Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odmęty determinizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FOD-22Z(fakultet)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odmęty determinizmu
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 30h, 1 ECTS

Konsultacje i zaliczenie 3h

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 33h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,1


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 30

Przygotowanie się do zaliczenia 27

Łączna liczba godzin niekontaktowych 57

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 1,9


Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, dyskusja, końcowe zaliczenie pisemne

W2, dyskusja, końcowe zaliczenie pisemne

U1, dyskusja

U2, dyskusja

K1, dyskusja

Pełny opis:

Fakultet stanowi uzupełnienie kursu „Meandry wolności”. Koncentracja wokół ontologicznej tezy determinizmu pozwoli ocenić jej adekwatność w sferze ontologicznej, epistemologicznej i przede wszystkim metodologicznej dla współczesnego wyjaśniania problemów naukowych i filozoficznych. Analiza filozoficznych stanowisk skupionych wokół tezy mocnego determinizmu, słabego (kompatybilizm i semikompatybilizm) oraz indeterminizmu pozwolą wskazać podstawowe argumenty przemawiające za zasadnością tezy o odrzuceniu deterministycznego modelu poznawania i opisu rzeczywistości.

Literatura:

W ramach fakultetu pojawią się odniesienia do m.in. następujących publikacji:

Bunge, Mario. O przyczynowości. Miejsce zasady przyczynowej we współczesnej nauce. Tłum. Stefan Amsterdamski. Warszawa: PWN, 1968.

Gut, Przemysław. „Spinozjańska koncepcja wolności jako działania rozumnego, zgodnego z naturą i cnotliwego”. Roczniki Filozoficzne 2010, nr 1: 51–70.

Hartmann, Nicolai. Nowe drogi ontologii. Tłum. Leszek Kopciuch; Artur Mordka. Toruń: Rolewski, 1998.

Kloskowski, Kazimierz. Zagadnienie determinizmu ewolucyjnego. Studium biofilozoficzne. Gdańsk: Diecezja Gdańska „STELLA MARIS”, 1990.

Koleżyński, Andrzej. „Determinizm Laplace’a w świetle teorii fizycznych mechaniki klasycznej”. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 2007, nr 40: 59–75.

Kopciuch Leszek. Wolność a wartości. Max Scheler, Nicolai Hartmann, Dietrich von Hildebrand, Hans Reiner. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010.

Mazierski, Stanisław. Determinizm i indeterminizm w aspekcie fizykalnym i filozoficznym. Lublin: KUL, 1961.

Metallmann, Joachim. Determinizm nauk przyrodniczych. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1934.

Metallmann, Joachim. Determinizm w biologii. Tarnów: OBI Kraków and Biblios, 2002.

Noras, Andrzej Jan. Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli. Katowice: UŚ, 1998.

Poincaré, Henri. Science and method. London, Edinburgh, Dublin, New York: Thomas Ne-son and Sons, 1914.

Popper, Karl Raimund. Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu. Tłum. Andrzej Chmielewski. Kraków: Znak, 1996.

Prigogine, Ilya. Kres pewności. Czas, chaos i nowe prawa natury. Tłum. Iwona Nowoszewska. Warszawa: W.A.B.; CiS, 2000.

Rojek, Krzysztof. „Filozofia wolności Barucha Spinozy w kontekście interpretacji kompatybilistycznej”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio I (Philosophia-Sociologia) 43, nr 2 (2018): 55–71. DOI: 10.17951/i.2018.43.2.55-71.

Rojek, Krzysztof. „Zmierzch determinizmu i kategorialna otwartość determinacji w kontekście wyjaśniania problemu wolności”. Kultura i Wartości, nr 31 (2021): 43–61. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2021.31.43-61

Spinoza, Baruch, Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, tłum. I. Myślicki, PWN 2008.

Starańczak, Józef. Filozofia i determinizm. Olsztyn: Art, 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1. Student ma wiedzę z zakresu terminologii filozoficznej związanej z problematyką wolności i wolnej woli, a także stosuje tę terminologię do rozwiązywania złożonych problemów natury teoretycznej, praktycznej i interdyscyplinarnej

Filozofia I st.: K_W02

Filozofia II st.: K_W03

Kreatywność społeczna: K_W01

W2. Student zna zagadnienia związane z kształtowaniem się i historyczną zmiennością filozoficznej idei wolności.

Filozofia I st.: K_W04

Filozofia II st.: K_W05

Kreatywność społeczna: K_W02

Umiejętności:

U1. Student potrafi rozpoznawać konteksty, problemy oraz dylematy współczesnej cywilizacji w kontekście problemu wolności i moralnej odpowiedzialności. Potrafi również samodzielnie dokonać ich analizy.

Filozofia I st.: K_U08

Filozofia II st.: K_U01

Kreatywność społeczna: K_U01

U2. Student potrafi argumentować za istotnością dociekań nad kategorią wolności w perspektywie badań filozoficznych i dociekań kulturowych.

Filozofia I st.: K_U04

Filozofia II st.: K_U04

Kreatywność społeczna: K_U04

Kompetencje społeczne:

K1. Student uświadamiania sobie i innym europejskie dziedzictwo kulturowe, szczególnie w sferze dorobku filozoficznych prac badawczych poświęconych zagadnieniu wolności

Filozofia I st.: K_K02

Filozofia I st.: K_K02

Kreatywność społeczna: K_K02

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rojek
Prowadzący grup: Krzysztof Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0