Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moralne podstawy działania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.27
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moralne podstawy działania
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 9,0

- Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 45,0

- Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 35,0

- Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 25,0

- Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 36,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć

W2, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć

W3, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć

W4, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć

U1, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć

U1, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć

U3, praca pisemna

K1, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć

K2, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć

K3, egzamin ustny, ocena aktywności na zajęciach, ocena stopnia przygotowania do zajęć

Literatura:

1.

I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gawecki, PWN, Warszawa 1972, cz. I. ks. I. rozdz. 1, s, 31-34, 38-42, 50-53.

I. Kant, Metafizyka moralności, tłum. E. Nowak, PWN, Warszawa 2007, s. 287-310, 329-342.

F. Copleston, Historia filozofii, tłum. J. Łoziński, t. 6, Pax, Warszawa 2005, rozdz. XIV.

2.

Epikur, List do Menoikeusa, [w:] Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, red. J. Legowicz, seria: Epikur z Samos; PWN, Warszawa 1971.

J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, tłum. B. Nawroczyński, PWN, Warszawa 1958, rozdz. I, III, IV, V.

J. S. Mill, Utylitaryzm, tłum. F. Mierzejewski, [w:] J. S. Mil, O wolności, O zasadzie użyteczności, De Agostini–Altaya, Warszawa 2003, rozdz. II.

3.

Moritz Schlick, Zagadnienia etyki, tłum. M. i A. Kawczakowie, PWN, Warszawa 1960, rozdz. 2, 3, 4, 5, 7.

Peter Singer, Etyka praktyczna, tłum. A. Sagan, KiW, Warszawa 2003, rozdz. 1, 2, 8, 9, 12.

4.

George Edward More, Zasady etyki, tłum. Cz. Znamierowski, Altaya–De Agostini, Warszawa 2003, rozdz. I.

Franz Brentano, O źródle poznania moralnego tłum. Cz. Porębski, PWN, Warszawa 1989, rozdz. 18-25 (s. 17-22).

Ludwig Wittgenstein, Wykład o etyce, tłum. W. Sady, [w:] Uwagi o religii i etyce, Znak, Kraków 1995, s. 75-85.

5.

Max Scheler, Z fenomenologii i metafizyki wolności, [w:] tenże, Wolność, miłość, świętość. Pisma wybrane z filozofii religii tłum. G. Sowiński, Znak, Kraków 2004, punkt II, s. 87-99 [dla chętnych: s. 77-103].

Leszek Kopciuch, Wolność a wartości. Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner, Lublin 2010, rozdz. 1 punkt 2,3;

6. .

Nicolai Hartmann, Najważniejsze problemy etyki, „Znak” 1974, nr 11 (245), s. 1427-1434, 1448-1454 [dla chętnych s. 1422-1454].

Leszek Kopciuch, Wolność a wartości. Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner, Lublin 2010, rozdz. 2 punkt 2,3; rozdz. 8 punkt 2,3,5.

7.

Leszek Kopciuch, Wolność a wartości. Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner, Lublin 2010, rozdz. 3 punkty 2-5; rozdz . V punkty 2-4; rozdz. IX punkty 2, 5, Aneks.

1, 4, 6, 9, 10].

8.

Robert Spaemann, Granice, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, rozdziały: Jak praktyczna jest etyka?; O niemożliwości uniwersalnej etyki teleologicznej (punkt I)

9.

Harry G. Frankfurt, Wolność woli i pojęcie osoby, tłum. J. Nowotniak, [w:] J. Hołówka (red.). Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, Aletheia, Warszawa 1997, s. 21-39.

Leszek Kopciuch, Struktura przeżyć wolitywnych w kontekście problemu wolnej woli – H. G. Frankfurt, D. von Hildebrand, [w:] L. Kopciuch (red.), Współczesne i historyczne konteksty wolności, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s.239-249.

[dla chetnych: Leszek Kopciuch, Etyka Hartmanna a późniejsze dyskusje etyczne, „Ruch Filozoficzny” 2012, t. LXIX, nr 3-4, s. 563-578].

10.

Roman Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, tłum. A. Węgrzecki, [w:] R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, punkt V-IX [dla chętnych całość].

Harry G. Frankfurt, Alternatywne możliwości i odpowiedzialność moralna, [w:] J. Hołówka (red.). Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, Aletheia, Warszawa 1997, s. 163-174.

11.

Hans Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, tłum. M. Klimowicz, Platan, Kraków 1996, s. 21-41, 167-196, [dla chętnych: 221-232].

Thomas Nagel, Traf w życiu moralnym, [w:] T. Nagel, Pytania ostateczne, tłum. A Romaniuk, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, s. 37-53.

[Dla chętnych: Dieter Birnbacher, Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, tłum. B. Andrzejewski, P. Jackowski, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, rozdz. 1, 5, 6.]

12.

Richard M. Hare, Myślenie moralne. Jego płaszczyzny, metody i istota,tłum. J.Margański, Aletheia, Warszawa 2001, rozdz.: 2, 3, 4 [dla chetnych: rozdz. 1, 6, 11-12].

13.

Max Horkheimer, Krytyka instrumentalnego rozumu (wyd. oddzielne lub w zbiorze Społeczna funkcja filozofii), rozdział 1: Środki i cele.

