Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.16
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura artystyczna
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Rudymentarna wiedza dotycząca dziejów kultury i sztuki.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

3,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

15,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

12,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

15,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń

15,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. ocena aktywności na zajęciach
Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Prehistoria sztuki

2. Historia i problemy definicyjne sztuki.

- kształtowanie się swoistości tego co artystyczne

- mimetyczne funkcje sztuki

- sztuka jako forma

- doświadczenie estetyczne – impresja

- sztuka jako wyraz - ekspresja

3. Współczesne propozycje definiowania sztuki

- sztuka jako pojęcie otwarte (M. Weitz);

- nominatywna definicja sztuki (M. Mandelbaum);

- „świat sztuki” (A. Danto);

- instytucjonalna teoria sztuki (G. Dickie).

4. Sacrum i profanum w sztuce

- sztuka wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa; ikony i malarstwo rodzajowe (biblia pauperum)

- procesy desakralizacji sztuki europejskiej

5. Skandal w sztuce

6. Sztuka krytyczna

7. Muzeum jako instytucja krytyczna

Literatura:

Literatura podstawowa:

Czerwiński Marcin, Sztuka w pejzażu kultury, Warszawa 1997.

Dziamski Grzegorz, Estetyka wobec przeobrażeń dwudziestowiecznej praktyki artystycznej, w: tenże, Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, (rozdz. III), Poznań 1996, str. 55-80

Golka Marian, Zagadnienia socjologii sztuki, [w:] tegoż, Socjologia kultury, Warszawa 2008.

Gombrich Ernst Hans, O sztuce, Poznań 2016,

Kowalczyk Izabela, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., W-wa 2002

Piotrowski Piotr, Muzeum krytyczne, Poznań, 2011

Piotrowski Piotr, Muzeum krytyczne, Poznań, 2011

Tatarkiewicz Władysław, Sztuka: Dzieje pojęcia, w: tenże, Dzieje sześciu pojęć, W-wa, 1988, str. 21-52

Ujma Magdalena, Sztuki wizualne, W-wa 2011

Princi Eliana., Awangarda dwudziestego wieku, tłum. Marta Boberska, Wyd. Arkady, Warszawa 2012.

Zydorowicz Jacek, Artystyczny wirus: Polska sztuka krytyczna wobec przemian kultury po 1989, W-wa 2005.

Efekty uczenia się:

01. Student posiada rudymentarną wiedzę na temat współczesnego systemu artystycznego, wraz z przynależnymi jej instytucjami tworzenia, obecności, obiegu i wymiany sztuki. K_W03 H1A_W10 S1A_W02

02. Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą typów i form działalności instytucji kultury; jest świadom przemian, jakim podlegał system kulturalny w Polsce w ostatnich dekadach; orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, (z uwzględnieniem kontekstu lokalnego). K)W12 H1A_W10 S1A_W02

03.Student posiada podstawową wiedzę na temat systemu aksjologicznego regulującego postać współczesnej kultury artystycznej; ma przy tym świadomość wagi etycznego kontekstu, w jakim dokonuje się zarówno tworzenie, jak i odbiór form artystycznych. K_W13 H1A_W03 S1A_W07

04. Student, rozwinąwszy swe kompetencje badawcze, potrafi w sposób możliwie samodzielny przeprowadzić interpretację dzieła sztuki (głównie wykonanego w tradycyjnych mediach). Umie również, przynajmniej w podstawowym zakresie, dokonać analizy wybranych zjawisk życia artystycznego. K_U02 H1A_U02 S1A_U02

05. Student potrafi wyszukiwać informacje dotyczące interesujących go/ją zjawisk kultury artystycznej dzięki rozmaitym kanałom medialnym; umie też, korzystając z nich (np. kanały e-learningowe ) opublikować własną wypowiedź w wybranej materii. K_U08 H1A_U07 S1A_U07

06. Student potrafi współpracować w grupie, uczestnicząc w dyskusjach i przygotowując wspólne zadania twórcze. Jest nie tylko aktywnym mówcą, ale też kulturalnym słuchaczem, otwartym na zdanie innych. K_K02 H1A_K02 S1A_K02

07. Student, świadom wagi dziedzictwa kulturalnego regionu, kraju i Europy, pogłębia postawę aktywnego uczestnika - a w dużej mierze też współtwórcy - współczesnego sobie otoczenia kulturalnego. K_K05 H1A_K05

08. Student ma świadomość znaczenia swego uczestnictwa w życiu publicznym. Rozwija postawę obywatelską, w tym poczucie szczególnej odpowiedzialności za kulturę słowa w społecznych debatach o sztuce. K_06 H1A_K06 S1A_K05

09. Student potrafi myśleć kreatywnie, przyjmując rolę aktywnego odbiorcy sztuki. K_07 S1A_K07

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Stępnik
Prowadzący grup: Małgorzata Stępnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czekaj
Prowadzący grup: Rafał Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czekaj
Prowadzący grup: Rafał Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czekaj
Prowadzący grup: Rafał Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czekaj
Prowadzący grup: Rafał Czekaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)