Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sofista – erysta – retor. Chwyty erystyczne oraz ich zastosowanie w dyskusji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-FSE-22L(fakultet)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sofista – erysta – retor. Chwyty erystyczne oraz ich zastosowanie w dyskusji
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 30h

Konsultacje i zaliczenie 3h

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 33h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 30

Przygotowanie się do zaliczenia 27

Łączna liczba godzin niekontaktowych 57

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1,9


Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1. aktywność w trakcie zajęć, dyskusja

W2. aktywność w trakcie zajęć, zaliczenie pisemne

W3. aktywność w trakcie zajęć, zaliczenie pisemne

U1. dyskusja, zaliczenie pisemne

U2. dyskusja

U3. dyskusja

K1. aktywność w trakcie zajęć, dyskusja

K1. aktywność w trakcie zajęć, dyskusja

Pełny opis:

Zajęcia stanowić będą próbę dokonania technicznego (filozoficznego) namysłu nad znaczeniem i wykorzystaniem chwytów erystycznych w debacie publicznej. Fakultet rozpocznie historyczne wprowadzenie do tematyki retoryki oraz erystyki. Nakreśleni zostaną najważniejsi antyczni reprezentanci sztuki krasomówstwa oraz prowadzenia sporów. Znacząca część fakultetu pełnić będzie funkcję praktyczną. Analiza kolejnych chwytów erystycznych prezentowanych przez Artura Schopenhauera i rozkładanie ich na części przez Marka Kochana pozwoli wskazać pozamerytoryczną przewagę erystyki nad argumentami merytorycznymi. Taka krytyczna analiza wzbogacona dyskusją ułatwi bronienie się przed erystyką w codziennej narracji publicznej na rzecz rzetelnej, akademickiej debaty.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

B. Bogołębska, M. Worsowicz, Retoryka i jej zastosowania - Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

M. Kochan, Pojedynek na słowa: techniki erystyczne w publicznych sporach, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006

A. Schopenhauer, Erystyka czyli Sztuka prowadzenia sporów, tłum. B. i L. Konorscy; przedm. Tadeusza Kotarbińskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1984

Literatura uzupełniająca:

M. Rusinek, Między retoryką a retorycznością, Wydawnictwo "Universitas", Kraków 2003

L. Lakomy, M. Lakomy, Współczesne zagrożenia demokracji. Komunikowanie perswazyjne – erystyka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1. Student dysponuje wiedzę z zakresu terminologii retorycznej i stosuje ją do rozwiązywania złożonych problemów natury teoretycznej i praktycznej:

Kreatywność społeczna: K_W01

Filozofia I st.: K_W02

Filozofia II st.: K_W03

W2. Student zna zagadnienia związane z kształtowaniem się i historyczną zmiennością chwytów erystycznych ze szczególnym wskazaniem na w okres starożytny.

Kreatywność społeczna: K_W04

Filozofia I st.: K_W04

Filozofia II st.: K_W05

W3. Student zna moralne i obyczajowe podstawy kultury argumentacji oraz potrafi odróżniać argumenty merytoryczne od pozamerytorycznych.

Kreatywność społeczna: K_W07

Filozofia I st.: K_W10

Filozofia II st.: K_W11

Umiejętności:

U1. Student potrafi rozpoznawać moralne dylematy współczesnej cywilizacji występujące na skutek wykorzystywania pozamerytorycznych chwytów w dyskusjach i debatach.

Kreatywność społeczna: K_U01

Filozofia I st.: K_U8

Filozofia II st.: K_U1

U2. Student potrafi stosować rozmaite techniki argumentacyjne na rzecz uzasadnienia swojego stanowiska w dyskusji i celem przekonania oponenta.

Kreatywność społeczna: K_U03

Filozofia I st.: K_U06

Filozofia II st.: K_U06

U3. Student potrafi brać udział w dyskusjach wymagających znajomości sztuki przemawiania oraz potrafi bronić swoich racji przy użyciu przekazów werbalnych i niewerbalnych.

Kreatywność społeczna: K_U04

Filozofia I st.: K_U13

Filozofia II st.: K_U14

Kompetencje społeczne:

K1. Student jest gotów do uświadamiania sobie i innym cenności europejskiego dziedzictwa kulturowego w zakresie prowadzenia merytorycznych dyskusji przy wykorzystaniu technik retorycznych.

Kreatywność społeczna: K_K02

Filozofia I st.: K_K02

Filozofia II st.: K_K02

K2. Student jest gotów do przestrzegania norm postępowania przyjętych w środowisku akademickim, poprzez umiejętny dobór argumentów podczas dyskusji i ocenę jakości argumentacji swojego interlokutora.

Kreatywność społeczna: K_K05

Filozofia I st.: K_K05

Filozofia II st.: K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rojek
Prowadzący grup: Krzysztof Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0