Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Buddyzm tantryczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-BT-23Z(fakultet)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Buddyzm tantryczny
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Nie ma

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30 h, 1 ECTS

Konsultacje i zaliczenie 2 h, 0,02 ECTS

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32 h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,02 ECTS


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 30 h, 1 ECTS

Przygotowanie się do zaliczenia 28 h, 0,98 ECTS

Łączna liczba godzin niekontaktowych 58 h

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1,98 ECTS


Sumaryczna liczba punktów ECTS 3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, test pisemny, ocena bieżąca aktywności studenta

W2, test pisemny, ocena bieżąca aktywności studenta

W3, test pisemny, ocena bieżąca aktywności studenta

U1, test pisemny, ocena bieżąca aktywności studenta

U2, test pisemny, ocena bieżąca aktywności studenta

U3, ocena bieżąca aktywności studenta

K1, ocena bieżąca aktywności studenta

K2, ocena bieżąca aktywności studenta


Pełny opis:

Wykład jest poświęcony wierzeniom i praktykom charakterystycznym dla jednego z nurtów buddyzmu. Nurtem tym jest buddyzm tantryczny, zwany również „wadźrajaną” i „buddyzmem ezoterycznym”. Przedstawione zostaną różne warianty tantrycznej soteriologii, z uwzględnieniem działań rytualnych i medytacji. Wykładowca wiele uwagi poświęci praktyce identyfikacji z bóstwem oraz technikom kierowania siłą życiową. Szczegółowo omawiana będzie rola mandali, mantr i obrzędów seksualnych. Buddyjskie tantry zalecają rytualne naruszanie społecznego tabu i kult monstrualnych bóstw jako środki umożliwiające wzniesienie się ponad ograniczenia ludzkiej egzystencji. Słuchacze zapoznają się z filozofią leżącą u podstaw wszystkich tych wierzeń i praktyk.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Marek Szymański, "Rytualna transgresja w indyjskiej wadźrajanie", "Studia Religiologica" 48 (1) 2015, s. 49-69.

Literatura uzupełniająca:

1. Ronald M. Davidson, "Indian Esoteric Buddhism. A Social History of the Tantric Movement", New York 2002;

2. David B. Gray, "The Cakrasamvara Tantra (The Discourse of Śri Heruka). A Study and Annotated Translation", New York 2007;

3. Rob Linrothe, "Ruthless Compassion. Wrathful Deities in Early Indo-Tibetan Esoteric Buddhist Art", Boston 1999;

4. John Powers, "Wprowadzenie do buddyzmu tybetańskiego", Kraków 2008;

5. Kochi Shinohara, Spells, “Images and Mandalas. Tracing the Evolution of Esoteric Buddhist Rituals”, New York 2014;

6. David L. Snellgrove, "The Hevajra Tantra. A Critical Study”, t. I-II", London 1959;

7. David L. Snellgrove, "Indo-Tibetan Buddhism. Indian Buddhists and Their Tibetan Successors", Boston 1987;

8. Shinichi Tsuda, "A Critical Tantrism" [w:] W: P. Williams (red.), "Buddhism. Critical Concepts in Religious Studies", t. 6 (s. 418-480), London-New York 2005;

9. Christian Wedemeyer, "Making Sense of Tantric Buddhism. History, Semiology & Transgression in the Indian Traditions", New York 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, Student posiada wiedzę na temat buddyzmu (szczególnie w jego odmianie tantrycznej) oraz związków między nim a filozofią i innymi dziedzinami kultury (szczególnie w Indiach).

Filozofia I st.: K_W03, K_W04, K_W08, K_W11

Filozofia II st.: K_W04, K_W05, K_W09, K_W12

W2, Student zna terminologię odnoszącą się do buddyzmu tantrycznego.

Filozofia I st.: K_W02

Filozofia II st.: K_W03

W3, Student zna podstawowe zasady interpretacji wytworów kultury, które powstały w kręgu oddziaływania buddyzmu tantrycznego.

Filozofia I st.: K_W06

Filozofia II st.: K_W07

Umiejętności:

U1, Student potrafi zająć stanowisko w dyskusjach dotyczących buddyzmu tantrycznego i właściwie ustosunkować się do stereotypów odnoszących się do różnych jego aspektów.

Filozofia I st.: K_U05, K_U08

Filozofia II st.: K_U05, K_U08

U2, Student poprawnie stosuje poznaną terminologię.

Filozofia I st.: K_U03

Filozofia II st.: K_U03

U3, Student potrafi samodzielnie pogłębiać swą wiedzę na temat buddyzmu tantrycznego.

Filozofia I st.: K_U01, K_U09

Filozofia II st.: .: K_U02, K_U13

Kompetencje społeczne:

K1, Student rozumie główne różnice między buddyzmem a religiami dominującymi w Europie, a także charakter związków między buddyzmem tantrycznym a kulturą indyjską.

Filozofia I st.: K_K02

Filozofia II st.: K_K02

K2, Student wykazuje się tolerancją w stosunku do wyznawców buddyzmu.

Filozofia I st.: K_K06

Filozofia II st.: K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szymański
Prowadzący grup: Marek Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0