Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia starożytna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.58
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia starożytna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość historii starożytnej Grecji.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe – 3 punkty ECTS

30 h – wykład

30 h - konwersatoria

15 h – konsultacje i egzamin

Razem: 75 h = 2,5 pkt ECTS

Godziny niekontaktowe – 2,5 pkt ECTS

45 h – studiowanie literatury

30 h – przygotowanie do egzaminu

Razem: 75 h= 2,5 pkt ECTS9,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

40,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

30,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów

41,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, egzamin ustny

W2, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, śródsemestralne pisemne testy kontrolne

W3, egzamin ustny

W4, egzamin ustny

W5, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, śródsemestralne pisemne testy kontrolne

W6, egzamin ustny,ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, śródsemestralne pisemne testy kontrolne

U1, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, śródsemestralne pisemne testy kontrolne

U2, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, śródsemestralne pisemne testy kontrolne

K1, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, śródsemestralne pisemne testy kontrolne

Pełny opis:

Wykłady prezentują powstanie i rozwój systemów filozoficznych myślicieli greckich (m.in. Sokratesa, Demokryta, Platona, Arystotelesa, Plotyna) w okresie starożytności (od VII/VI w. przed Chr. do III w. po Chr) w sposób uwzględniający ważne spory filozoficzne (np. spór o: tworzywo świata; ruch i byt; wartości etyczne; spór o źródła wiedzy; uniwersalia…). Chronologiczny układ materiału eksponuje całościowe ujęcie filozofii starożytnej; pozwala także odsłonić różnice pomiędzy antycznymi a współczesnymi sposobami myślenia.

Literatura:

1) Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. I - V, przeł. E.I. Zieliński, Lublin (liczne wznowienia).

2) Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000.

3) Copleston F., Historia filozofii, t.I (Grecja i Rzym), Warszawa 2000.

4) Guthrie W.K.C, A History of Greek Philosophy, t. I -VI, Cambridge (1962-1992).

5) Kirk, Raven, Schofield, Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami, przeł. J. Lang, Warszawa – Poznań 1999.

6) Gajda J., Pitagorejczycy, Warszawa 1996.

7) Mrówka K., Jedna tylko droga. Parmenides. Fragmenty, przekład, komentarz, Szczecin 2003.

8)Mrówka K., Heraklit. Fragmenty. Nowy przekład, komentarz,

Warszawa 2004.

9)Gajda J., Sofiści, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

10) Guthrie W. K. C., Sokrates, przeł. K. Łapiński, S. Żuławski, Warszawa 2000.

11) Tymura D., Sokrates Ksenofonta, Lublin 2017.

12) Leśniak, K., Platon, Warszawa 1993.

13) Leśniak, K., Arystoteles, Warszawa 1989.

14)Hadot P., Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański, Warszawa 2003.

15) Dembińska-Siury D., Plotyn, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

W1. zna w zaawansowanym stopniu znaczenie filozofii starożytnej w procesie kształtowania się filozofii jako nauki - od kosmologii presokratyków, poprzez nurt humanistyczny i klasyczne koncepcje filozofii w ujęciu Platona oraz Arystotelesa do szkół hellenistycznych i neoplatońskich

K_W01

P6U_W

P6S_WG

P6S_WK

W2. zna w zaawansowanym stopniu podstawową terminologię filozofii antyku z zakresu ontologii, epistemologii, etyki oraz antropologii

K_W02

P6U_W

P6S_WG

W3. zna w zaawansowanym stopniu główne kierunki oraz najważniejsze stanowiska filozoficzne i szkoły okresu starożytności od okresu presokratycznego do hellenistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem sokratyzmu, platonizmu oraz arystotelizmu

K_W03

P6U_W

P6S_WG

W4. zna w zaawansowanym stopniu zagadnienia związane z kształtowaniem się głównych idei filozofii antycznej z zakresu ontologii, epistemologii, etyki oraz antropologii

K_W04

P6U_W

P6S_WG

W5. zna w zaawansowanym stopniu podstawowe metody analizy i interpretacji najważniejszych filozoficznych tekstów starożytnych Heraklita z Efezu, Parmenidesa, Gorgiasza z Leontinoi, Ksenofonta, Platona, Arystotelesa oraz Plotyna

K_W06

P6U_W

P6S_WG

W6. zna wpływ praktycznej filozofii antyku na życie człowieka oraz jej powiązania z problemem życia: cynizm, cyrenaizm, epikureizm, stoicyzm

K_W09

P6U_W

P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI:

U1. potrafi analizować teksty filozoficzne autorów starożytnych: Heraklita z Efezu, Parmenidesa, Gorgiasza z Leontinoi, Ksenofonta, Platona, Arystotelesa oraz Plotyna

K_U02

P6U_U

P6S_UW

U2. potrafi poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną z zakresu filozofii antycznej oraz adekwatnie definiować jej najważniejsze pojęcia

K_U03

P6U_U

P6S_UW

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1. jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy z zakresu filozofii starożytnej oraz ustawicznego jej uzupełniania

K_K01

P6U_K

P6S_KK

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Świderek
Prowadzący grup: Jolanta Świderek, Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Tymura
Prowadzący grup: Dorota Tymura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)