Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy kognitywistyki: reprezentacje (wybieralny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.129
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy kognitywistyki: reprezentacje (wybieralny)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0


Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0


Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0


Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

[K_W01], [K_W02], [K_W05], [K_W09], [K_W10] - sprawdzian pisemny, aktywność na zajęciach


[K_U03], [K_U09], [K_U10] - sprawdzian pisemny, aktywność na zajęciach


[K_K01] - aktywność na zajęciach

Pełny opis:

W czasie kursu student zostanie zapoznany z najważniejszymi, z punktu widzenia badań kognitywistycznych stanowiskami wobec reprezentacji umysłowych. Wśród nich należy wyróżnić między innymi: komputacjonizm, koneksjonizm oraz koncepcje reprezentacji usytuowanych (np. enaktywizm). Studenci poznają różne odmiany tych stanowisk i ich wpływ na praktykę badań kognitywistycznych związanych z modelowaniem procesów poznawczych w sztucznych systemach. Kursanci zapoznają się również z podziałem reprezentacji na rodzaje oraz z ich cechami charakterystycznymi.

Literatura:

Dennett D. “Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia” Copernicus Center Press , 2016.

Gallagher S. Zahawi D. “Fenomenologiczny umysł”, PWN, Warszawa, 2015.

Millikan “Reprezentacje – dwugłowce” Przegląd Filozoficzno-Literacki, 2014, nr 2 (39)

Miłkowski M. "Objections to Computationalism. A Short Survey", 2017.

Miłkowski M. "Sztuczna inteligencja i obliczeniowe teorie umysłu", w: M. Miłkowski, R. Poczobut "Przewodnik po filozofii umysłu", 2012.

Tomasello M. „Kulturowe źródła ludzkiego poznawania”, rozdz. 4: „Komunikacja językowa a reprezentacja symboliczna”

Wilson Andrew D., Golonka Sabrina „Ucieleśnienie poznania to nie to, co myślisz” AVANT, wol. V, nr 1/2014, 21-57.

Żegleń U. „System poznawczy jako system reprezentacyjny”, Filozofia Nauki 13/4, 37-57, 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna problemy związane z reprezentacjami umysłowymi i ich wpływ na analizy dotyczące przetwarzania poznawczego [K_W01]

2. Zna i definiuje w języku polskim i – w ograniczonym zakresie – w angielskim, elementarną terminologię związaną z problematyką reprezentacji umysłowych: rozpoznaje rodzaje reprezentacji umysłowych i ich funkcje w przetwarzaniu poznawczym [K_W02]

3. Zna i rozumie różne koncepcje reprezentacji umysłowych. Zna argumenty je wspierające oraz ich krytykę [K_W05]

4. Zna podstawowe stanowiska wobec natury procesów poznawczych i ich stosunek do pojęcia reprezentacji, rozpoznaje ich mocne i słabe strony oraz najważniejsze osiągnięcia ich przedstawicieli [K_W09]

5. Zna relacje problematyki reprezentacji umysłowych z problemami podejmowanymi w ramach innych dyscyplin humanistycznych, społecznych i przyrodniczych [K_W10]

6. Rozumie społeczny kontekst modelowania procesów umysłowych, w tym poznawczych, w sztucznych systemach, oraz dylematy współczesnej cywilizacji z tym związane [K_W11]

Umiejętności

1. Potrafi analizować teksty w języku polski i w ograniczonym zakresie w języku angielskim, dotyczące problematyki reprezentacji umysłowych. Rozpoznaje podstawowy problem w nich podejmowany i określa zaproponowane rozwiązania [K_U03], [K_U11]

2. Potrafi sformułować własne stanowisko wobec znaczenia poszczególnych rodzajów reprezentacji umysłowych w przetwarzaniu poznawczym człowieka oraz argumentować na jego rzecz. Potrafi ocenić kontrargumenty przeciwników i dyskutować z nimi. Potrafi zaprezentować swoje stanowisko w formie wystąpienia ustnego [K_U09]

3. Potrafi podjąć dyskusję na temat znaczenia poszczególnych rodzajów reprezentacji umysłowych w języku polskim i – w ograniczonym zakresie – w języku angielskim [K_U10].

Kompetencje społeczne

1. Jest przygotowany do krytycznej oceny własnej oraz powszechnie dostępnej wiedzy na temat znaczenia różnego rodzaju reprezentacji mentalnych w przetwarzaniu poznawczym. W dyskusjach na temat tej problematyki przejawia postawę konstruktywnego krytycyzmu [K_K01]

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)