Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika formalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.24
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika formalna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 60h, konwersatorium 60h, 4 ECTS

Konsultacje i egzamin 15h,

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 135h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 4,5

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 45h

Przygotowanie się do egzaminu 90h

Łączna liczba godzin niekontaktowych 135h

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 4,5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 9


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, egzamin pisemny, ocena aktywności podczas zajęć, ocena przygotowania do zajęć, sprawdziany pisemne

W2, egzamin pisemny, ocena aktywności podczas zajęć, ocena przygotowania do zajęć, sprawdziany pisemne

U1, ocena udziału w dyskusjach, ocena aktywności podczas zajęć, ocena przygotowania do zajęć, sprawdziany pisemne

U2, ocena udziału w dyskusjach, ocena aktywności podczas zajęć, ocena przygotowania do zajęć, sprawdziany pisemne

U3, egzamin pisemny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne

K1, ocena aktywności podczas zajęć, ocena przygotowania do zajęć, sprawdziany pisemne

K2, ocena aktywności podczas zajęć, ocena przygotowania do zajęć, sprawdziany pisemne

K3, ocena aktywności podczas zajęć, ocena przygotowania do zajęć, sprawdziany pisemne

Pełny opis:

Cele kształcenia: zapoznanie studentów z podstawami logiki ogólnej i formalnej, elementami metalogiki; wykształcenie umiejętności precyzyjnego myślenia, "widzenia" rzeczywistości w aspektach formalno-strukturalnych, przeprowadzania analiz logiczno-filozoficznych; nabycie umiejętności rozumowania, uzasadniania, wnioskowania, dowodzenia, wprowadzenie w podstawy nauk formalnych i elementów filozofii matematyki, zapoznanie z ogólnymi aspektami języka jako narzędzia poznania i komunikacji.

Literatura:

1. Ludwik Borkowski, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Wydawnictwo KUL 1991

2. Ryszard Wójcicki, Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2003.

3. Stanisław Krajewski, Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne, Wydawnictwo IFiS UW 2003.

4. Witold Marciszewski, Mała encyklopedia logiki, Ossolineum 1988.

5. T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach, Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki, PWN, Warszawa 2005 (i wydania wcześniejsze)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna w zaawansowanym stopniu i rozumie główne zagadnienia związane z problematyką analizy logicznej języka naturalnego oraz rolą logiki przy rozwiązywaniu problemów filozoficznych, K_W01, K_W02, K_W04, P6U_W, P6S_WG

W2, zna w zaawansowanym stopniu główne rachunki logiczne: klasyczny rachunek zdań oraz klasyczny rachunek predykatów, K_W01, P6U_W, P6S_WG, K_W05, P6U_W, P6S_WG

Umiejętności:

U1, potrafi sformułować i przeanalizować problem z logicznego punktu widzenia, zgromadzić dane; jest przygotowany do udziału w prowadzeniu badań, K_U01, K_U02, P6U_U, P6S_UW

U2, potrafi uczestniczyć w dyskusjach, formułując w jasny i logiczny sposób swoje stanowisko, podając argumenty, zachowując postawę otwartą na krytyki, K_U04, P6U_U, P6S_UK

U3, potrafi samodzielnie dokonać analizy logicznej wnioskowań, wskazać błędy, K_U06, P6U_U, P6S_UK

Kompetencje społeczne:

K1, ma świadomość konieczności przestrzegania w działaniu norm i wartości, takich jak rzetelność, prawda, dobro społeczne, dobro jednostki, przestrzeganie prawa, respektowanie norm prawa autorskie i ochrony własności intelektualnej, K_K05, P6U_K, P6S_KR

K2, przestrzega przyjętych w środowisku naukowym norm postępowania, w szczególności zasad etyki zawodowej, a także dbania o dorobek i tradycje zawodu, K_K05, P6U_K, P6S_KR

K3, potrafi dokonać krytycznej oceny własnej wiedzy zawodowej, uzupełniania ją, K_K01, P6U_K, P6S_KK

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Gurczyński, Jacek Paśniczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Paśniczek, Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Paśniczek
Prowadzący grup: Jacek Paśniczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Gurczyński
Prowadzący grup: Jacek Gurczyński, Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Nowakowski, Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)