Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Struktura materii (wybieralny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.95
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Struktura materii (wybieralny)
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af4f29f446d1143579efb1bdafc0e2872%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6cd0b67a-74e9-404f-a0e1-07e65f8bd9b3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zainteresowanie fizyką

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

obecność i aktywność na zajęciach, praca pisemna

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi poglądami na temat struktury materii i fundamentalnych praw przyrody. Omawiane są podstawowe pojęcia fizyki klasycznej, teorii względności, mechaniki kwantowej i kosmologii. Kurs stanowi rozszerzenie zagadnień dotyczących pojęcia materii poruszanych w ramach przedmiotu Filozofia dla kognitywistów.

Literatura:

L. N. Cooper, Istota i struktura fizyki

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki

L. Susskind, seria: Teoretyczne minimum

A. Łukasik, Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej

W. Sady, Struktura rewolucji relatywistycznej i kwantowej w fizyce

A. K. Wróblewski, Historia fizyki

Efekty uczenia się:

W1 Student zna przedmiot badań oraz specyfikę metodologiczną fizyki (K¬_W01).

W2 Zna podstawowe pojęcia i prawa najważniejszych teorii fizyki współczesnej (K¬_W02).

W3 Zna podstawowe metody badań stosowanych w fizyce, zasady formułowania i sprawdzania hipotez naukowych (K¬_W03).

W4 Rozumie rolę języka matematyki jako narzędzia poznania świata fizycznego i jego znaczenie dla formułowania naukowego obrazu świata (K¬_W04).

U1 Potrafi komunikować wiedzę dotyczącą podstawowych teorii fizycznych z użyciem specjalistycznej terminologii (K¬_U08).

U2 Potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje z dziedziny fizyki przy wykorzystaniu źródeł tradycyjnych i elektronicznych (K¬_U01).

U3 Potrafi dokonać analizy tekstu popularnonaukowego z dziedziny fizyki (K¬_U03).

K1 Jest krytyczny wobec zdroworozsądkowego poglądu na świat (K¬_K03).

K2 Ma świadomość wpływu praktycznych zastosowań nauki na rozwój cywilizacyjny ludzkości, a także związanych z nim zagrożeń (K¬_K02).

K3 Rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy naukowej (K_K04).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łukasik
Prowadzący grup: Andrzej Łukasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0