Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia osobowości i motywacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.29
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia osobowości i motywacji
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej, Znajomość prawidłowości przebiegu procesów poznawczych oraz procesów emocjonalnych.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

45

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Prezentacja przez studenta wybranego tematu z zakresu przedmiotu.

Pełny opis:

Pojęcie osobowości a filozoficzne ujęcie osoby. Determinanty genetyczne i środowiskowe w kształtowaniu osobowości. Metody badania osobowości. Teorie osobowości. Psychoanalityczna teoria osobowości Z. Freuda a psychologia dynamiczna C.G. Junga. Stadia rozwoju psychospołecznego E. Eriksona. Ujęcia osobowości akcentujące czynniki społeczno-kulturowe (K. Horney, H.S. Sullivan). Mocne i słabe strony teorii psychoanalitycznej. Teoria Carla Rogersa skoncentrowana na osobie jako przykład podejścia humanistycznego w teorii osobowości. Samoaktualizacja i niezaburzony rozwój psychiczny. Pojęcie Ja i rozbieżności pomiędzy elementami Ja. Teorie cech (Allport, Eysenck, Cattell). Podstawowe wymiary osobowości. Pomiar osobowości przy użyciu kwestionariuszy. Pięcioczynnikowy model osobowości. Opis osobowości w kategoriach "Wielkiej Piątki". Zmiany osobowości zwiazane z wiekiem u osób dorosłych. Biologiczne podstawy osobowości. Osobowość jako wynik uczenia się (Pawłow, Skinner, Dollard i Miller). Teoria społeczno-poznawcza A. Bandury. Poznawcze teorie osobowości (G. Kelly, J. Reykowski).

Proces motywacji a dynamika osobowości. Trzy grupy pojęć motywacyjnych: motywy hedoniczne (przynętowe teorie motywacji oraz teorie redukcji napięcia), motywy wzrostu lub samoaktualizacji oraz motywy poznawcze. Polimotywacyjny charakter ludzkich zachowań.

Literatura:

1.Lawrence A. Pervin, Oliver P. John, Osobowość. Teoria i badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2002.

2. Lawrence A. Pervin, Psychologia osobowości, GWP, Gdańsk, 2002.

3. Jan Strelau, Dariusz Doliński, Psychologia - podręcznik akademicki, t. 1-2, GWP, Gdańsk, 2020.

Efekty uczenia się:

Student zna teorie wyjaśniające strukturę i dynamikę osobowości.

Student rozumie podstawowe różnice w zakresie wymiarów osobowości.

Student potrafi opisać podstawowe wymiary osobowości.

Student jest gotów wyjaśnić różnice indywidualne między ludźmi oraz wskazać przyczyny zaburzeń osobowości.

Student potrafi wyjaśnić zmiany motywacji w cyklu życia człowieka.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kociuba
Prowadzący grup: Jolanta Kociuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kociuba
Prowadzący grup: Jolanta Kociuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kociuba
Prowadzący grup: Jolanta Kociuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kociuba
Prowadzący grup: Jolanta Kociuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0