Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia polska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.15
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia polska
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wfis.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30h, 1 ECTS

Konsultacje i egzamin 3h,

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 33h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 15h

Przygotowanie się do egzaminu 12h

Łączna liczba godzin niekontaktowych 27h

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 0,9


Sumaryczna liczba punktów ECTS 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, zaliczenie ustne na podstawie podanych zagadnień, dyskusja

W2, zaliczenie ustne na podstawie podanych zagadnień, dyskusja

W3, zaliczenie ustne na podstawie podanych zagadnień, dyskusja

W4, zaliczenie ustne na podstawie podanych zagadnień, dyskusja

W5, zaliczenie ustne na podstawie podanych zagadnień, dyskusja

U1, zaliczenie ustne na podstawie podanych zagadnień, dyskusja

U2, zaliczenie ustne na podstawie podanych zagadnień, dyskusja

U3, zaliczenie ustne na podstawie podanych zagadnień, dyskusja

K1, zaliczenie ustne na podstawie podanych zagadnień, dyskusja

K2, zaliczenie ustne na podstawie podanych zagadnień, dyskusja


Pełny opis:

Celem wykładu jest syntetyczne zaprezentowanie polskich

orientacji filozoficznych i ich powiązań z myślą europejską. Po

historycznym przeglądzie stanowisk i wskazaniu na ich kontynuacje

przyjęty jest problemowy tok wykładu. Szczególna uwaga zwracana

jest na prekursorskie wątki obecne w polskiej myśli (koncepcja

prawa natury, problemy twórczości i tolerancji, rola socynianizmu

w kulturze europejskiej). Maksymalizm filozoficzny pierwszej

połowy XIX wieku omawiany jest w kontekście myśli niemieckiej i

francuskiej, wskazane jest jego znaczenie dla polskiej kultury.

Podkreślana jest rola Kazimierza Twardowskiego i utworzonej przez

niego szkoły lwowsko-warszawskiej. Pluralizm stanowisk w okresie

dwudziestolecia międzywojennego omawiany jest na tle przemian

instytucjonalnych (nowe ośrodki uniwersyteckie, czasopisma i

zjazdy filozoficzne). Orientacje okresu powojennego (marksizm,

warszawska szkoła historyków idei, filozofia analityczna,

fenomenologia, neotomizm, poznańska szkoła metodologiczna,

Elzenberg i kontynuatorzy) zaprezentowane są w kontekście

przemian społeczno-politycznych. Wspomniane są zjazdy

filozoficzne, czasopisma i działalność towarzystw naukowych.

Wykład kończy się krótkim przedstawieniem lubelskich filozofów i

wskazaniem na problemy, wobec których stoi filozofia XXI wieku.

Literatura:

• Ryszard Palacz, Wybór tekstów filozofów polskich, Zielona Góra 2002.

• Witold Mackiewicz, Wprowadzenie, w: Polska filozofia powojenna, red.

tenże, t.. 1, Warszawa 2001, s. 41-74.

• Zofia Majewska, Autoportrety Polaków i automodele filozofii polskiej w

wiekach od XV do XIX, w: Duch filozofii, red. Honorata Jakuszko, Jadwiga

Mizińska, Lublin 2005, s. 113-132.

• Zofia Majewska, Przyczynek do dziejów pojęcia twórczości w filozofii

polskiej, "Lumen Poloniae", nr 1, 2009, s. 27-40.

• Zofia Majewska, Filozofia słowiańska jako filozofia uniwersalna,

"Wschodni Rocznik Humanistyczny", t. VI, 2009, s. 199-216.

• Jan Skoczyński, Jan Woleński, Historia filozofii polskiej, Kraków 2010,

rozdz. IX, X, XII.

• Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1-2, Lublin 2011

• Markowski M, Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim,,

Wrocław 1971

• Filozofia w Polsce, Słownik pisarzy, Wrocław 1971

• Głąbik Cz, Człowiek i historia. Studium koncepcji filozoficznej Stefana

Pawlickiego, Warszawa 1973

• Janeczek S, Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna, Lublin 2008

• Janeczek S. Portrety polskich filozofów i historyków filozofii XX wieku,

Lublin 2005

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA (obowiązujące dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem ak. 2019/2020)

Wiedza:

W1, zna i rozumie w podstawowym stopniu miejsce filozofii polskiej w systemie nauk, a jednocześnie jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną K_W01, H1A_W01

W2, zna i rozumie podstawową terminologię filozoficzną charakterystyczna dla filozofii polskiej K_W02, H1A_W02

W3, zna i rozumie w podstawowym stopniu główne kierunki oraz najważniejsze stanowiska filozoficzne w filozofii polskiej, w zasadniczych okresach jej funkcjonowania K_W06, H1A_W06, K_W02, H1A_W02

W4, zna i rozumie w podstawowym stopniu najważniejsze koncepcje, teorie, terminologię i metodologię z zakresu filozofii polskiej K_W01, H1A_W01

W5, zna i rozumie filozoficzne podstawy kultury polskiej oraz rolę idei filozoficznych w powstawaniu dzieł i instytucji kultury polskiej K_W10, H1A_W10, S1A_W08, S1A_W05

Umiejętności:

U1, potrafi analizować teksty z zakresu filozofii polskiej K_U01, H1A_U01

U2, potrafi poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną oraz adekwatnie definiować pojęcia K_U04, H1A_U04

U3, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, a także rozwijać swoje umiejętności badawcze K_U03, H1A_U03, SA1_U06; SA1_U07; SA1_U08

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do uświadamiania sobie i innym europejskiego i polskiego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w sferze dorobku intelektualnego, a także wpływu tegoż dziedzictwa na wydarzenia społeczne i kulturalne w Polsce K_K05, H1A_K05

K2, jest gotów do przekazywania innym wiedzy z dziedziny filozofii wraz z informowaniem o korzyściach związanych poznawaniem filozofii i filozofowaniem K_K06, H1A_K06, S1A_K07, S1A_K06

EFEKTY UCZENIA SIĘ (obowiązują od cyklu kształcenia rozpoczętego w roku ak. 2019/2020)

W1, zna i rozumie w zaawansowanym stopniu miejsce filozofii polskiej w systemie nauk, a jednocześnie jej specyfikę przedmiotową i

metodologiczną K_W01 P6U_W P6S_WG, P6S_WK

W2, zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawową

terminologię filozoficzną charakterystyczna dla filozofii polskiej K_W02, P6U_W P6S_WG

W3, zna i rozumie w zaawansowanym stopniu główne kierunki oraz najważniejsze stanowiska filozoficzne w filozofii polskiej, w zasadniczych

okresach jej funkcjonowania K_W03 P6U_W P6S_WG

W4, zna i rozumie zaawansowanym stopniu najważniejsze koncepcje, teorie, terminologię i metodologię z zakresu filozofii polskiej K_W05

P6U_W P6S_WG

W5, zna i rozumie filozoficzne podstawy kultury polskiej oraz rolę idei filozoficznych w powstawaniu dzieł i instytucji kultury polskiej, K_W10

P6U_W P6S_WK

Umiejętności:

U1, potrafi analizować teksty z zakresu filozofii polskiej K_U02, P6U_U P6S_UW

U2, potrafi poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną oraz adekwatnie definiować pojęcia K_U03, P6U_U P6S_UW

U3, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, a także rozwijać swoje umiejętności badawcze, K_U09 P6U_U P6S_UW

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do uświadamiania sobie i innym europejskiego i polskiego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w sferze dorobku intelektualnego, a

także wpływu tegoż dziedzictwa na wydarzenia społeczne i kulturalne w Polsce K_K02 P6U_K P6S_KO, P6S_KK

K2, jest gotów do przekazywania innym wiedzy z dziedziny filozofii wraz z informowaniem o korzyściach związanych poznawaniem filozofii i

filozofowaniem K_K04, P6U_K P6S_KO, P6S_KK

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)