Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja wydarzeń kulturalno-naukowych i promocyjnych w środowisku akademickim i jego otoczeniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FOW-22Z(fakultet)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja wydarzeń kulturalno-naukowych i promocyjnych w środowisku akademickim i jego otoczeniu
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 30h

Konsultacje i zaliczenie 3h

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 33h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 30

Przygotowanie się do zaliczenia oraz napisanie pracy 27

Łączna liczba godzin niekontaktowych 57

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1,9


Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, dyskusja, aktywność w trakcie zajęć

W2, dyskusja, zaliczenie pisemne

W3. dyskusja, aktywność w trakcie zajęć

W4, zaliczenie pisemne, aktywność w trakcie zajęć

U1, zaliczenie pisemne, aktywność w trakcie zajęć

U2, prace domowe, zaliczenie pisemne

U3, dyskusja, aktywność w trakcie zajęć

K1, dyskusja, aktywność w trakcie zajęć

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką organizacji wydarzeń o różnym zasięgu w środowisku uczelnianym. Studenci dowiedzą się, jakie obowiązki spoczywają na organizatorze wydarzeń mniejszych oraz tych o charakterze masowym. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani ponadto z obowiązującą dokumentacją: zgody na organizację wydarzenia; dofinansowania; umowy sponsorskie; kosztorysy; sprawozdania; wnioski; protokoły; zamówienia etc. Zostaną im przedstawione zasady tworzenia takiej dokumentacji, obowiązujące przepisy oraz inne czynniki, mające istotny wpływ na proces organizacyjny. Konwersatoryjna część zajęć obejmować będzie również analizę oraz sposoby rozwiązywania typowych problemów, z jakimi spotyka się grupa organizacyjna. Przedstawione zostaną również inne zasady pracy w grupie, m. in. podział obowiązków, narzędzia ułatwiające komunikację.

Literatura:

Lektura i analiza aktualnie obowiązujących w danym roku akademickim aktów prawnych i umów dotyczących w szczególności:

-wymagań niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalno-naukowych i promocyjnych w zależności od instytucji organizującej;

-dokumentacji zamówień publicznych;

-przygotowywania i realizacji dokumentacji finansowej (regulaminy, pouczenia, procedury);

-wybranej dokumentacji technicznej towarzyszącej powyższym zagadnieniom.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie istotnych instytucji dotyczących życia społeczno-kulturowego i sfery publicznej w wymiarze krajowym

Kreatywność społeczna: K_W03

Filozofia, I st.: K_W11

Filozofia, II st.: K_W12

W2, student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu psychologiczne zasady inspirowania i rozwijania aktywności organizacyjnej w przestrzeni indywidualnej oraz społecznej

Kreatywność społeczna: K_W05

Filozofia, I st.: K_W13, K_W14

Filozofia, II st.: K_W14, K_W15

W3, student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu specyfikę lokalnych instytucji o działalności edukacyjno-kulturalno-promocyjnej, zasady partycypacji w nich oraz inne zasady związane z partycypacją grupy w zorganizowanych wydarzeniach na różną skalę

Kreatywność społeczna: K_W09

Filozofia, I st.: K_W11

Filozofia, II st.: K_W15

W4, student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe zasady efektywnego wykorzystywania najnowszych technologii informatycznych w inicjowaniu, rozwijaniu i moderowaniu różnych form działalności organizacyjnej

Kreatywność społeczna: K_W11

Filozofia, I st.: K_W12

Filozofia, II st.: K_W13

Umiejętności:

U1, student potrafi przygotować dokumentację formalną w języku polskim i dotyczącą samodzielnie zainicjowanego wydarzenia o charakterze kulturalno-edukacyjnym w zakresie jego organizacji i promocji

Kreatywność społeczna: K_U06

Filozofia, I st.: K_U01

Filozofia, II st.: K_U02

U2, student potrafi samodzielnie planować i organizować pracę, zarówno własną, jak i zespołową, przed i w trakcie realizacji różnych przedsięwzięć organizacyjnych

Kreatywność społeczna: K_U07

Filozofia, I st.: K_U10

Filozofia, II st.: K_U10, K_U13

U3, student potrafi współpracować z grupą organizującą wydarzenia o charakterze edukacyjno-kulturowym i promocyjnym oraz przyjmować w niej różne role

Kreatywność społeczna: K_U08

Filozofia, I st.: K_U13

Filozofia, II st.: K_U10

Kompetencje społeczne:

K1. Student jest gotów do aktywnego udziału w różnego zakresu oddolnych inicjatywach społecznych, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi z zakresu technologii informatycznych, a także do partycypacji w działaniach kulturalno-edukacyjnych i promocyjnych służących rozpoznaniu i realizacji różnych form interesu publicznego

Kreatywność społeczna: K_K03

Filozofia, I st.: K_K02, K_K03

Filozofia, II st.: K_K02, K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rojek
Prowadzący grup: Krzysztof Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0