Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.140
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia kultury
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30 h, 1 ECTS

Konsultacje i egzamin 2 h,

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 15

Przygotowanie się do egzaminu 13

Łączna liczba godzin niekontaktowych 28h

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, zaliczenie ustne, ocena udziału w dyskusjach

W2, zaliczenie ustne, ocena udziału w dyskusjach

W3, zaliczenie ustne, ocena udziału w dyskusjach

W4, zaliczenie ustne, ocena udziału w dyskusjach

U1, ocena udziału w dyskusjach

U2, ocena udziału w dyskusjach

U3, ocena udziału w dyskusjach

K1, zaliczenie ustne, ocena udziału w dyskusjach

K2, zaliczenie ustne, ocena udziału w dyskusjach


Pełny opis:

W ramach wykładu omawiane są relacje filozofii kultury z pozostałymi dziedzinami filozofii, a także różne ujęcia i definicje kultury (opisowe, psychologiczne, historyczne, normatywne, strukturalne, genetyczne), jej istota oraz wytwory i przejawy, a także relacja kultury i wartości. Omawiane są relacje kultury i jednostki oraz grup.

Omawiane są poszczególne składniki kultury: nauka, religia, sztuka, język mit, moralność, symbol. W trakcie wykładu przedstawiane są sposoby badania kultury (jako własności zbiorowości ludzkich lub jako określone „treści”). Poza tym wykład zapoznaje uczestników z myślicielami kluczowymi dla pojawienia się i rozwoju filozofii kultury jako nauki filozoficznej (między innymi Dilthey, Spengler, Cassirer, Znaniecki, Ortega y Gasset, Levi-Strauss)

Literatura:

• Baur L., Geschichte des Wortes Kultur, München 1951

• Buczyńska-Garewicz M., Uczucia i rozum w świecie wartości, Wrocław 1966

• Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, tłum. A. Staniewska, Warszawa 1971

• Chałasiński J., Kultura i naród, Warszawa 1968

• Czerwiński M., Kultura i jej badanie, Warszawa 1971

• Dawson Ch., Religia i kultura tłum. Zielińska J., Warszawa 1958

• Religia i powstawanie kultury zachodniej, Warszawa 1958

• Eliot T. S. Ku definicji kultury, Przekład J. Rybski, Kraków 2016

• Eliot T.S. Kto to jest klasyk i inne eseje, Kraków, tłum. M. Haydel, M. Niemojewska, H. Pręczkowska, M. Żurowski, 1998

• Głąbik Cz. Metafizyka kultury. Grabmann - Maritain - neoscholastyka polska, Warszawa 1982

• Hegel, Wykłady o estetyce, tłum. A. Landman, Warszawa 1967

• Herder J.G. Ideen zur Kulturphilosophie, Leipzig 1911

• Ingarden R., Studia z estetyki, Warszawa 1933

• Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1982

• Ingarden, R., Przeżycie, dzieło wartość, Kraków 1966

• Kmita J., Kultura i poznanie, Warszawa 1985

• Gogacz, M, Szkice o kulturze, Warszawa 1985

• Eco U., Semiologia życia codziennego, przeł. Ugniewska J., Salwa P., Warszawa 1998,

• Eco U., Na ramionach olbrzymów, przeł. Żaboklicki K., Warszawa 2019,

• Gadamer, H.G. Dziedzictwo Europy, przeł. Przyłębski, A., Warszawa 1992,

• Gadamer, H.G., Aktualność piękna,

• Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja, przeł. Graff. P, Warszawa 1989

• Scruton R., Kultura jest ważna, tłum. Bieroń, P., Poznań 2010

• Steiner G., Gramatyki tworzenia, tłum. Łoziński J., Poznań 2004

• Rodziński A., Osoba i kultura, Warszawa 1985

• Spengler O., Der Untergang des Abendlandes, Munchen 1983

• Stróżewski W., Istnienie i wartość, Kraków 1981

• Stróżewski W., Istnienie i sens, Kraków 1994

• Znaniecki F., Zagadnienie wartości w filozofii Warszawa 1910

• Znaniecki, F, Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój. Warszawa 1992

• Zygulski K., Wstęp do zagadnień kultury, Warszawa 1972

• Blumenberg H., Praca nad mitem, przeł. Najdek K., Herer M., Zwolińska Z, Warszawa 2009

• Klibansky R., Panofsky E., Saxl F., Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuk, przeł. Kryczyńska A., Kraków 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna i rozumie w pogłębionym stopniu najważniejsze przemiany historyczne, jakie zaszły w procesie rozwoju zachodniego rozumienia kultury i miejsca człowieka w kulturze i społeczeństwie; K_W01;P7U_W;P7S_WG

W2, w pogłębionym stopniu zna zagadnienia związane z kształtowaniem się i historyczną zmiennością idei filozoficznych odnoszących się do kultury, w tym również szerszy aspekt historyczno-kulturowy warunkujący ową zmienność. K_W05; P7U_W; P7S_WG

W3, zna w pogłębionym stopniu filozoficzne podstawy kultury oraz rolę idei filozoficznych w powstawaniu dzieł i instytucji kultury. K_W11; P7U_W; P7S_WG, K_W07, P7U_W, P7S_WG

W4, zna w pogłębionym stopniu podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kultury – w różnych obszarach i okresach funkcjonowania kultury. K_W12; P7U_W; P7S_WK

Umiejętności:

U1, potrafi w oryginalny, twórczy sposób komunikuje i przekazuje innym swoją wiedzę z dziedziny filozofii,zwracając uwagę na jej ścisły związek z problemami życia oraz różnymi kwestiami z obszaru funkcjonowania społeczeństwa i kultury, tym samym umożliwiając innym dostrzeżenie nowych rozwiązań. K_U05; P7U_U; P7S_UK

U2, potrafi przeprowadzać krytyczną analizę różnych wytworów kultury, ocenia ich doniosłość filozoficzną oraz umieszcza je we właściwym kontekście historyczno-kulturowym. K_U08; P7U_U; P7S_UW, P7S_UU

U3, orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, K_U09; P7U_U; P7S_UU

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do uświadamiania sobie i innym europejskiego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w sferze dorobku intelektualnego, a także wpływu tegoż dziedzictwa na wydarzenia społeczne i kulturalne. K_K02; P7U_K; P7S_KO, P7S_KK

K2, intensyfikuje swoje uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym, a szczególnie w spotkaniach i dyskusjach – na uniwersytecie i poza nim – poświęconych ważnym zagadnieniom etycznym oraz współczesnym dylematom cywilizacji. K_K03, P7U_K, P7S_KO

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malmon
Prowadzący grup: Monika Malmon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)