Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.58
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka II stopień II semestr (stare)
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość problematyki.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

SMW1-5: Dyskusja seminaryjna, prezentacja, praca pisemna

SMU1-3: Dyskusja seminaryjna, prezentacja, praca pisemna

SMU4: ocean aktywności studenta w trakcie seminarium

SMK1, SMK3: ocena prac seminaryjnych

SMK2: Dyskusja seminaryjna, prezentacja, praca pisemna


Pełny opis:

Celem seminarium jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki kognitywistycznej niezbędnych do napisania pracy magisterskiej. Seminarium trwa 3 semestry (90 h). Szczegółowe informacje zawierać będą sylabusy przedmiotów opublikowane przez wykładowców prowadzących seminaria.

Literatura:

ustalana indywidualnie przez prowadzących

Efekty uczenia się:

wiedza:

SMW1. Ma wiedzę na temat miejsca problematyki seminarium w spektrum problemów kognitywistycznych;

[K2_W01]

SMW2. Ma pogłębioną wiedzę na temat pojęć i problemów kognitywistyki jak również istniejących rozwiązań - związanych z tematyką seminarium

[K2_W02, K2_W03, K2_W04, K2_W11]

SMW3. Zna wybrane metody badań w ramach kognitywistyki - w zakresie problematyki seminarium

[K2_W06, K2_W11]

SMW4. Ma wiedzę o wkładzie różnych dyscyplin kognitywnych w rozwiązania problemów związanych z tematyką seminarium

[K2_W05, K2_W06]

SMW5. Ma wiedzę o współcześnie dyskutowanych zagadnieniach kognitywistycznych i aktualnym stanie badań związanych z tematyką seminarium

[K2_W12, K2_W13]

umiejętności:

SMU1. Potrafi samodzielnie odnaleźć, analizować i dobrać informacje (w języku polskim i angielskim) niezbędne do realizacji zadań seminaryjnych; w szczególności potrafi zanalizować wielowymiarowo teksty; integruje informacje proponując rozwiązania problemów

[K2_U01, K2_U02, K2_U03, K2_U07, K2_U08, K2_U10, K2_U15]

SMU2. Potrafi samodzielnie dobrać odpowiednie metody do realizowanych w ramach seminarium zadań; potrafi zanalizować dane (stosownie do problematyki seminarium)

[K2_U04, K2_U10]

SMU3. Potrafi zaprezentować wyniki swoich dociekań w postaci wypowiedzi ustnej (również w formie stanowiska w dyskusji) oraz – ostatecznie w postaci pracy spełniającej kryteria pracy magisterskiej

[K2_U11, K2_U13, K2_U14, K2_U15]

SMU4. Potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobywane w trakcie seminarium w działalności praktycznej

[K2_U16]

kompetencje społeczne:

SMK1. Przygotowując pracę magisterską rozwija w sobie zdolność krytycznej oceny dostępnych informacji biorąc pod uwagę także wiarygodność źródeł;

[S2A_K06]

SMK2. Poszerza samodzielnie swoją wiedzę ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w zakresie przewidzianym przez tematykę seminarium

[H2A_K01, S2A_K01, S2A_K06]

SMK3. Przygotowując prace seminaryjne przestrzega prawa autorskiego oraz zasad związanych z własnością intelektualną

[H2A_K04]

Praktyki zawodowe:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Aneta Borkowska, Piotr Giza, Wiesław Kamiński, Andrzej Kapusta, Henryk Kardela, Jolanta Kociuba, Krzysztof Kosior, Andrzej Łukasik, Cezary Mordka, Andrzej Nowakowski, Teresa Pękala, Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Giza, Henryk Kardela, Jolanta Kociuba, Cezary Mordka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Giza, Andrzej Kapusta, Piotr Konderak, Cezary Mordka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0