Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-BT.011
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Wydział Biologii i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Bez wymagań

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład - 20


Godziny niekontaktowe (samodzielna praca studenta):

Studiowanie literatury - 10

Przygotowanie do zaliczenia - 10


Łączna liczba godzin - 40

Łączna liczba punktów ECTS - 1,50

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.:

Egzamin ustny - W1, U1, K1.


Sposób weryfikacji efektów uczenia się na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r.:

Egzamin ustny - W1, U1, K1.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Etyka jako nauka. Podstawowe kategorie i pojęcia.

2.. Problemy etyczne z punktu widzenia dyskursu naukowego i religijnego.

3. Moralność a terytoria z nią styczne (prawo, obyczaj, zwyczaj)

4. Kulturowa perspektywa funkcjonowania norm moralnych.

5. Najbardziej kontrowersyjne dylematy etyczne współczesnego świata

Literatura:

1. Hostyński L.: Karnawał czy post. O moralnych zagrożeniach w świecie konsumpcji. PWN, Warszawa 2015.

2. Ossowska M.: Normy moralne (dowolne wydanie).

3. Ossowska M.: Podstawy nauki o moralności (dowolne wydanie).

4. Soldenhoff S.: Wprowadzenie do etyki, PWN, Warszawa 1972.

5. Ślipko T.: Zarys etyki szczegółowej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.9/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. tj. od cyklu kształcenia 2012/2013:

W1. Posiada najbardziej ogólną orientację dotyczącą podstawowych problemów etycznych K_W09

U1. Nabywa umiejętności krytycznej oceny problemów natury etycznej K_U23

K1. Przyjmuje aktywną i kreatywną postawę oraz postępuje zgodnie z zasadami etyki K_K03

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020:

W1. Posiada najbardziej ogólną orientację dotyczącą podstawowych problemów etycznych K_W08, K_W09

U1. Nabywa umiejętności krytycznej oceny problemów natury etycznej K_U05

K1. Absolwent jest gotów do krytycznej oceny działań własnych i innych, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz wymagania tego od innych podczas współdziałania w grupie K_K01, K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Polit, Barbara Zdzisińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Polit
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Krzysztof Polit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)