Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-Z-LS-O.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka I
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość wykładu matematyki dla ekonomistów

Podstawowa znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

wykład 15 h

konwersatorium 15 h

łącznie 30 h (1 ECTS)

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

studiowanie literatury 10h

rozwiązywania zadań 10h

przygotowanie do zaliczenia i do egzaminu 10h

łącznie 30h (2 ECTS)

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 50 h

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu:3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Obecność na synchronicznych zajęciach online

Aktywność na zajęciach

Kolokwium zaliczeniowe

Egzamin pisemny


Pełny opis:

Celem kształcenia jest przekazanie umiejętności zbierania, analizy, prezentacji i interpretacji danych statystycznych. Nauka doboru metod statystyki opisowej odpowiednich do specyfiki badanego problemu ekonomicznego i zastosowania ich do jego rozwiązania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012

2. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa

3. Starzyńska W. (red.): Podstawy statystyki, DIFIN, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

2. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICATMPL. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001

3.Sobczyk M., Statystyka opisowa, Beck, Warszawa 2010

4. Mann, P. S. (2010). Introductory statistics. John Wiley & Sons.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

K_W06 - ma podstawową wiedzę z zakresu problematyki pomiaru, porządkowania i prezentacji danych opisujących zjawiska gospodarcze

K_W06 - zna standardowe metody statystyczne oraz narzędzia analizy struktury, zróżnicowania, asymetrii i koncentracji

K_W11 - ma wiedzę na temat metod badania zależności oraz dynamiki zjawisk i procesów społecznych i gospodarczych

Umiejętności

Student:

K_U01 - potrafi określić zakres informacji statystycznych potrzebnych do rozwiązania wybranych problemów zarządczych i zna źródła pozyskania informacji

K_U02 - potrafi zastosować właściwe narzędzia i procedury analizy statystycznej do opisu wybranych zjawisk i procesów gospodarczych

K_U04 - umie zinterpretować otrzymane wyniki analiz, dokonać ich krytycznej oceny i na ich podstawie sporządzić opracowanie

Kompetencje

Student:

K_K05 - potrafi wykorzystać narzędzia analizy danych w pracy zespołowej

K_K02 - rozumie potrzebę i konieczność wykorzystywania analiz statystycznych do oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych oraz podejmowania decyzji zarządczych

K_K04 - posiada umiejętność komunikowania się i argumentowania swoich opinii podpierając się narzędziami statystycznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Bieniek
Prowadzący grup: Milena Bieniek, Mateusz Hałka, Jacek Kołbik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Bieniek
Prowadzący grup: Milena Bieniek, Magdalena Panasiuk-Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Lisowski
Prowadzący grup: Mateusz Hałka, Mariusz Lisowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Grela
Prowadzący grup: Grzegorz Grela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Klimek-Smęt
Prowadzący grup: Dominika Klimek-Smęt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)