Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kognitywne teorie decyzji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.197
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kognitywne teorie decyzji
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, egzamin pisemny

W2, egzamin pisemny

W3, egzamin pisemny, udział w dyskusji

U2, egzamin pisemny, udział w dyskusji

Pełny opis:

Wykład prezentuje problemy z teorii i praktyki podejmowania decyzji ze szczególnym akcentem na zagadnienia poznawcze. Są one omówione w ramach

teorii racjonalności działań praktycznych i poznawczych człowieka. Omawiana jest struktura sytuacji problemowej jednostek i grup, w której dla podjęcia decyzji niezbędny jest dostęp do odpowiednich informacji oraz posiadanie właściwych kompetencji poznawczych. Podjęta jest klasyfikacja decyzji oraz sposobów rozwiązywania problemów – decyzje opisowe, wyjaśniające, przewidujące i oceniające. Analizowane są: czynności wnioskowania, uzasadniania, percepcja ryzyka, intuicja, wybór, wartościowanie. Prezentowane są również ekonomiczne, politologiczne, matematyczne (statystyczne) i informatyczne teorie i modele dokonywania decyzji. Omawiane są modele wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu, gospodarce czy polityce.

Literatura:

J. Kozielecki, Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa 1977.

T. Tyszka, Decyzje: perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

J. Sokołowska, Psychologia decyzji ryzykownych, Wydawnictwo SWPS Akademicka, Warszawa 2005.

J. O’Shaughnessy, Metodologia decyzji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1975.

M. Borkowska-Nowak, Racjonalność decyzji politycznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

H. Simon, Reason in Human Affairs, Stanford University Press, Stanford 1983.

K. Stanovich, Decision Making and Rationality in theModern World, Oxford University Press, Oxford 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna i definiuje podstawowe terminy z zakresu psychologicznych i ekonomicznych teorii decyzji, K2_W02, K2_W04.

2. Opisuje jednostkę i grupę jako naturalny system podejmowania decyzji o uwarunkowaniach strony środowiska społecznego, K2_W11.

3. Wie o interdyscyplinarnym charakterze badań nad decydowaniem, K2_ W05.

4. Zna filozoficzne koncepcje i współczesne spory wokół racjonalności poznawczej i praktycznej człowieka i umie je łączyć z kognitywistycznymi

badaniami, K2_W07, K2_W10, K2_W12.

Umiejętności:

1. Umie gromadzić, analizować i integrować informacje o poznawczych aspektach podejmowania decyzji w ramach poszczególnych teorii decydowania,

K2_U02, K2_U03.

2. Umie rozpoznawać i oceniać różne stopnie prawdopodobieństwa, ryzyka i niepewności w podejmowaniu różnych decyzji; wykorzystuje tę umiejętność w sytuacjach praktycznych, K2_U09, K2_U10, K2_U16.

3. Potrafi przytoczyć argumentację za racjonalnością (względnie nieracjonalnością) podejmowania decyzji rozpatrywanych w dziedzinach ekonomii, psychologii i polityki, K2_U11.

Kompetencje społeczne:

1. W zespole interdyscyplinarnym potrafi podejmować decyzje w oparciu o dostępne informacje, K2_K05.

2. Skutecznie planuje własne działanie i podejmuje w nim decyzje biorąc odpowiedzialność za konsekwencje decyzji, K2_K06, K2_K07.

3. Krytycznie ocenia w wybranych działaniach społecznych racjonalność i nieracjonalność podjętych decyzji, K2_K03.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Walczyk
Prowadzący grup: Tomasz Walczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Trybulec
Prowadzący grup: Marcin Trybulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Trybulec
Prowadzący grup: Marcin Trybulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)