Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia średniowieczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia średniowieczna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość filozofii starożytnej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30h, konwersatorium 30h, 2 ECTS

Konsultacje i egzamin 15h,

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 75h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2,5


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 30h

Przygotowanie się do egzaminu 45h

Łączna liczba godzin niekontaktowych 75h

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 2,5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do

zajęć

W2, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do

zajęć

W3, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do

zajęć

U1, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do

zajęć

U2, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do

zajęć

U3, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do

zajęć

K1, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do

zajęć

Pełny opis:

W ramach wykładu s przedstawione związki filozofii starożytnej i średniowiecznej oraz zarys rozwoju filozofii na przestrzeni w epoce średniowiecza. Aczkolwiek przez filozofię średniowiecza rozumie się systemy, które powstały od renesansu karolińskiego (koniec VIIIw.) a końcem XIV wieku, to wyklad obejmuje także wybrane wątki z myśli patrystycznej (wschodniej i zachodniej, czyli takich myślicieli jak Grzegorz z Nyssy, św. Augustyn). W ramach wykładu prezentuje się najważniejsze problemy filozofii średniowiecznej, między innymi stosunek teologii do filozofii (w tym określenie statusu filozofii przez św. Tomasza) próby zrozumienia wiary (w myśl zasady "credo ut intelligam"), rozumienie człowieka na tle wszechświata i w relacji do Boga. Obok średniowiecznych racjonalistów wykład prezentuje postaci mistyków średniowiecznych i ich poglądy. Wykład przedstawia fazy, przez które przechodziła filozofia średniowieczna i omawia najbardziej reprezentatywnych ich przedstawicieli, mających szczególne znaczenie ze względu na treść własnej myśli oraz ze względu na to, że ilustrują pewien typ filozofii lub etap jej rozwoju.

Literatura:

• Albert K, Studia o historii filozofii, Warszawa 2006

• Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, Warszawa 1989

• Augustyn, Państwo Boże, Kęty 1998

• Augustyn, Wyznania, - wiele wydań

• Boecjusz, O pocieszeniu jakie daje filozofia,

• Bohner Ph., Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej od Justyna do

Mikołaja Kuzańczyka., Przeł. S. Stomma, Warszawa 1962

• Bugaj, R, Hermetyzm, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991

• Cahill Th., Jak Irlandczycy ocalili cywilizację, Poznań 1999

• Chanu M-D, Święty Tomasz z Akwinu i teologia, Kraków 1997

• Copleston F., Historia filozofii. Tom II, Warszawa 2000

• Evans G R, Filozofia i teologia w średniowieczu, Kraków 1996

• Gilson E., Byt i istota, Warszawa 1963

• Gilson E., Tomizm, Warszawa 1998

• Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, Kraków 2006

• Kowalewska M., Bóg - Kosmos - Człowiek w twórczości HIldegardy z

Bingen, Lublin 2007, 2014

• Kuksewicz Z., Zarys filozofii średniowiecznej: filozofia łacińskiego

obszaru kulturowego. Wyd. II, Warszawa 1986

• Legowicz J., Historia filozofii średniowiecznej Europy Zachodniej.

Warszawa 1986.

• McGilnn, B, Fundamenty mistyki, Kraków 1991

• Pedersen O, Dwie księgi, Kraków 2016

• Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima

z Fiore, Kraków 2012

• Pseudo Dionizy Areopagita, O imionach bożych, Lublin 1995

• Quispel G. Gnoza, Warszawa 1988

• Rudolf K. Gnoza, Kraków 1995

• Steenberghen Van F., Filozofia w wieku XIII, Lublin 2005

• Swieżawski S, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, WarszawaWrocław, 2000

• Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, Poznań 1984

• Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, Summa teologiczna 1, 75-89,

Swieżawski S, Poznań 1956

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna i rozumie w zaawansowanym stopniu miejsce i znaczenie filozofii

średniowiecznej w systemie i historii nauk, a także jej specyfikę

przedmiotową i metodologiczną. K_W01; P6_UW, P6S_WG, P6S_Wk

W2, zna i rozumie w zaawansowanym stopniu główne kierunki oraz

najważniejsze stanowiska filozoficzne w okresie średniowiecza, K_W03;

P6_UW, P6S_WG

W3, zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia związane z

kształtowaniem się i historyczną zmiennością idei filozoficznych w

średniowieczu K_W04, P6_UW, P6S-WG

Umiejętności:

U1, potrafi analizować teksty z zakresu filozofii średniowiecznej, K_U02,

P6U_U, P6S_UW

21

U2, potrafi formułować i analizować podstawowe problemy filozoficzne,

dobrać adekwatne do nich metody i narzędzia badawcze, a następnie

opracować i zaprezentować wyniki badan, K_U04, P6U-U, P6S_UW, P6S_UO

U3, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, a także rozwijać swoje

umiejętności badawcze. K_U09, P6U-U, P6S_UW

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do uświadamiania sobie i innym europejskiego dziedzictwa

kulturowego, szczególnie w sferze dorobku intelektualnego, a także wpływu

tegoż dziedzictwa na wydarzenia społeczne. K_K02, P6_UK, P6S_KO, P6S_KK

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk, Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)