Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura ponowoczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.153
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura ponowoczesna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15 h, Konwersatorium 15h 1 ECTS

Konsultacje i zaliczenie 2 h,

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego

32h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,05

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do zajęć 8

Łączna liczba godzin niekontaktowych 28

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 0.95

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, zaliczenie ustne

W2, zaliczenie ustne

U1, zaliczenie ustne

U2, zaliczenie ustne

K1, aktywny udział w dyskusji

K2, aktywny udział w dyskusji

K3, aktywny udział w dyskusji

Pełny opis:

Przedmiot traktuje o kulturze ponowoczesnej, jej filozofii, literaturze i sztuce. Zajmuje się tym, czym jest ponowoczesność i postmodernizm. Z jednej strony, rozważana jest postmoderna jako dopełnienie nowoczesności. Z drugiej strony, stosowana jest także inną interpretację kultury ponowoczesnej jako odrębnego, swoistego zjawiska.

Literatura:

Baudrillard J., Precesja symulakrów [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1997, s. 175-198.

Bauman Z., Ponowoczesność, czyli o niemożliwości awangardy, „Teksty Drugie” 1994, nr 5/6 (29/30), s. 171-179.

Butler J., Psychiczne życie władzy. Teorie ujarzmienia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018, s. 7-33.

Culler J. Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań literackich, „Pamiętnik Literacki” 1987, nr 78/4, s. 231-272.

Culler J., Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badan naukowych [w:] Dekonstrukcja w badaniach literackich, [red. Nycz R.], Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 321-386.

Czyżewski, M., Między panoptyzmem a rządomyślnością - uwagi o kulturze naszych czasów, „Kultura Współczesna”, 2009, nr 2, s. 83-95.

Debord G., Społeczeństwo spektaklu, PIW, Warszawa 2006, s. 124-140.

Deleuze G., Po czym rozpoznać strukturalizm? [w:] Drogi współczesnej filozofii, [wybrał i wstępem opatrz. Marek Siemek, tł. Stanisław Cichowicz], Wyd. Czytelnik, Warszawa 1978, s. 286-387.

Derrida J. Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, „Pamiętnik Literacki” 1986, nr 77/2, 251-267.

Foucault M., Czym jest Oświecenie? [w:] idem, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Wyd. PWN, Warszawa 2000, s. 276-293.

Foucault M., Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, [wybór i oprac. T. Komendant, przeł. B. Banasiak, T. Komendant et al., posł. M.P. Markowski], Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.

Geertz C. O gatunkach zmąconych: nowe konfiguracje myśli społecznej, „Teksty Drugie” 1990, nr 2, s. 113-130.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa 2001, rozdz. 3.

Głowiński M., O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 1986, nr 77/4, s. 75-100.

Habermas J., Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Wyd. Universitas, Kraków 2000, s. 379-412.

Kristeva J., Problemy strukturowania tekstu, „Pamiętnik Literacki” 1972, nr 63/4, s. 233-250.

Kwiek M., Richarda Rorty'ego postmodernistyczny świat ironii, „Kultura Współczesna” 1993, nr 1, s. 56-66.

Marquard O., Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994.

Marquard O., Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994.

Nycz R. Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, „Pamiętnik Literacki” 1990, nr 81/2, s. 95-116.

Pieniążek P., Podmiot (w) nowoczesności, „Forum Oświatowe” 2008, numer specjalny, s. 39-50.

Rorty R., Przygodność języka [w:] Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, [red. S. Czerniak i A. Szahaj], IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 113-142.

Szahaj A., Co to jest postmodernizm? „Ethos” 1996, vol. 33-34, s. 63-78.

Szahaj A., Teksty na wolności (strukturalizm - poststrukturalizm -postmodernizm), „Kultura Współczesna” 1993, vol. 2, s. 5-13.

Taylor Ch., Etyka autentyczności, Wyd. Znak, Kraków 1996.

Warchala M., Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda, Wyd. Universitas, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna i rozumie w pogłębionym stopniu najważniejsze przemiany historyczne, jakie zaszły w procesie rozwoju zachodniego rozumienia miejsca człowieka w kulturze i społeczeństwie ponowoczesnych K_W01, P7U_W, P7S_WG, K_W09, P7U_W, P7S_WK

W2. zna i rozumie w pogłębionym stopniu miejsce i znaczenie filozofii w systemie nauk postmodernizmu, a także jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną, a także podstawowe metody badań naukowych postmodernizmu K_W02, P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

Umiejętności:

U1, potrafi rozpoznawać złożone uwarunkowania idei, kontekstów, problemów, dylematów współczesnej cywilizacji oraz, stosując odpowiednie metody i zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, samodzielnie dokonać ich krytycznej analizy w kulturze ponowoczesnej K_U01, P7U_U, P7S_UW

U2, potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych postmodernizmu K_U02, P7U_U, P7S_UW

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy zawodowej, jej ustawicznego uzupełniania i korzystania z różnych instytucjonalnych i indywidualnych źródeł jej wsparcia i korekty, a także do przejawiania postawy konstruktywnego krytycyzmu w dyskusjach inspirowanego przez kulturę ponowoczesną K_K01, P7U_K, P7S_KK

K2, jest gotów do uświadamiania sobie i innym europejskiego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w sferze dorobku intelektualnego, a także wpływu tegoż dziedzictwa na kulturę ponowoczesną K_K02, P7U_K, P7S_KK

K3, jest gotów do podejmowania odpowiedzialności za własne środowisko społeczno-kulturowe, w różnych jego wymiarach, zgodnie z posiadaną wiedzą i kompetencjami, a także do promowania postaw przedsiębiorczych i innych działań służących podniesieniu jakości życia na różnych poziomach środowiska społecznego K_K06, P7U_K, P7S_KO

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bytniewski
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bytniewski, Tomasz Kitliński
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski, Tomasz Kitliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kitliński
Prowadzący grup: Tomasz Kitliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bytniewski
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bytniewski
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)