Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-S-272-ISUM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe – punkty ECTS

30 – zajęcia

2 – egzamin

18 – konsultacje i zaliczenie

Razem: 50 godzin = 2 punkty ECTS


Godziny nie-kontaktowe – punkty ECTS

20 – przygotowanie do zajęć

20 – przygotowanie do zaliczenia, pracy pisemnej

30 – przygotowanie do egzaminu

Razem: 70 godzin = 3 punkty ECTS


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy z filozofii, ukazanie roli filozofii w życiu człowieka oraz w nauce.

Literatura:

Dowolny podręcznik historii filozofii np: F. Copleston, Historia filozofii, T. I-IX (odpowiednie tomy i rozdziały); Wł. Tatarkiewicz, Historia

filozofii, T. I-III (odpowiednie tomy i rozdziały).

Bertrand Russell, Problemy filozofii, przekład W. Sady, PWN, Warszawa 2003.

Arno Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, przekład J. Zychowicz, WAM, Kraków 2003.

Efekty uczenia się:

01 zna i rozumie: rolę filozofii w powstawaniu i kształtowaniu się dyscyplin naukowych, w tym socjologii; rolę filozofii w kształtowaniu się paradygmatu nauki, terminologii naukowej oraz metodologii [K_W06]

02 zna i rozumie pojęcia oraz wybrane koncepcje filozoficzne z zakresu metafizyki, ontologii, epistemologii, etyki [K_W06]

03 potrafi zastosować zdobytą wiedzę do wieloaspektowej analizy zagadnień oraz problemów, w szczególności dotyczących życia społecznego [K_U02]

04 potrafi dokonać krytycznej oceny danego zagadnienia z zakresu wybranych koncepcji filozoficznych oraz nauk społecznych, w tym socjologicznych, sformułować problem i hipotezę badawczą oraz zaproponować rozwiązanie [K_U03]

05 jest gotów do krytycznego ustosunkowywania się do zdobytej już wiedzy ogólnej z dziedziny nauk humanistycznych, w tym filozofii, oraz społecznych, a także do nieustannego poszerzania jej zakresu poprzez samokształcenie i korzystanie z wiedzy eksperckiej [K_K01]

06 jest gotów do łączenia refleksji etycznej z zagadnieniami dotyczącymi różnych form aktywności zawodowej [K_K06]

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ostrowski
Prowadzący grup: Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ostrowski
Prowadzący grup: Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)