Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika formalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.67
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika formalna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak wstępnych wymagań

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji: 10

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 60

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 45

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 20


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin: W01, W02, U01, U02,

sprawdzian pisemny: W01, W02, W03, U03, U04.

ocena pracy na zajęciach: W01, W02, U03, U04, K01.

Pełny opis:

Cele kształcenia: zapoznanie studentów z podstawami logiki ogólnej i formalnej, elementami metalogiki; wykształcenie umiejętności precyzyjnego myślenia, "widzenia" rzeczywistości w aspektach formalno-strukturalnych, przeprowadzania analiz logiczno-filozoficznych; nabycie umiejętności rozumowania, uzasadniania, wnioskowania, dowodzenia, wprowadzenie w podstawy nauk formalnych i elementów filozofii matematyki, zapoznanie z ogólnymi aspektami języka jako narzędzia poznania i komunikacji.

Czym jest logika? Wprowadzenie do logiki. Kategorialne ujęcie języka - kategorie syntaktyczne. Zdania, nazwy, spójniki zdaniowe. Definiowanie i definicje. Ogólne pojęcie prawa logiki. Klasyczny rachunek zdań w ujęciu semantycznym: metoda matrycowa. Podstawowe prawa rachunku zdań. Wzajemna definiowalność spójników. Wnioskowanie dedukcyjne, reguły wnioskowania. Wprowadzenie do rachunku predykatów (język formalny). Analiza języka naturalnego w oparciu o język rachunku predykatów. Elementy semantyki dla rachunku predykatów. Tarskiego definicja spełniania i prawdziwości. Wprowadzenie do algebry Bolle'a zbiorów. Rachunek relacji. Wprowadzenie to teorii mnogości. Teoria mnogości - paradoksy. Aksjomatyka, teoria mocy i porządku. Arytmetyka Peano liczb naturalnych. Podstawowe zagadnienia metalogiki (teorii modeli). Twierdzenia Goedla i Tarskiego. Wybrane zagadnienia filozofii matematyki. Przegląd logik nieklasycznych: logiki wielowartościowe, logiki wolne. logiki modalne, logiki przekonań, logiki czasu, logiki wyższych rzędów.

Literatura:

T. Hołówka, "Kultura logiczna w przykładach", Wydawnictwo Naukowe PWN.

B. Stanosz, "Wprowadzenie do logiki", PWN, Warszawa 2005 (i wydania wcześniejsze)

K. Wieczorek, "Wprowadzenie do logiki dla studentów wszystkich kierunków", Wydawnictwo Skrypt, 2005.

Efekty uczenia się:

01 zna podstawy logiki klasycznej K_W02, P6U_W, P6S_WG

02 zna zależności między językiem logiki i językiem naturalnym K_W01, P6U_W, P6S_WG, P6S_WK

03 zna podstawy teorii mnogości K_W02, P6U_W, P6S_WG

04 potrafi dowodzić prostych twierdzeń K_U03, P6U_U, P6S_UW

05 posiada umiejętność analizy formalnej języka K_U03, P6U_U, P6S_UW

06 posiada umiejętność formalizacji problemów K_U04, P6U_U, P6S_UW, P6S_UO

06 wykazuje postawę krytyczną K_K01, P6U_K, P6S_KK

07 ma twórcze podejście do problemów K_K01, P6U_K, P6S_KK

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Paśniczek
Prowadzący grup: Jacek Paśniczek, Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Paśniczek, Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Paśniczek, Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Paśniczek, Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Gurczyński, Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)