Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.174
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia przyrody
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0f8691ab368c448ea8305ca6885a7438%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6cdb36ec-ca66-41ea-879a-346de457bf6d&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość historii filozofii na poziomie licencjatu, znajomość matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30h, h, 1 ECTS

Konsultacje i egzamin 1h

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 31h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 30h

Przygotowanie się do egzaminu 59 h

Łączna liczba godzin niekontaktowych 89h

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 3


Sumaryczna liczba punktów ECTS 4


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1 - egzamin pisemny

Zna historyczny rozwój filozofii przyrody, główne jej koncepcje i relacje filozofii przyrody do nauk przyrodniczych.

K_W01, K_W04, P7U_W, P75_WG

2 - egzamin pisemny

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię z zakresu filozofii przyrody i potrafi ją stosować ze zrozumieniem.

K_W03, K_U03, P7U_W, P75_WG

3 - egzamin pisemny

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawowe spory w filozofii przyrody, metody ich rozstrzygania oraz znaczenie rezultatów nauk przyrodniczych dla formułowanych tez filozoficznych.

K_W07, P7U_W, P75_WG

4

Potrafi sformułować i krytycznie przeanalizować wybrane problemy filozofii przyrody i nauk przyrodniczych.

K_U01, P7U_U, P75_UW

5 - egzamin pisemny i praca pisemna

Potrafi samodzielnie napisać pracę naukową z filozofii przyrody wykorzystując wyselekcjonowane i przeanalizowane krytycznie informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych.

K_U07, K_U02, P7U_U, P75_UW, P75_UK

6 - aktywność na zajęciach

Jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy z dziedziny nauk przyrodniczych, jej ciągłej aktualizacji i śledzenia najnowszych osiągnięć naukowych.

K_K01, P7U_K, P7S_KK
Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozofii przyrody, rozumianej jako filozofia w kontekście nauki:

- problem elementarnych składników materii

- natura czasu i przestrzeni

- przyczynowość, determinizm i indeterminizm

- problem matematyczności przyrody

- podstawowe założenia filozoficzne nauk empirycznych

- filozoficzne interpretacje teorii naukowych

Literatura:

M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Kraków 2006

M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, Tarnów 2007

A. Łukasik, Filozofia atomizmu. Atomistyczny model świata w filozofii przyrody, fizyce klasycznej i współczesnej a problem elementarności, Lublin 2006

A. Łukasik, Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej, Lublin 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna historyczny rozwój filozofii przyrody, główne jej koncepcje i relacje filozofii przyrody do nauk przyrodniczych. K_W01, K_W04, P7U_W, P75_WG

W2, zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię z zakresu filozofii przyrody i potrafi ją stosować ze zrozumieniem. K_W03, K_U03, P7U_W, P75_WG

W3, zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawowe spory w filozofii przyrody, metody ich rozstrzygania oraz znaczenie rezultatów nauk przyrodniczych dla formułowanych tez filozoficznych. K_W07, P7U_W, P75_WG

Umiejętności:

U1, potrafi sformułować i krytycznie przeanalizować wybrane problemy filozofii przyrody i nauk przyrodniczych. K_U01, P7U_U, P75_UW

U2, potrafi samodzielnie napisać pracę naukową z filozofii przyrody wykorzystując wyselekcjonowane i przeanalizowane krytycznie informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych. K_U07, K_U02, P7U_U, P75_UW, P75_UK

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy z dziedziny nauk przyrodniczych, jej ciągłej aktualizacji i śledzenia najnowszych osiągnięć naukowych. K_K01, P7U_K, P7S_KK

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)