Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cognitive Semiotics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.201
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cognitive Semiotics
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Znajomość problemów klasycznej semiotyki

Znajomość problemów filozofii umysłu

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 15

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 60

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 15

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 45

Realizacja zadań śródsemestralnych: 30

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Opisane przy poszczególnych formach kształcenia

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z obszarem badań określanym mianem "semiotyki kognitywnej". Semiotyka kognitywna łączy teorie, metody i rezultaty kognitywistyki, językoznawstwa i semiotyki w badaniach nad wieloaspektowym procesem tworzenia znaczeń. Kurs jest zorganizowany wokół pięciu obszarów problemowych:

1. podstawowe pojęcia, metody o obszary zainteresować semiotyki kognitywnej

2. poznanie w perspektywie semiotyki kognitywnej

3. bio-kulturowa ewolucja człowieka ze szczególnym uwzględnieniem: wyjątkowości człowieka jako podmiotu tworzącego znaczenia w królestwie zwierząt, kumulatywnej ewolucji kulturowej i zasobów semiotycznych (obrazy, geny, język)

4. rozwój semiotyczny, uwzględniający równoległy rozwój mowy i gestów oraz - przebiegający równolegle - rozwój znaczenia obrazowego

5. Ikoniczności przejawiający się obrazach, gestach i innych wizualnych środkach komunikacji.

Literatura:

Pozycje ogólne:

Zlatev, J., Sonesson, G., Konderak, P. (eds.). (2016). Meaning, Mind and Communication. Explorations in Cognitive Semiotics. Berlin: Peter Lang. (antologia tekstów z semiotyki kognitywnej)

Konderak, P. (2018). Mind, Cognition, Semiosis. Ways to Cognitive Semiotics. Lublin: UMCS Press.

Sonesson, G. (1989). Pictorial concepts. Inquiries into the semiotic heritage and its relevance for the analysis of the visual world. Lund: Lund University Press.

Zlatev, J. (2015). Cognitive Semiotics. In: P. P. Trifonas (ed.), International Handbook of Semiotics. (pp. 1043-1067). Springer. DOI 10.1007/978-94-017-9404-6_47.

Dodaktkowa literatura opisana jest przy wykładach i konwersatoriach

Efekty uczenia się:

1. Znajomość wybranych zagadnień i metod semiotyki kognitywnej

2. Znajomość kluczowych pojęć semiotyki kognitywnej, w tym: intencjonalność, ikoniczność, użycie znaków (i znak), intersubiektywność, intencje komunikacyjne, komunikacja polisemio tyczna, multimodalność

3. Znajomość tzw. alternatywnych podejść do poznania (4e): enaktywnego, ucieleśnionego, usytuowanego i rozszerzonego

4. Umiejętność wykorzystania tzw. pętli pojęciowo-empirycznej w dociekaniach kognitywno-semiotycznych: umiętność formułowania ram pojęciowych a następnie aplikowania ich w badaniach empirycznych;

5. Umiejętność pracy z tekstami źródłowymi dotyczącymi badań w ramach semiotyki kognitywnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak, Barbara Tomczyk, Jordan Zlatev
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak, Goran Sonesson, Barbara Tomczyk, Jordan Zlatev
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak, Barbara Tomczyk, Jordan Zlatev
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Piotr Konderak, Barbara Tomczyk, Jordan Zlatev
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)