Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowożytne filozoficzne teorie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.10
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowożytne filozoficzne teorie społeczne
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

9,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

45,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

30,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

35,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów

31,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, egzamin ustny

W2, egzamin ustny

W3, egzamin ustny

W4, egzamin ustny

U1, egzamin ustny, praca pisemna zaliczeniowa

U2, praca pisemna zaliczeniowa

K1, praca pisemna zaliczeniowa, ocena aktywności na zajęciach konwersatoryjnych

K2, praca pisemna zaliczeniowa

K3, egzamin ustny, ocena udziału w dyskusjach


Pełny opis:

Celem modułu "Nowożytne filozoficzne teorie społeczne" jest zapoznanie studentów z głównymi przemianami w nowożytnym sposobie rozumienia życia społeczno-historycznego. Student zdobywa wiedzę na temat głównych trendów teoretycznych, problemów i stanowisk formułowanych w tym zakresie w filozofii nowożytnej (filozofii społecznej i filozofii dziejów). Szczególna uwaga zostaje położona na problem roli człowieka w kreowaniu zjawisk społeczno-historycznych.

Literatura:

Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy

Z. Czarnecki, Wartości i historia

Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2

O. Hoeffe, Mała historia filozofii

J. Szacki, historia myśli socjologicznej, t. 1

L. Kopciuch, Szkice systematyczne z filozofii dziejów

T. Morus – Utopia, s. 66-79 (od „O władzach” do „O podróżach Utopian”) wyd. Daimonion 1993

T. Campanella – Miasto słońca; s. 18-36, 69-78, Wyd. ALFA 1994

J. Szacki – Spotkania z utopią, s. 11-15 (O pojęciu utopii), s. 47-64 (O wielości i różnorodności utopii).

N. Machiavelli, Książę, fragmenty.

J. Locke – List o tolerancji, tłum L. Joachimowicz, PWN, Warszawa 1963, s. 2-11, 52-56

J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, traktat II, rozdz. 1-3, 7-9.

T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, rozdziały: 13-14, 17, 21

J. J. Rousseau, Rozprawa o naukach i sztukach, fragmenty

A. Krawczyk. Hobbes i Locke. Dwoiste oblicze liberalizmu, Warszawa 2012, rozdz. 2-3

Kopciuch L., Szkice systematyczne z filozofii dziejów, Lublin 2014, s. 239-250

I. Kant – Idea historii powszechnej w aspekcie kosmopolitycznym, [w:] I. Kant, Pisma z filozofii historii, Kęty 2005

I. Kant, Co to jest oświecenie?, [w:] I. Kant, Pisma z filozofii historii, Kęty 2005 (a także [w:]: T. Kroński, I. Kant, Myśli i Ludzie, Warszawa)

L. Kopciuch, Człowiek historyczny Immanuela Kanta, [w:] red. J. Miklaszewska, P. Spryszak, Wyd. UJ, Kraków 2010.

A. de Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, fragmenty

A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, tłum. M. Król, PIW, Warszawa 1976, część IV.

Marks K. - Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne, podrozdział Praca wyobcowana.

Marks K. – Tezy o Ludwiku Feuerbachu

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA (obowiązujące dla roczników rozpoczętych przed rokiem ak. 2019/2020)

Wiedza:

W1, ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej oraz metodologicznej nowożytnej filozofii społecznej i filozofii historii - K_W01 H1A_W01, S1A_W01

W2, zna terminologię, okresy i stanowiska w nowożytnej filozofii społecznej oraz ich powiązanie z innymi dyscyplinami - w zakresie ważnym dla rozumienia mechanizmów kreatywności społecznej - K_W02, K_W06, H1A_W02

H1A_W03, H1A_W05, S1A_W01

W3, ma podstawową wiedzą na temat głównych okresów, sporów i modelowych stanowisk w nowożytnej filozofii historii - K_W02, K_W06, H1A_W02, H1A_W03, H1A_W05, S1A_W01

W4, ma podstawową wiedzę na temat wpływu koncepcji nowożytnych (z zakresu refleksji nad procesami społeczno-historycznymi) na koncepcje współczesne K_W02, K_W06, H1A_W02, H1A_W03, H1A_W05, S1A_W01

Umiejętności:

U1, potrafi stosować nowożytne teorie społeczne jako narzędzie pomocne w interpretacji zachowań społecznych oraz w formułowaniu programów inicjowania aktywności jednostek i grup społecznych - K_U04

H1A_U04

U2, potrafi przygotować prace pisemne oraz wystąpienia ustne opracowujące zagadnienia nowożytnych filozoficznych teorii społecznych oraz wykorzystujące argumentacje z tych teorii - K_U09, H1A_U08, H1A_U09, S1A_U09, S1A_U10

Kompetencje społeczne:

K1, ma świadomość konieczności przestrzegania różnorodnych wartości i norm ( w tym moralnych) – w działaniach społecznych i pobudzaniu zachowań kreatywnych K_K04, H1A_K04, S1A_K04

K2, ma świadomość konieczności przestrzegania w działalności zawodowej norm prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej K_K04, H1A_K04

S1A_K04

K3, docenia wartość zachodniego dziedzictwa społeczno--kulturowego oraz rozumie znaczenie działań mających na celu jego zachowanie i twórczy rozwój - K_K05, H1A_K05

EFEKTY UCZENIA SIĘ (obowiązujące od roku ak. 2019/2020):

Wiedza:

W1, zna w zaawansowanym stopniu główny cechy kolejnych okresów filozofii nowożytnej: odrodzenia, wieku XVII, oświecenia, wieku XIX i ich wpływ na koncepcje współczesne

W2, zna w zaawansowanym stopniu i rozumie główne spory w nowożytnej filozofii społecznej: spór o naturę ludzką i genezę państwa, spór o postęp w historii, spór o rolę człowieka w przekształcaniu form życia społecznego, spór o rolę nauki w rozwoju społecznym

W3, zna w zaawansowanym stopniu charakterystyczną terminologię nowożytnych filozofii społecznych: utopia, natura ludzka, postęp kumulatywny, postęp dialektyczny, alienacja, duch obiektywny, materializm historyczny, historiozofia, scjentyzm, nauka

W4, zna w zaawansowanym stopniu poglądy społeczne Machiavellego, Vico, Voltaire’a, Condorceta, Kanta, Hegla, Cieszkowskiego, Marksa, Tocqueville’a, Burckhardta, Comte’a, Spencera, Milla

Kompetencje społeczne:

K1, ma świadomość konieczności przestrzegania w działaniu norm i wartości, takich jak rzetelność, prawda, dobro społeczne, dobro jednostki, przestrzeganie prawa, respektowanie norm prawa autorskie i ochrony własności intelektualnej

K2, docenia wartość zachodniego dziedzictwa społeczno-kulturowego, obejmującego takie idee, jak: podział władzy, poddanie władzy pod prawo, liberalizm, indywidualizm, tolerancja.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch, Kamil Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Grzegorz Bednarczyk, Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Grzegorz Bednarczyk, Leszek Kopciuch, Damian Winczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch, Damian Winczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch, Damian Winczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)