Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FLZ.79
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka filozofii
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30h, konwersatorium 30h, 2 ECTS

Konsultacje i egzamin 15h,

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 75h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2,5


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 45h

Przygotowanie się do egzaminu 30h

Łączna liczba godzin niekontaktowych 75h

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 2,5


Sumaryczna liczba punktów ECTS 5


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach

W2, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach

U1, ocena udziału w dyskusjach

U2, ocena udziału w dyskusjach

U3, ocena udziału w dyskusjach

K1, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne (kolokwium)

K2, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, zaliczenie ustne (kolokwium)

K3, ocena udziału w dyskusjachn

Pełny opis:

Na wykładzie wyjaśnia się, czym jest filozofia oraz dlaczego warto się nią zajmować. Rozpatruje się jej powiązania z naukowymi i pozanaukowymi formami refleksji nad światem i człowiekiem oraz analizuje role pełnione w kulturze przez naukowców, kapłanów, technokratów oraz niezależnych myślicieli. Próbuje się również odpowiedzieć na pytanie, jakie znaczenie w kształtowaniu racjonalnego poglądu na świat przysługuje myśleniu potocznemu, nauce i filozofii. Materiał jest omawiany w kontekście problemowym uwzględniającym spory dotyczące kwestii rozpatrywanych na styku problematyki filozoficznej z nauką, religią, ze zdroworozsądkowymi przekonaniami, z przekonaniami i postawami światopoglądowymi, a także z ideologią. Charakteryzowane są metody filozofowania - dialogowa, scholastyczna, dialektyczna, hermeneutyczna, analityczna, a także rola eksperymentów myślowych w filozoficznym dyskursie. Omówiony jest także literacki styl dyskursu filozoficznego, w tym metaforyczność języka filozoficznego.

Literatura:

1. Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983;

2. Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992;

3. Bocheński J.M., Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, Warszawa 1986.

4. Jaspers K., Wprowadzenie do filozofii, Wrocław 2004.

5. Nagel T., Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1993.

6. Scruton R., Przewodnik po filozofii dla inteligentnych, Warszawa 2000.

Słowniki:

1. Honderich T. (red.), Encyklopedia filozofii, T. I - II, Poznań 1998-1999.

2. Jedynak S. (red.), Mała encyklopedia filozofii, Bydgoszcz 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna współczesne zapatrywania na przyczyny tematycznego i kontekstowego zróżnicowania problematyki filozoficznej, jej podziału na kierunki, szkoły, style i paradygmaty filozofowania - K_W01, P6U_W, P6S_WG, P6S_WK, K_W02, P6U_W, P6S_WG, K_W04, P6U_W, P6S_WG, K_W05, P6U_W, P6S_WG

W2, zna i rozumie w zawansowanym stopniu główne spory filozoficzne w obszarze metafizyki i ontologii, teorii poznania i filozofii nauki, etyki, estetyki i filozofii społecznej - K_W01, P6U_W, P6S_WG, P6S_WK,, K_W04, P6U_W, P6S_WG

W3, zna różnice między dyskursem filozoficznym i religijnym, literackim, i światopoglądowo-ideologicznym - K_W01, P6U_W, P6S_WG, P6S_WK, K_W02, P6U_W, P6S_WG, K_W04, P6U_W, P6S_WG

Umiejętności:

U1, potrafi analizować tekst filozoficzny ze wskazaniem na różnice między jego treścią a formą językowego wyrazu - K_U01, P6U_U, PS6_UW, K_U02, P6U_U, PS6_UW

U2, rozróżnia podstawowe metody filozofowania oraz potrafi dokonać ich charakterystyki z punktu widzenia stosowanych w nich narzędzi poznawczych oraz celów, których osiągnięciu mają one służyć - K_U04, P6U_U, P6S_UW, P6S_UO

U3, ma zdolność kształtowania postawy krytycznego myślenia w stosunku do najczęściej formułowanych zapatrywań światopoglądowo-filozoficznych - K_U06, P6U_U, P6S_UK.

Kompetencje społeczne:

K1, umie nawiązywać dyskusję i polemikę z poglądami i argumentami omawianymi na wykładzie i dyskutowanymi na konwersatoriach - K_K05, P6U_U, P6S_UK

K2, docenia wartość intelektualnego wkładu filozofii w kształtowanie racjonalnych postaw wobec zagadnień nasuwanych przez świat współczesny - K_K02, P6U_K, P6S_KO, P6S_KK

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jusiak
Prowadzący grup: Janusz Jusiak, Andrzej Kubić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jusiak
Prowadzący grup: Janusz Jusiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Hetmański
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Tomasz Stefaniuk, Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Hetmański
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Hetmański
Prowadzący grup: Marek Hetmański, Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)