Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia pragmatyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia pragmatyczna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://leszekkopciuch.wordpress.com
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 9,0

- Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 45,0

- Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 35,0

- Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 25,0

- Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 36,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Egzamin, praca zaliczeniowa

2. Egzamin, praca zaliczeniowa

3. Egzamin, praca zaliczeniowa

4. Egzamin, praca zaliczeniowa

5. Ocena udziału w dyskusjach, praca zaliczeniowa

6. Egzamin, praca zaliczeniowa, ocena udziału w dyskusjach

7. Ocena udziału w dyskusjach

8. Praca zaliczeniowa

9. Ocena udziału w dyskusjach


Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studenta z głównymi problemami i stanowiskami z zakresu antropologii pragmatycznej oraz wskazanie możliwości wykorzystania tych teorii w konkretnej praktycznej aktywności - społecznej i indywidualnej.

Literatura:

1) I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym: wstęp

2) L Kusak, Zarys antropologii Immanuela Kanta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr. 722, 2006 - tekst dostępny online.

3) S. Czerniak, Pomiędzy szkoła frankfurcką a postmodernizmem, [w:] G. Bohme, Antropologia filozoficzna, Ujęcie pragmatyczne, Wyd IFiS PAN, Warszawa 1998, s. XIX- XXXI

4) M.Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie. [w:] tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, PWN, Warszawa 1987, s.

43-104.

5) H. Plessner, Pytanie o conditio humana, 29-107, PIW, Warszawa 1988: Pytanie o conditio humana, s. 29-107; Uśmiech s. 193-207; Jak porównywać zachowania ludzkie i zwierzęce s. 232-242; Aspołeczna towarzyskość, uwagi do pewnego pojęcia Kanta s. 286-299.

6) G. Le Bon, Psychologia tłumu, PWN, Warszawa 1986, ks. 1 rozdz. 1,2,3; ks. 2 rozdz. 2-3.

7) Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A, Mencwel, Wyd. UW, Warszawa 2005, rozdział XII: Kultura masowa.

8) J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, Warszawa rozdz. 1, 3, 4.

9) J. Diec, Cywilizacje bez okien, Wyd. UJ, Kraków 2002, rozdziały dotyczące poglądów Oswalda Spenglera, Feliksa Konecznego i Samuela P. Huntingtona

10) Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, wyd. 8, Warszawa 1998: część 1, rozdz. I-V; część 2, rozdz. I-III; część 3, rozdz. I-IV; część 4, rozdz. I-II.

11) G. Bohme, Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne, Wyd IFiS PAN, Warszawa 1998, rozdziały: Płciowość (s. 63-80), Ciało, Obecność cielesna (s.93-118)

12) E. Fromm, Ucieczka od wolności.

13) L. Kopciuch, Kryzysy, kreatywność i wartości, Wyd. UMCS, Lublin 2015, r. 3: Dehumanizacja w kulturze

14) F. Fukuyama, Koniec człowieka, KiW, Warszawa 2002, r. 2, 3,

4, 6, 12.

15) N. Bostrom, The Future of Humanity, http://nickbostrom.com/papers/future.pdf

16) N. Bostrom, Posthuman Values, http://nickbostrom.com/ethics/values.html

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się od roku ak. 2019/20:

Student:

ma zaawansowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej antropologii, jej rodzajów i historii, zna kryteria odróżniające antropologię pragmatyczną od antropologii filozoficznej, kulturowej i innych antropologii empirycznych K_W01 P6U_W P6S_WG

zna w zaawansowanym stopniu terminologię antropologiczną: człowiek, osoba, indywiduum, natura ludzka, działanie, zachowanie, afektywność, ciało duch, dusza, społeczeństwo, zbiorowość, cywilizacja, kultura, wielość cywilizacji, multikulturalizm K_W01 P6U_W P6S_WG

ma zaawansowaną, ogólną i szczegółową wiedzę na temat różnych koncepcji człowieka jako aktywnego, odniesionego do wartości, kreatora życia społeczno-kulturowego)

