Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie badania świadomości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.191
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie badania świadomości
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka II stopień II semestr
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji: 10


Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 45


Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 45


Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 20


Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 45

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

sprawdzian pisemny: K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_W07, K_U02, K_U04


egzamin pisemny: K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_U02,


ocena aktywności na zajęciach i znajomości zadawanych tekstów: K_W01, K_W02, K_W04, K_W06, K_W07, K_U02, K_U04, K_U07, K_K01Pełny opis:

Kurs ma na celu wprowadzanie uczestników w problematykę badań nad świadomością. Studenci zostaną zapoznani z najpoważniejszymi trudnościami, które napotyka nauka o świadomości, oraz z próbami ich przezwyciężania podjętymi przez wybranych filozofów. W trakcie kursu przedstawiony zostanie podział świadomości na rodzaje przeprowadzony przez Neda Blocka, koncepcja qualiów Davida Lewisa, oraz eksperyment Benjamina Libeta wraz z płynącymi z niego wnioskami dla problematyki świadomości. Kurs podejmuje również tak zwany trudny problem świadomości sformułowany przez Davida Chalmersa oraz dyskusję dotyczącą prób jego rozwiązania podjętą głównie przez Daniela Dennetta. Uczestnikom przedstawione zostaną również główne założenia i cele metody fenomenologicznej Edmunda Husserla oraz stanowisko antynaturalistyczne tego filozofa. Studenci zapoznani będą z próbami naturalizowania badań nad świadomością podejmowanymi, między innymi, przez przedstawicieli heterofenomenologii, neurokognitywistyki i neurofenomenologii. Zaprezentowane zostaną również eksperymenty łączące metodę fenomenologiczną z metodami naturalistycznymi, mające na celu wskazanie neuronalnych korelatów świadomego doświadczenia. Kursanci poznają ponadto badania neurokognitywistyczne mające na celu wyznaczenie tych korelatów podjęte przez takich naukowców jak Francis Crick, Christoff Koch, Vilayanur Ramachandran, Rodolfo Llinas.

Literatura:

„Naturalizing Phenomenology”, J. Petitot, F. Varela, B. Pachoud, J.-M. Roy, Stanford University Press, 1999.

Gallagher S., Zahawi D., “Fenomenologiczny umysł”, PWN. Warszawa 2018.

Chalmers D., "Facing Up to the Problem of Consciousness", Journal of Consciousness Studies 2 (3), 1995, 200–219.

Bremer J. „Wprowadzenie do filozofii umysłu”, 2010, WAM.

Chalmers D., "Świadomy umysł", PWN, Warszawa 2021

Dennett D., "Słodkie sny. Filozoficzne przeszkody na drodze do nauki o świadomości", Prószyński i S-ka, 2005.

"Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne", tom 1: "Emocje, percepcja, świadomość", red. A. Klawiter, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

„Przewodnik po filozofii umysłu”, M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), 2012, WAM.

Varela F. “Neurofenomenologia: Metodologiczne lekarstwo na trudny problem”, Avant 01/2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Absolwent:

1.Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą problematyki świadomości i jej roli w kognitywistyce. Ma rozszerzoną wiedzę na temat zależności pomiędzy nauką o świadomości a takimi dyscyplinami kognitywistycznymi jak

psychologia, nauki komputerowe, neuronauka K_W01

2. Zna na poziomie rozszerzonym terminologię stosowaną w kognitywistycznych dyskusjach dotyczących problematyki świadomości systemów poznawczych K_W02

3. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę obejmującą wybrane teorie badania świadomości. Wskazuje na różne rozumienia świadomości systemów poznawczych. K_W04

4. Wie, na czym polega tak zwany trudny problem świadomości i wskazuje na próby jego rozwiązania. K_W06

5. Zna przedstawicieli i tezy stanowisk funkcjonalizmu, eliminatywizmu, emergencjonizmu, i teorii obliczeniowej w kontekście problematyki badań świadomości K_W06

6. Zna założenia i cele metody fenomenologicznej Edmunda Husserla i wskazuje na motywacje antynaturalizmu tego filozofa K_W06

7. Zna problematykę poszukiwań neuronalnych korelatów świadomości i opisuje eksperymenty neurofenomenologiczne K_W06

8. Rozumie konsekwencje usytuowania człowieka, jako istoty świadomej w środowisku, społeczności, kulturze K_W07

UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent:

1. Potrafi sformułować główne problemy dotyczące świadomości, możliwe rozwiązania oraz metody ich weryfikacji K_U02

2. Potrafi integrować osiągnięcia neuronauki, filozofii i psychologii dotyczące badań nad świadomością i wykorzystywać te osiągnięcia do stawiania i rozwiązywania problemów dotyczących świadomości K_U02

3. Potrafi zaprezentować argumenty za i przeciw stanowisku funkcjonalizmu, eliminatywizmu, emergencjonizmu i teorii obliczeniowej w kontekście problematyki świadomości K_U02

4. Potrafi dokonać pogłębionej analizy tekstów podejmujących problematykę świadomości systemów poznawczych K_U04

5. Potrafi prowadzić dyskusję w zakresie problematyki badań świadomości systemów poznawczych K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Absolwent:

1. Rozwija w sobie zdolność krytycznej oceny różnych koncepcji dotyczących świadomości systemów poznawczych K_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tomczyk
Prowadzący grup: Barbara Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)