Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne teorie działania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.147
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie działania
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30 h, 1 ECTS

Konsultacje i egzamin 15 h,

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 45

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 30

Przygotowanie się do egzaminu 15

Łączna liczba godzin niekontaktowych 45

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1,5


Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, egzamin pisemny

W2, egzamin pisemny

W3, egzamin pisemny

U1, udział w dyskusji

U2, udział w dyskusji

U3, egzamin pisemny, udział w dyskusji

K1, udział w dyskusji

K2, udział w dyskusji

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje najważniejsze teorie działania sformułowane w filozofii dwudziestowiecznej i najnowszej. Omawiane są zarówno zagadnienia dotyczące struktury działanie w aspekcie formalnym i materialnym, jak również aksjologiczne uwarunkowania działania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1, Krzysztof Saja, Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem i deontologią, Universitas, Kraków 2015.

2, Leszek Kopciuch, Wolność a wartości. Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner, Lublin 2010

3, Harry G. Frankfurt, Wolność woli i pojęcie osoby, tłum. J. Nowotniak, [w:] J. Hołówka (red.). Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, Aletheia, Warszawa 1997, s. 21-39.

4, Ted A. Warfield, Kompatybilizm i inkompatybilizm. Wybrane argumenty, tłum. M. Polanowska i M. Iwanicki, „Roczniki Filozoficzne” 2006, t. LIV, nr 1, s. 217-239.

5, Roman Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, tłum. A. Węgrzecki, [w:] R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, punkt V-IX [dla chętnych całość].

6, Max Horkheimer, Krytyka instrumentalnego rozumu (wyd. oddzielne lub w zbiorze Społeczna funkcja filozofii), rozdział 1: Środki i cele.

7, Jürgen Habermas, Teoria i praktyka. Wybór pism, red. Z. Krasnodębski, PIW Warszawa 1983, rozdziały: Dogmatyzm, rozum i decyzja – teoria i praktyka w cywilizacji naukowej, s. 370-401.

Literatura uzupełniająca:

1, Hans Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, tłum. M. Klimowicz, Platan, Kraków 1996, s. 21-41, 167-196, [dla chętnych: 221-232]

2, Dieter Birnbacher, Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, tłum. B. Andrzejewski, P. Jackowski, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, rozdz. 1, 5, 6.

3, Władysław Stróżewski, Dialektyka twórczości, PWM, Warszawa 1983, s. 11-17, 37-54 [dla chętnych 54-76].

4, Stanisław Popek, Człowiek jako jednostka twórcza, Wyd. UMCS, Lublin 2003, s. 13-24, [dla chętnych 57-101].

5, Max Horkheimer, Krytyka instrumentalnego rozumu (wyd. oddzielne lub w zbiorze Społeczna funkcja filozofii), rozdział 1: Środki i cele.

6, Jürgen Habermas, Teoria i praktyka. Wybór pism, red. Z. Krasnodębski, PIW Warszawa 1983, rozdziały: Dogmatyzm, rozum i decyzja – teoria i praktyka w cywilizacji naukowej, s. 370-401.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, ma pogłębioną wiedzę na temat głównych współczesnych filozoficznych koncepcji działania oraz występujących w tym obszarze trendów rozwojowych: koncepcje fenomenologiczne, analityczne, utylitaryzm, hedonizm; szkoła frankfurcka, pragmatyzm K_W03, K_W04, K_W06, P7U_W, P7S_WG

W2, zna w pogłębionym stopniu i rozumie aksjologiczne i etyczne aspekty ludzkiego działania: moralność, skuteczność, estetyczność, ekonomiczność. K_W06, K_W15, P7U_W, P7S_WG. P7S_WK

W3, ma pogłębioną wiedzę na temat powiązań filozoficznych teorii działania z naukami szczegółowymi. K_W03, P7U_W, P7S_WG

Umiejętności:

U1, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i najnowszych; potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w krytycznej analizie ludzkiego działania i jego wytworów wykorzystując różne media. K_U02, P7U_U,P7S_UW

U2, potrafi przygotować wystąpienia ustne z zakresu problematyki dotyczącej ludzkiego działania. K_U07, P7U_U, P7S_UW, P7S_UK

U3, potrafi wyrażać swoje poglądy w sposób uporządkowany i zrozumiały dla odbiorcy. K_U05, P7U_U, P7S_UK

Kompetencje społeczne:

K1, rozumie potrzebę ciągłego powiększania i wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności. K_K01, P7U_K, P7S_KK

K2, docenia wartość i potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy na temat mechanizmów ludzkiego działania. K_K03, P7U_K, P7S_KO, P7S_KK

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)