K_W02 P6U_W P6S_WG

ma zaawansowaną wiedzę na temat praktycznych aplikacji antropologii do rozumienia ludzkiej działalności i jej pobudzania K_W02

K_W05 K_W06 K_W07 P6U_W P6S_WG

potrafi sformułować i przeanalizować problem z obszaru antropologii, zgromadzić dane, zaprezentować wyniki w formie ustnej i pisemnej K_U01

K_U06 P6U_U P6S_UW

P6S_UK

potrafi sprawnie i komunikatywnie posługiwać się terminologią z zakresu antropologii pragmatycznej

K_U03 P6U_U P6S_UK

rozumie znaczenie ustawicznej edukacji i pracy nad własnym rozwojem

K_K01 P6U_K P6S_KK

respektuje wartości, takie jak wartość osoby, wolność, indywidualność; przestrzega norm prawa autorskiego

K_K02 P6U_K P6S_KK

docenia wartość antropologicznego zachodniego dziedzictwa społeczno-kulturowego, zwłaszcza personalizmu, indywidualizmu, liberalizmu K_K04 P6U_K P6S_KO

Efekty kształcenia przed rokiem ak. 2019/20:

Student:

1. Ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej antropologii, jej rodzajów i historii, zna kryteria odróżniające antropologię pragmatyczną od antropologii filozoficznej, antropologii kulturowej oraz innych antropologii empirycznych (K_W01)

H1A_W01

S1A_W01).

2. Zna podstawową terminologię i stanowiska w antropologii pragmatycznej oraz ich powiązanie z innymi dyscyplinami - w zakresie ważnym dla rozumienia mechanizmów kreatywności społecznej (K_W02, K_W06, K_W08)

H1A_W02

S1A_W01

H1A_W03

H1A_W05

H1A_W06

S1A_W09

3. Zna różne koncepcje człowieka jako aktywnego, odniesionego do wartości, kreatora życia społeczno-kulturowego (K_W05, K_W13)

S1A_W05

H1A_W04

S1A_W07

H1A_W03

4. Ma szczegółową wiedzę na temat możliwości praktycznych aplikacji antropologii, zarówno w obszarze rozumienia ludzkiej działalności, jak i w zakresie jej pobudzania (K_W02, K_W06)

H1A_W02

S1A_W01

H1A_W03

H1A_W05

5. Potrafi zastosować terminologię i narzędzia antropologiczne do opisu i analizy problemów pojawiających się w działaniu kreatywnym i jego pobudzaniu; potrafi przygotować prace pisemne oraz wystąpienia ustne dotyczące zagadnień antropologii pragmatycznej (K_U02)

H1A_U02

S1A_U02

6. Potrafi sprawnie i komunikatywnie posługiwać się podstawową terminologią z różnych antropologii oraz wybraną szczegółową z zakresu antropologii pragmatycznej (K_U08)

H1A_U07

S1A_U07

7. Rozumie znaczenie, jakie dla funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie – w sytuacjach prywatnych i zawodowych – ma ciągła edukacja i praca nad własnym rozwojem (K_K01)

H1A_K01

S1A_K01

S1A_K06

8. Ma świadomość konieczności uwzględniania – w działaniach społecznych i międzyjednostkowych – ludzkiej osobowej indywidualności (K_K08)

H1A_K03

S1A_K03

9. Ma świadomość konieczności przestrzegania w działalności zawodowej norm prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej (K_K04)

H1A_K04

S1A_K04

10. Docenia wartość zachodniego dziedzictwa społeczno--kulturowego oraz rozumie znaczenie działań mających na celu jego zachowanie i twórczy rozwój (K_K05)

H1AK05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Patryk Banaszkiewicz, Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch, Mariola Kuszyk-Bytniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Maciej Czerkawski, Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Jakub Dadlez, Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Jakub Dadlez, Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)