Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Estetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.53
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Estetyka
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z historii filozofii i ogólna orientacja w dziedzictwie artystycznym kultury zachodniej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30h, konwersatoria 30, 2 ECTS

Konsultacje i egzamin 15h,

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 90h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2,5


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 45h

Przygotowanie się do egzaminu 30h

Łączna liczba godzin niekontaktowych 60h

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 2,5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, egzamin ustny

W2, egzamin ustny, udział w dyskusji

W3, egzamin ustny, udział w dyskusji

U1, udział w dyskusji

U2, udział w dyskusji

U3, udział w dyskusji

K1, udział w dyskusji

K2, udział w dyskusji

K3, udział w dyskusji


Pełny opis:

Zakres tematów:

- Geneza estetyki, przedmiot, działy, metody.

- Geneza sztuki, dzieje kategorii i klasyfikacji.

- Piękno i wartości opozycyjne wobec piękna.

- Przeżycie estetyczne i doświadczenie estetyczne.

- Filozoficzne podstawy krytyki sztuki i ocena estetyczna.

- Dzieło sztuki w paradygmacie estetycznym i po awangardzie.

- Dialektyka tradycji i nowości w koncepcjach estetycznych.

- Awangarda i postmodernizm a status estetyki współczesnej.

- Transdyscyplinarność i transkulturowość w badaniach estetycznych.

- Estetyka polska – perspektywy badawcze.

Literatura:

• W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, Arkady, Warszawa 1985.

• R. Ingarden, Studia z estetyki, t.3, PWN, Warszawa 1970.

• K. Wilkoszewska (red.), Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki w Polsce, Universitas, Kraków 2007.

• I. Lorenc, Logos i mit estetyczności, Wyd. UW, Warszawa 1993.

• G. Dziamski, Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań 1996.

• W. Welsch, Estetyka poza estetyką, Universitas, Kraków 2005.

• O. Marquard, Aesthetica i anaesthetica. Rozważania filozoficzne, Oficyna Naukowa , Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA (obowiązujące roczniki, które rozpoczęły studia przed rokiem ak. 2019.2020)

Wiedza:

W1, zna i rozumie w podstawowym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną estetyki. K_W01, H1A_W01

W2, zna i rozumie najważniejsze koncepcje, teorie, terminologię i metodologię z zakresu estetyki. K_W02, H1A_W02, K_W03, H1A_W03, S1A_W04

W3, zna i rozumie zagadnienia związane z kształtowaniem się i historyczną zmiennością idei i pojęć z zakresu estetyki. K_W09, H1A_W09

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z zakresu estetyki. K_U01, H1A_U01

U2, potrafi poprawnie stosować terminologię estetyczną, definiować pojęcia, formułować i analizować problemy estetyczne, dobrać adekwatne do nich metody i narzędzia badawcze, a następnie opracować i zaprezentować wyniki badań. K_U02, H1A_U02

U3, potrafi merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, a także oceniać kontrargumenty i udzielać na nie odpowiedzi. K_U06, H1A_U06

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy zawodowej oraz do uzupełniania jej. K_K01, H1A_K01, H1A_K06, S1A_K01

K2, jest gotów do przekazywania wiedzy z dziedziny estetyki. K_K06, H1A_K06, S1A

K3, jest gotów do intensyfikowania swojego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, a w szczególności do uczestnictwa w spotkaniach i dyskusjach poświęconych zagadnieniom estetycznym. K_K01, H1A_K01, H1A_K06, S1A_K01; K_K06, H1A_K06, S1A

EFEKTY UCZENIA (obowiązujące od roku ak. 2019/2020)

Wiedza:

W1, zna i rozumie w zaawansowanym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną estetyki, K_W01, P6U_W, P6S_WG, P6S_WK

W2, zna i rozumie w zaawansowanym stopniu najważniejsze koncepcje, teorie, terminologię i metodologię z zakresu estetyki, K_W05, P6U_W, P6S_WG

W3, zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia związane z kształtowaniem się i historyczną zmiennością idei i pojęć z zakresu estetyki, K_W04, P6U_W, P6S_WG, K_W10, P6U_W, P6S_WG

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z zakresu estetyki, K_U01, K_U02, P6U_U, PS6_UW,

U2, potrafi poprawnie stosować terminologię estetyczną, definiować pojęcia, formułować i analizować problemy estetyczne, dobrać adekwatne do nich metody i narzędzia badawcze, a następnie opracować i zaprezentować wyniki badań, K_U03, K_U04, P6U_U, PS6_UW, P6S_UO,

U3, potrafi merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, a także oceniać kontrargumenty i udzielać na nie odpowiedzi, K_U06, P6U_U, P6S_UK

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy zawodowej oraz do uzupełniania jej, K_K01, K_K02, P6U_K, P6S_KK, P6S_KO,

K2, jest gotów do przekazywania wiedzy z dziadziny estetyki, K_K04, P6U_K, P6S_KK, P6S_KO,

K3, jest gotów do intensyfikowania swojego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, a w szczególności do uczestnictwa w spotkaniach i dyskusjach poświęconych zagadnieniom estetycznym, K_K03, P6U_K, P6S_KO

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Pękala
Prowadzący grup: Teresa Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Kłusek, Teresa Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Czekaj, Teresa Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Pękala
Prowadzący grup: Rafał Czekaj, Teresa Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Pękala
Prowadzący grup: Rafał Czekaj, Teresa Pękala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)