Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.117
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia sztuki
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja w zakresie historii estetyki i historii sztuki.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30 h, 1 ECTS, na platformie Teams

Konsultacje i egzamin 12 h,

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego

42h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,4

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 30h

Przygotowanie się do egzaminu 18h

Łączna liczba godzin niekontaktowych 48h

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1,6

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, egzamin ustny

W2, egzamin ustny

W3, egzamin ustny

W4, egzamin ustny

U1, egzamin ustny

U2, egzamin ustny

U3, egzamin ustny

K1, egzamin ustny

K2, egzamin ustny

K3, egzamin ustny


Pełny opis:

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe kategorie i główne zagadnienia z zakresu filozofii sztuki. W ujęciu historycznym i problemowym ukazane zostanie miejsce i znaczenie filozofii sztuki w najważniejszych teoriach filozoficznych. Po prezentacji głównych kierunków rozwoju sztuki współczesnej sformułowane będą podstawowe problemy i kwestie sporne w obrębie współczesnej filozofii sztuki i w dyscyplinach pokrewnych.

Literatura:

• W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1976

• I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, PWN, Warszawa 1986

• Aktualność estetyki Kanta, pod red. K. Kaśkiewicz i P. Schollenbergera, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2016

• Wiek awangardy, red. L. Bieszczad, Universitas, Kraków 2006

• J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, Aletheia, 1997

• H.-G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, Warszawa 1993

• W. Welsch, Estetyka poza estetyką, Universitas, Kraków 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna i rozumie w pogłębionym stopniu najważniejsze koncepcje, teorie, terminologię i metodologię z zakresu filozofii sztuki, K_W06, P7U_W, P7S_WG

W2, zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia związane z kształtowaniem się i historyczną zmiennością idei i pojęć z zakresu filozofii sztuki, K_W05, P7U_W, P7S_WG

W3, zna i rozumie znaczenie filozofii w wyjaśnianiu wpływu sztuki na życie człowieka K_W10, P7U_W, P7S_WK, K_W12, P7U_W, P7S_WK

W4, posiada wiedzę na temat filozoficznych podstaw kultury i rozumie znaczenie idei filozoficznych w tworzeniu i odbiorze sztuki wraz z jej kontekstem instytucjonalnym K_W11, P7U_W, P7S_WG, K_W07, P7U_W, P7S_WG

Umiejętności:

U1, potrafi sprawnie komunikować się w języku specjalistycznym w obszarze zagadnień dotyczących filozofii sztuki, K_U03, P7U_U, P7S_UK

U2, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę dzieł sztuki, ocenić ich doniosłość oraz umieścić je we właściwym kontekście historyczno-kulturowym, K_U08, P7U_U, P7S_UW, P7S_UU

U3, orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, K_U09, P7U_U, P7S_UU

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy zawodowej, jej ustawicznego uzupełniania, a także do przejawiania postawy konstruktywnego krytycyzmu w dyskusjach, K_K01, P7U_K, P7S_KK

K2, jest gotów do uświadamiania sobie i innym europejskiego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w sferze dorobku artystycznego, a także wpływu tegoż dziedzictwa na wydarzenia społeczne i kulturalne, K_K02, P7U_K, P7S_KK, P7S_KO

K3, jest gotów do intensyfikowania swego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, a szczególnie do uczestniczenia w spotkaniach i dyskusjach poświęconych ważnym zagadnieniom z zakresu filozofii sztuki, K_K03, P7U_K, P7S_KO

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Pękala
Prowadzący grup: Teresa Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Pękala
Prowadzący grup: Teresa Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Pękala
Prowadzący grup: Teresa Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Pękala
Prowadzący grup: Teresa Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Pękala
Prowadzący grup: Teresa Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)