Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.149
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15h, konwersatorium 15h, 1 ECTS

Konsultacje i egzamin 2h

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 3h

Przygotowanie się do egzaminu 25h

Łączna liczba godzin niekontaktowych 28

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1


Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, zaliczenie pisemne

W2, zaliczenie pisemne

W3, zaliczenie pisemne

W4, zaliczenie pisemne

U1, zaliczenie pisemne

U2, zaliczenie pisemne

U3, zaliczenie pisemne

U4, zaliczenie pisemne

U5, zaliczenie pisemne

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie szerokiej sieci pojęć psychologicznych oraz przedstawienie podstawowych zagadnień badanych przez psychologię. Przedstawione zostaną również główne osiągnięcia tej nauki.

Wykład ma zapoznać studentów z głównymi kierunkami psychologii, oraz z podstawowymi zagadnieniami psychologii: spostrzegania, pamięci i uczenia się, myślenia, emocji czy funkcjonowania jednostki w grupie.

Ćwiczenia mają na celu: zdobycie umiejętności formułowania samodzielnych wniosków, posługiwania się językiem psychologicznym, zaprojektowania autorskiego badania eksperymentalnego oraz napisania recenzji książki psychologicznej.

Literatura:

Malim, T., Birch, A., Wadeley, A. (1997), Wprowadzenie do psychologii.

Warszawa: PWN.

• Mietzel, G. (2003). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

• Aronson E., T. D. Wilson, M. R. Akert, Psychologia społeczna,. Wyd. Zysk

i S-ka

• Cialdini R., Wywieranie wpływu na innych. Teoria i praktyka, Gdańsk

2001, Gdańskie

• Wydawnictwo Psychologiczne

• Aronson, E. (2012), Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Brzeziński, J. (1997), Metodologia badań psychologicznych. Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Cialdini, R. (2010), Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GPW.

• Kozielecki, J. (1998), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa:

Wydawnictwo Żak.

• Shaughnessy, J. J/ Zachmeister E. B./ Zachmeister, J. S. (2002), Metody

badawcze w psychologii. Gdańsk: GPW.

• Jastrzębski, A. W obronie integralności człowieka. Próba adekwatnego

ujęcia filozofii psychologii (UMK, Toruń 2012)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna w zaawansowanym stopniu rolę i miejsce psychologii w systemie

nauk (K_W07, P6U_W P6S_WG)

W2, zna w zaawansowanym stopniu podstawowe pojęcia i problemy

psychologii(K_W13, P6U_W P6S_WK)

W3, zna w zaawansowanym stopniu kierunki psychologii i ich historyczne

korzenie (K_W07, P6U_W P6S_WG)

W4, zna w zaawansowanym stopniu metody i techniki badawcze stosowane

w psychologii (K_W07, P6U_W P6S_WG)

Umiejętności:

U1, potrafi sformułować i przeanalizować problem z obszaru psychologii,

zgromadzić dane; jest przygotowany do udziału w prowadzeniu badań

(K_U01, P6U_U PS6_UW)

U2, potrafi uczestniczyć w dyskusjach dotyczących zagadnień

psychologicznych, formułując w jasny sposób swoje stanowisko, podając

argumenty, zachowując postawę otwartą na krytyki (K_U01, K_U06, P6U_U

PS6_UW, P6U_U P6S_UK)

U3, potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne opracowujące

zagadnienia z obszaru psychologii (K_U09, P6U_U P6S_UW)

Kompetencje społeczne:

K1, wykazuje się̨ postawą krytyczną względem oferowanej mu wiedzy w

zakresie funkcjonowania ludzkiej psychiki (K_K01, P6U_K P6S_KK)

K2, docenia wartość wiedzy psychologicznej i naukowego podejścia do

ludzkiego zachowania. (K_K02, P6U_K P6S_KK)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kociuba
Prowadzący grup: Jolanta Kociuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta, Jolanta Kociuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0