Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Retoryka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.118
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Retoryka
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30 h, 1 ECTS

Konsultacje i zaliczenie 2 h,

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego

32h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,05

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 20 h

Przygotowanie się do zaliczenia 8 h

Łączna liczba godzin niekontaktowych 28 h

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 0.95

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, zaliczeni ustne

W2, zaliczenie ustne

W3, zaliczenie ustne

U1, aktywny udział w dyskusji

U2, aktywny udział w dyskusji

U3, aktywny udział w dyskusji

K1, aktywny udział w dyskusji

K2, aktywny udział w dyskusji

K3, aktywny udział w dyskusji

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z teoriami i głównymi pojęciami dotyczącymi działania perswazyjnego. Głównym przedmiotem zajęć jest działanie perswazyjne i jego teoria, ujmowane w ramach relacji: działanie komunikacyjne – działanie sprawcze, działanie perswazyjne – przemoc symboliczna, dyskurs – propaganda, retoryka – hermeneutyka, retoryka – dialektyka, retoryka – poetyka, retoryka - erystyka. Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Cztery typy antycznej sztuki słowa: dialektyka, poetyka, hermeneutyka, retoryka.

2. Jak możliwa jest perswazja? Istota i struktura działania perswazyjnego.

3. Działanie komunikacyjne a działanie strategiczne.

4. Zasady i struktura retoryki klasycznej. Struktura i funkcje przekazu perswazyjnego.

5. Granice perswazji - demagogia, manipulacja, propaganda, przemoc symboliczna.

6. Parrezja.

7. Retoryka klasyczna i jej krytyka. Podstawowe pojęcia retoryki – dyskurs, działanie perswazyjne.

8. Retoryka współcześnie – przekaz perswazyjny a media.

9. Retoryka obrazu.

10. Retoryczna teoria argumentacji – logika i etyka konwersacji.

Literatura:

Barthes R,. Retoryka obrazu, „Pamiętnik Literacki” 1985, nr 76/3, s. 289-302.

Bourdieu, Wacquant L.J., D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 131-171.

Detienne M., The Masters of Truth in Archaic Greece, Zone Books, 1999, s. 89-105.

Foucault M., Fearless Speech, ed. J. Pearson, Semiotext(e), Los Angeles 2001, s. 9-20, 167-175.

Foucault M., To nie jest fajka, Wyd słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1996, s. 13-34.

Głowiński M., Nowomowa i ciągi dalsze, Wyd. Universitas, Kraków 2009, s. 11-34.

Głowiński M., Retoryka nienawiści, „Nauka” 2007, nr 2, s. 19-27.

Kłosińska K., Rusinek M., Dobra zmiana, czyli jak rządzi się światem za pomocą słów, Wyd. Znak, Kraków 2019.

Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1998.

Lichański J.Z., Retoryka. Historia – teoria – praktyka, t. 1. Historia i teoria retoryki, Warszawa 2007.

Makowska M., Jakim językiem mówią tekst i obraz?: o relacji tekst-obraz na przykładzie Demotywatorów, „Tekst i Dyskurs” 2013, nr 6, s. 169-184.

Głowiński M., Narracja, nowomowa, forma totalitarna, „Teksty Drugie” 1990, nr 1, s. 127-133.

Perelman Ch., Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, przeł. M. Chomicz, Wyd. PWN, Warszawa 2002.

Warchala J., O pewnych warunkach perswazji, „Artes Humanae” 2016, vol. 1, s. 69-85.

Wierzbicka A., Język antytotalitarny w Polsce: O pewnych mechanizmach samoobrony językowej, „Teksty Drugie 1990” nr 4, s. 5-30.

Ziomek J., Retoryka opisowa, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1990.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna w pogłębionym stopniu wybrane elementy historii retoryki K_W05 P7U_WK P7S_WG, W08 P7U_W P7S_WG, P7S_WK

W2, zna w pogłębionym stopniu podstawowe pojęcia retoryki, tj. dyskurs, działanie perswazyjne K_W03 P7U_W P7S_WG, P7S_WK

W3, zna i rozumie w pogłębionym stopniu znaczenie aktywności perswazyjnej oraz zasady racjonalnej dyskusji we współczesnym świecie społecznym K_W15, K_W09 P7U_W P7S_WG, P7S_WK

Umiejętności:

U1, potrafi formułować oceny skuteczności działania perswazyjnego, trafnie oceniać jakość argumentacji, kompetencje interlokutora i poziom dyskusji K_U01 P7U_U P7S_UW; K_U06 P7U_U P7S_UK

U2, potrafi przygotować prace pisemne opracowujące zagadnienia z obszaru retoryki i wystąpienia ustne K_U02 P7U_U P7S_UW, K_U07 P7U_U P7S_UW, P7S_UK

U3, potrafi aktywnie uczestniczyć w publicznych dyskusjach, panelach i konferencjach KK_U09 P7U_U P7S_UW, P7S_UU, K_U14 P7U_U P7S_UK

19

Kompetencje społeczne:

K1, ma świadomość odpowiedzialności i społecznych konsekwencji stosowania elementów retoryki i erystyki, a także granic skuteczności jej zastosowań K_K01 P7U_K P7S_KK, K_K02 P7U_K P7S_KO, P7S_KK

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bytniewski
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kitliński
Prowadzący grup: Tomasz Kitliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bytniewski
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bytniewski
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)