Jürgen Habermas, Teoria i praktyka. Wybór pism, red. Z. Krasnodębski, PIW Warszawa 1983, rozdziały: Dogmatyzm, rozum i decyzja – teoria i praktyka w cywilizacji naukowej, s. 370-401.

Agata Grzyb, Uzasadnienie etyki. Jurgen Habermas i Karl-Otto Apel, [w:] Uzasadnianie w aksjologii i etyce w badaniach polskich i zagranicznych, red. L. Kopciuch i T. Siwiec, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 251-272.]

14.

Donald Davidson, Jak jest możliwa słabość woli, tłum. W. J. Popowski, [w:] J. Hołówka (red.). Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, Aletheia, Warszawa 1997, s. 81-106.

Robert Audi, Słabość woli i osąd praktyczny, tłum. W. J. Popowski, [w:] J. Hołówka (red.). Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, Aletheia, Warszawa 1997, s. 107-134.

Tomasz Żuradzki, Czy można być obojętnym wobec własnych przekonań moralnych?, „Diametros” 2009, nr 20, s. 132-148 (tekst dostępny online).

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia obowiązujące do naboru w roku 2018 włącznie:

W1, Ma podstawową wiedzę na temat różnych, historycznych i współczesnych teorii działania K_W02, H1A_W02, S1A_W01

W2, Zna podstawową terminologię stosowaną w analizach działania i różnych jego rodzajów - w zakresie ważnym dla rozumienia mechanizmów kreatywności społecznej K_W02, K_W06, H1A_W02, S1A_W01, H1A_W03, H1A_W05

W3, Ma uporządkowaną, ogólną i szczegółową wiedzę na temat wartości urzeczywistniających się w działaniu – moralnych i pozamoralnych; rozumie moralne uwarunkowania ludzkiego działania na poziomie jego intencji i skutków; zna najważniejsze historyczne i współczesne różne stanowiska etyczne, zna różne teorie na temat współczesnych wyzwań moralnych K_W02, K_W06, K_W07, K_W13, H1A_W02, S1A_W01, H1A_W03, H1A_W05, H1A_W04, S1A_W07

U1 Potrafi aplikować terminologię z różnych teorii działania do analizy typowych sytuacji życiowych oraz prowadzić ich analizę z wykorzystaniem tej terminologii K_U03, H1A_U03, S1A_U07

U2, Potrafi stosować argumentację z obszaru różnych teorii działania w pobudzaniu pożądanych moralnie form aktywności i kreatywności K_U04 H1A_U04

U3, Potrafi przygotować prace pisemne oraz wystąpienia ustne opracowujące zagadnienia moralnych aspektów działania oraz kreatywności K_U09 H1A_U08, H1A_U09, S1A_U09, S1A_U10

K1, Ma świadomość aksjologicznych - moralnych i pozamoralnych – walorów ciągłego samorozwoju K_K01, H1A_K01, S1A_K01, S1A_K06

K2, Ma świadomość konieczności przestrzegania różnorodnych wartości i norm ( w tym moralnych) – w działaniach społecznych, w pobudzaniu zachowań kreatywnych oraz w ustalaniu strategii działania K_K03, K_K04, H1A_K03, S1A_K03, H1A_K04, S1A_K04

K3, Ma świadomość konieczności przestrzegania w działalności zawodowej norm prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej K_K04, H1A_K04, S1A_K04

K4, Ma świadomość konieczności uwzględniania w działaniu i jego planowaniu indywidualnych uwarunkowań sytuacji i działających w nich podmiotów; rozumie indywidualne i uniwersalne aspekty moralności K_K08, H1A_K03, S1A_K03

Efekty uczenia się obowiązujące od rocznika 2019:

W1, ma zaawansowaną wiedzę na temat różnych, historycznych i współczesnych teorii działania

W2, zna podstawową terminologię stosowaną w analizach działania i różnych jego rodzajów - w zakresie ważnym dla rozumienia mechanizmów kreatywności społecznej

W3, ma uporządkowaną, ogólną i szczegółową wiedzę na temat wartości urzeczywistniających się w działaniu – moralnych i pozamoralnych; rozumie moralne uwarunkowania ludzkiego działania na poziomie jego intencji i skutków;

W4, zna najważniejsze historyczne i współczesne różne stanowiska etyczne, zna różne teorie na temat współczesnych wyzwań moralnych

U1, posiada podstawowe umiejętności badawcze, takie jak formułowanie i analiza problemów, gromadzenie danych i jest przygotowany do udziału w prowadzeniu badań

U2, potrafi stosować argumentację z obszaru różnych teorii działania w pobudzaniu pożądanych moralnie form aktywności i kreatywności

U3, potrafi przygotować prace pisemne oraz wystąpienia ustne opracowujące zagadnienia moralnych aspektów działania oraz kreatywności

K1, ma świadomość aksjologicznych - moralnych i pozamoralnych – walorów ciągłego samorozwoju

K2, ma świadomość konieczności przestrzegania różnorodnych wartości i norm ( w tym moralnych) – w działaniach społecznych, w pobudzaniu zachowań kreatywnych oraz w ustalaniu strategii działania

K3, ma świadomość konieczności uwzględniania w działaniu i jego planowaniu indywidualnych uwarunkowań sytuacji i działających w nich podmiotów; rozumie indywidualne i uniwersalne aspekty moralności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch, Dymitr Misiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Kopciuch
Prowadzący grup: Leszek Kopciuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)