Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka i systemy informacyjne zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-Z-LS-O.3.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0618) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informatyka i systemy informacyjne zarządzania
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość potrzeb informacyjnych menedżerów. Umiejętność korzystania z internetowych źródeł informacji.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

- wykład 15 g./1 ECTS

- konwersatorium 30 g. /2 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- studiowanie literatury 30 g. /1 ECTS

- przygotowanie się do zaliczenia 30 g./1 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 105

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 5


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin pisemny (test)

kolokwium zaliczeniowe z zakresu znajomości obsługi wybranych programów komputerowych


Pełny opis:

Cykl konwersatoriów ma za zadanie przekazanie podstawowych informacji dotyczących możliwości zastosowania rozwiązań informatycznych w procesie zarządzania. Podczas zajęć omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: potrzeby informacyjne menedżerów, segmenty rynku IT, rola informatyki w zarządzaniu, problematyka zarządzanie projektami IT, narzędzia informatyczne znajdujące zastosowanie w zarządzaniu, bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dutko M., E-biznes. Poradnik praktyka. Wydanie II, Helion, Gliwice 2013.

2. Lambert, Joan; Frye, Curtis. Microssoft Office 2016 Krok po kroku. Promise, Warszawa 2017.

3. Laudon K.C. and Laudon J.P., Management information systems: Managing the digital firm. Pearson Education, 2014 (książka dostępna on-line).

4. Phillips J., Zarządzanie projektami IT. Wydanie III, Helion, Gliwice 2011.

5. Wayne L. W., Microsoft Excel 2019. Analiza i modelowanie danych biznesowych, APN Promise, Warszawa, 2019. (książka dostępna on-line)

Literatura pomocnicza:

1. Czasopisma: Komputer Świat, Chip, PC World

2. Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT, Warszawa 2009.

3. Piotrowski M., Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja, Onepress, Gliwice 2013.

4. Stefańczyk M., Mejsner E., Kwiatkowski T., Jaskuła T., Informatyka dla ekonomistów – przykłady i ćwiczenia, UMCS, Lublin 2003.

5. Ross D.F., Introduction to e-Supply Chain Management: Engaging Technology to Build Market-Winning Business Partnerships, CRC Press 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

- K_W03: cechy człowieka jako podmiotu gospodarującego, wchodzącego w skład różnych struktur społecznych oraz mechanizmy oddziałujące na

jego zachowania jako przedsiębiorcy, menedżera, pracownika i konsumenta

- K_W05: podstawowe metody, techniki i narzędzia planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania i podejmowania decyzji

- K_W06: standardowe metody i narzędzia pozyskiwania, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

- K_U01: wykorzystywać nabytą wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w organizacjach i ich otoczeniu

oraz wykonywania zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych poprzez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących,

dokonywanie ich oceny oraz krytycznej analizy i syntezy

- K_U02: analizować i prognozować procesy i zjawiska organizacyjne i społeczne z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi, w tym

zaawansowanych technik ICT

- K_U05: brać udział w debacie, prezentować i argumentować własne stanowisko, oceniać stanowiska innych uczestników

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

- K_K01: krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego

- K_K02: uznawania znaczenia specjalistycznej wiedzy i opinii ekspertów w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

- K_K06: odpowiedzialnego pełnienia ról w zespołach, organizacjach i instytucjach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wiechetek
Prowadzący grup: Piotr Kowalczyk, Łukasz Wiechetek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wiechetek
Prowadzący grup: Piotr Kowalczyk, Łukasz Wiechetek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wiechetek
Prowadzący grup: Piotr Kowalczyk, Łukasz Wiechetek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wiechetek
Prowadzący grup: Ewelina Berlińska, Piotr Kowalczyk, Piotr Nieradka, Łukasz Wiechetek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wiechetek
Prowadzący grup: Ewelina Berlińska, Katarzyna Budzyńska, Łukasz Wiechetek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0