Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia działania kreatywnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.25
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia działania kreatywnego
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wstępnych wymagań.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącymi zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze) – 45

Godziny kontaktowe z prowadzącymi zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze) – 5

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze) – 30

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze) – 30

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze) – 10


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Roczniki 2014-2018


1. Egzamin, ocena aktywności na zajęciach

2. Egzamin, ocena aktywności na zajęciach

3. Egzamin, ocena udziału w dyskusji, ocena stopnia przygotowania do zajęć

4. Egzamin, ocena udziału w dyskusji, ocena stopnia przygotowania do zajęć

5. Egzamin, ocena udziału w dyskusji, ocena stopnia przygotowania do zajęć.

6. Egzamin. ocena udziału w dyskusji oraz stopnia przygotowania do zajęć.

7. Ocena udziału w dyskusji, ocena stopnia przygotowania do zajęć.

8. Egzamin, ocena udziału w dyskusji, ocena stopnia przygotowania do zajęć.

9. Ocena udziału w dyskusji, ocena stopnia przygotowania do zajęć.

10. Ocena udziału w dyskusji, ocena stopnia przygotowania do zajęć.


Od rocznika 2019:


W1, egzamin ustny

W2, egzamin ustny, ocena stopnia przygotowania do zajęć, ocena udziału w dyskusjach, ocena wystąpień

W3, egzamin ustny, ocena stopnia przygotowania do zajęć, ocena udziału w dyskusjach, ocena wystąpień

W4, egzamin ustny, ocena stopnia przygotowania do zajęć, ocena udziału w dyskusjach, ocena wystąpień

U1, ocena udziału w dyskusjach, ocena wystąpień

U2, ocena udziału w dyskusjach, ocena wystąpień

U2, praca pisemna, wystąpienia ustne

K1, egzamin ustny, ocena stopnia przygotowania do zajęć, ocena udziału w dyskusjach, ocena wystąpień

K2, egzamin ustny

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie filozoficznych podstaw działania oraz określenie specyfiki różnych modeli działania, ze szczególnym uwzględnieniem swoistości działania kreatywnego.

Efekty uczenia się:

Roczniki 2014-2018:

W1, Zna podstawową terminologię w zakresie ogólnej filozofii działania oraz

kreatywnego (K_W02);

H1A_W02

S1A_W01

W2, Ma podstawową filozoficzną wiedzę o człowieku jako aktywnym i twórczym kreatorze elementów własnej egzystencji, kultury oraz struktur i relacji publicznych (K_W05);

S1A_W05

H1A_W04

W3, Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie filozofii działania i działania kreatywnego, mającą znaczenie przy rozumieniu i kształtowaniu twórczych działań jednostek i grup społecznych (K_W07);

H1A_W04

W4, posiada podstawową wiedzę o najważniejszych współczesnych osiągnięciach w zakresie filozofii działania i filozoficznej teorii działania

kreatywnego, ważną dla rozumienia aktywności człowieka we współczesnym społeczeństwie (K_W08);

H1A_W06

S1A_W09

W5, Ma podstawową wiedzę na temat udziału wartości i odpowiedzialności w działaniu kreatywnym oraz norm i reguł występujących przy wprowadzaniu

kreatywności w sferę życia publicznego (K_W13);

S1A_W07

H1A_W03

U1, Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów oraz opracowanie i prezentację wyników, dotyczących

działania kreatywnego (K_U02);

H1A_U02

S1A_U02

U2, Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, krytycznie analizować proponowane rozwiązania problemów oraz twórczo rozwijać własną praktykę badawczą, pod merytorycznym i aksjologicznym kierownictwem opiekuna naukowego (K_U03);

H1A_U03

S1A_U07

U3, Potrafi posługiwać się głównymi kategoriami i ujęciami teoretycznymi z zakresu filozofii działania, w tym także aksjologii działania kreatywnego, oraz aplikować je praktycznie w zakresie właściwym dla rozumienia i rozwijania kreatywności jednostkowej i społecznej (K_U04)

H1A_U04

U4. posiada umiejętność przygotowania typowych prezentacji i ustnych wystąpień dotyczących zagadnień z zakresu filozofii działania kreatywnego

(K_U09);

H1A_U08

H1A_U09

S1A_U09

S1A_U10

U5, potrafi wykorzystać wiedzę o rodzajach działania kreatywnego do samodzielnego, oraz we współpracy z innymi, rozwiązywania problemów z zakresu życia jednostkowego i społecznego (K_U12);

H1A_U05

H1A_U04

Efekty uczenia się od rocznika 2019:

Wiedza:

W1, zna w zaawansowanym stopniu wielowymiarowość i wyznaczniki twórczości i kreatywności K_W01, P6U_W P6S_WG

W2, zna w zaawansowanym stopniu poglądy Arystotelesa, T. Hobbesa, I. Kanta, K. Marksa, W. Jamesa dotyczące modeli działania K_W01

K_W02, P6U_W, P6S_WG

W3, zna wyróżniki działania kreatywnego (nowość i oryginalność) oraz zna praktyczne uwarunkowania związane z kształtowaniem się klasy kreatywnej i kreatywnych miast K_W06, P6U_W, P6S_WG

W4, zna w zaawansowanym stopniu podstawowe aksjologiczne i moralne uwarunkowania różnych form działania kreatywnego, jak i inne reguły, które kształtują działanie kreatywne, w tym zasady prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej i intelektualnej K_W07, P6U_W, P6S_WG

Umiejętności:

U1, potrafi sformułować i przeanalizować problem dotyczący sfery publicznej, zgromadzić dane; jest przygotowany do udziału w prowadzenia badań K_U01, K_U02, P6U_W, P6S_UW

U2, potrafi uczestniczyć w dyskusjach dotyczących kreatywności i twórczości społecznych, formułując w jasny sposób swoje stanowisko, podając argumenty, zachowując postawę otwartą na krytykę K_U04, P6U_W, P6S_UK

U2, potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne opracowujące zagadnienia z zakresu problematyki dotyczącej sfery publicznej K_U06, P6U_W, P6S_UK

Kompetencje społeczne:

K1, ma świadomość własnej wiedzy dotyczącej działania kreatywnego i konieczności jej ustawicznego uzupełniania oraz korzystania z różnych instytucjonalnych form wparcia K_K01, K_K02, K_K03, P6U_K, P6S_UK

K2, docenia wartość zachodniego dziedzictwa społeczno-kulturowego kształtującego model i postawy kreatywne w sferze gospodarki K_K04, P6U_K, P6S_KO

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zdybel
Prowadzący grup: Dominika Boroń, Jolanta Zdybel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zdybel
Prowadzący grup: Miłosz Kudela, Jolanta Zdybel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Jakub Dadlez, Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Jakub Dadlez, Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)