekonomia.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład 15 1 pkt ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta): 30 godz. 1 pkt ECTS

Studiowania literatury - 20 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 10 godz.


Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 45

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny - testowy

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu zarządzania publicznego; przygotowanie słuchaczy do rozumienia podstaw teoretycznych decyzji podejmowanych w odniesieniu do różnych sfer życia społeczno-gospodarczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.

2. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2008 (IBUK)

3. Raczkowski K., Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2015 (IBUK)

Literatura uzupełniająca:

Hausner J.(red.), Administracja publiczna, Wyd. Naukowe PWN< Warszawa 2008 (IBUK)

Stawasz D., Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego. Placet, Warszawa 2013 (IBUK)

Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012 (IBUK)

Raczkowski K. Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2015 (IBUK)

Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011.

OCED: Public Administration after "New Public Management", 2010 - https://doi.org/10.1787/9789264086449-en

Efekty uczenia się:

WIEDZA (K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_W08):

- student wskazuje charakter nauk o zarządzaniu i jakości w zakresie zarządzania publicznego i jego powiązania z innymi dyscyplinami

- student identyfikuje pojęcia, teorie i metody badań stanowiące wiedzę ogólną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości i hc zastosowanie w stosunku do zarządzania publicznego

- student opisuje zasady działania organizacji publicznych w wymiarze regionalnym, krajowym, europejskim i globalnym oraz relacje zachodzące między nimi (wymiary i (poziomy zarządzania publicznego)

- student wyjaśnia normy i standardy stosowane w różnych obszarach funkcjonowania organizacji publicznych (model służby cywilnej, zasady udzielania zamówień publicznych)

UMIEJĘTNOŚCI (K_U02, K_U04):

- student dostrzega procesy i zjawiska typowe dla organizacji publicznych

- student dostrzega potrzebę komunikacji z użyciem specjalistycznej terminologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K_K02, K_K04):

- student spostrzega znaczenie specjalistycznej wiedzy i opinii ekspertów w rozwiązywaniu problemów w organizacjach publicznych

- student inicjuje skuteczne komunikowanie się z otoczeniem

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kowalczyk
Prowadzący grup: Piotr Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Skurzyńska-Sikora
Prowadzący grup: Urszula Skurzyńska-Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)