Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika pragmatyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.68
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika pragmatyczna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 15h, 0,5 ECTS

Konsultacje i egzamin 15h,

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 30h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 15h

Przygotowanie się do egzaminu 15h

Łączna liczba godzin niekontaktowych 30h

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, ocena przygotowania do zajęć, sprawdzian pisemny

W2, ocena przygotowania do zajęć, sprawdzian pisemny

U1, ocena przygotowania do zajęć, sprawdzian pisemny

U2, ocena przygotowania do zajęć, sprawdzian pisemny

K1, ocena przygotowania do zajęć, sprawdzian pisemny

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu logiki nieformalnej oraz wybranymi elementami logiki formalnej, ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z umiejętnością definiowania, formułowania poprawnych pytań i odpowiedzi oraz przeprowadzaniem rozumowań. Podczas kursu zwraca się szczególną uwagę na praktyczną umiejętność wykorzystania wiedzy z przedstawionego zakresu, co znajduje swój wyraz w dużej ilości prezentowanych przykładów.

Literatura:

• Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa, 2007 (i wydania wcześniejsze)

• K. Wieczorek, Wprowadzanie do logiki dla studentów wszystkich kierunków, Wydawnictwo Skrypt, 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, rozumie w zaawansowanym stopniu miejsce i znaczenie logiki w systemie nauk, oraz jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną K_W01, P6U_W, P6S_WG, P6S_WK

W2, zna w zaawansowanym stopniu definicję znaku, różnicę pomiędzy znakiem i oznaką, rodzaje nazw i możliwe stosunki między ich zakresami, sposób budowania poprawnych definicji, definicję i własności zdania w sensie logicznym, warunki poprawnego podziału logicznego, sposób budowania poprawnych pytań i konstruowania poprawnych odpowiedzi, rodzaje i własności rozumowań K_W02, K_W05, P6U_W, P6S_WG

Umiejętności:

U1, potrafi poprawnie stosować pojęcia: znaku, oznaki, zdania w sensie logicznym, poznanych rodzajów nazw i definicji K_U03, P6U_U, P6S_UW

U2, potrafi rozpoznać stosunki między zakresami podanych nazw, dokonać podziału logicznego, zbudować poprawną definicję klasyczną, poprawne skonstruować pytanie i odpowiedź na dane pytanie, podać przykład rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego K_U03, K_U04, P6U_U, P6S_UW, P6S_UO

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do przekazywania innym wiedzy z dziedziny logiki wraz z informowaniem o korzyściach ze stosowania narzędzi logiki w życiu społecznym K_K04, P6U_K, P6S_KO, P6S_KK

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Gurczyński
Prowadzący grup: Jacek Gurczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Jacek Gurczyński, Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Nowakowski
Prowadzący grup: Andrzej Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)