Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja i wizualizacja danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.122
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja i wizualizacja danych
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: kursy do rankingu kognitywistyka I sem.
Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. 2.0 3 sem.
Przedmioty kierunkowe kognitywistyka lic. 2.0 I-III-V sem
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu programowania. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Aktywność podczas zajęć. Przygotowanie projektów cząstkowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z technikami prezentacji różnych form danych na stronach www – w postaci stron tematycznych i kursów e-learningowych związanych z szeroko pojętą kognitywistyką. Sprawdzianem końcowym będzie przygotowanie tematycznego projektu strony lub kursu z wykorzystaniem technik poznanych podczas zajęć.

Główny akcent położony zostanie na:

a) zapoznanie się ze strukturą HTML5, semantyczne znaczniki układu treści strony, przejrzysta nawigacja wśród treści, dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych, natywne osadzanie audio i video, opracowywanie formularzy i kwestionariuszy

b) stylizowanie elementów strony z użyciem CSS3, CSS Box Model, właściwy dobór czcionek i kolorów, stylizacja list i tabeli, interaktywne menu, pseudo-klasy i pseudo-elementy, przygotowanie galerii obrazów, Responsive Web Design (RWD), natywne efekty przejścia i animacje

c) umiejętność korzystania z gotowych rozwiązań i zbioru gotowych elementów pozwalających w krótkim czasie przygotować standardową stronę lub kurs. Podstawy Bootstrap. Siatki strony i układ kolumnowy, glyphicons, przyciski, alerty, paski postępu i inne elementy zwiększające wizualną atrakcyjność i interaktywność strony.

d) projektowanie zdarzeń na stronie z użyciem JavaScript, instrukcje warunkowe, pętle, tablice, obiekty, operacje na danych tekstowych i numerycznych

e) tworzenie Single Page Application (SPA) z wykorzystaniem Angular (popularnego frameworka JavaScript stworzonego przez Google), wyrażenia, moduły, kontrolery, dyrektywy, tworzenie powiązań między danymi, filtry. Podstawy organizacji kodu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna i rozumie charakterystyki systemów poznawczych w kategoriach obliczeniowych; zna metody sztucznej inteligencji umożliwiające modelowanie struktur i procesów poznawczych [K_W08].

2. Rozumie społeczny kontekst badań kognitywistycznych i zna dylematy współczesnej cywilizacji związane z wykorzystaniem wiedzy o poznaniu [K_W11].

3. Zna ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej związanej ze studiami kognitywistycznymi; zna prawo autorskie i zasadyochronywłasności intelektualnej [K_W12].

Umiejętności:

1. Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informacje przy wykorzystaniu różnych źródeł i metod [K_U01].

2. Wykorzystuje modele komputerowe do opisu, analizy i symulacji systemów poznawczych [K_U05].

3. Sprawnie posługuje się wybranymi technologiami informatycznymi: na poziomie aplikacji użytkowych i narzędzi sieciowych [K_U07].

4. Współpracuje zespole specjalistów z różnych dyscyplin kognitywistycznych podejmując się różnych ról [K_U12].

Kompetencje społeczne:

1. Ma świadomośćspołecznych konsekwencji wdrażania technologicznych rozwiązań wspomagających czynności poznawcze i aktywności komunikacyjne [K_K02].

2. Jest przygotowany do przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach kognitywistyki, a także korzyściach i zagrożeniach związanych z aplikacjąbadańnad poznaniem [K_K04].

3. Jest przygotowany do wykorzystywania zdobytej wiedzy kognitywistycznej w działaniach na rzecz interesu publicznego i rozwoju przedsiębiorczości [K_K05].

4. Przestrzega przyjętych w środowisku naukowym normpostępowania, w szczególności zasad etyki zawodowej [K_K06].

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Rządeczka
Prowadzący grup: Marcin Rządeczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0