Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia nauk przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.199
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia nauk przyrodniczych
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a12928a1e33de47b682273fbe12677fc2%40thread.tacv2/conversations?groupId=b9dfd582-59c9-42d2-8d14-32ec2719cacb&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych 45,0


Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych 25,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów 30,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu 45,0


Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji 5,0Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny (K_W01, K_W04, K_W08, K_W06)

Referat na konwersatorium (K_U01, K_U04, K_K03)

Praca pisemna (K_U01, K_U04, K_U06, K_U02, K_K03, K_K05)


Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami filozoficznymi nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla kognitywistyki. Na wykładzie analizowane są filozoficzne zagadnienia mechaniki klasycznej, termodynamiki, szczególnej i ogólnej teorii względności, mechaniki kwantowej, teorii chaosu deterministycznego, kosmologii relatywistycznej i teorii ewolucji. Konwersatoria poświęcone są dyskusjom nad wyselekcjonowanymi pod kątem analizowanych zagadnień artykułom dotyczącym filozofii nauk przyrodniczych. Poza referatami na konwersatoriach odtwarzane są wielkie spory w nauce – np. spór między zwolennikami fizyki Arystotelesa a Galileuszem, Spór Newtona z Leibnizem, dyskusja Einsteina z Bohrem. Zajęcia stanowią poszerzenie i pogłębienie kursu wybieralnego Struktura materii prowadzonego na pierwszym roku kognitywistyki.

Literatura:

R. Penrose, Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki

M. Tempczyk, Teoria chaosu a filozofia

M. Wnuk, Geneza i rozwój elementarnej jednostki życia

A. Łukasik, Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej

Efekty uczenia się:

W1 Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię i główne zagadnienia filozofii nauk przyrodniczych (K_W01).

W2 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych teorii współczesnego przyrodoznawstwa i filozoficznych problemów z nimi związanych ((K_W04).

W3 Zna ograniczenia języka naturalnego w odniesieniu do matematycznego przyrodoznawstwa (K_W08).

W4 Ma zaawansowaną wiedzę szczegółową dotyczącą wybranych problemów filozofii nauk przyrodniczych (K_W06).

U1 Potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje na temat filozoficznych zagadnień nauk przyrodniczych (K_U01).

U2 Potrafi dokonać pogłębionej analizy tekstów z zakresu filozofii nauk przyrodniczych (K_U04).

U3 Potrafi krytycznie analizować argumenty w sporach dotyczących filozoficznych zagadnień nauk przyrodniczych (K_U06).

U4 Potrafi samodzielnie napisać esej dotyczący filozoficznych zagadnień nauk przyrodniczych (K_U02).

K1 Jest przygotowany do popularyzacji filozoficznych zagadnień nauk przyrodniczych (K_K03).

K2 Przestrzega zasad etyki związanych z badaniami naukowymi (K_K05).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)