Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Świat Dysku Terry'ego Pratchetta – wprowadzenie do filozoficznej analizy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-SD-23Z(fakultet)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Świat Dysku Terry'ego Pratchetta – wprowadzenie do filozoficznej analizy
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak, jednak wstępna znajomość serii Świat Dysku znacznie ułatwi studentowi przyswajanie treści prezentowanych na zajęciach

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Konwersatorium 30h

Konsultacje i zaliczenie 3h

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 33h

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 47

Przygotowanie się do zaliczenia 10

Łączna liczba godzin niekontaktowych 57

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1,9


Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1. aktywność w trakcie zajęć, dyskusja

W2. aktywność w trakcie zajęć, dyskusja

W3. aktywność w trakcie zajęć, dyskusja

U1. dyskusja, zaliczenie końcowe

U2. dyskusja, zaliczenie końcowe

U3. dyskusja, zaliczenie końcowe

K1. aktywność w trakcie zajęć, dyskusja

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z bogatym dorobkiem twórczym Terry’ego Pratchetta i wprowadzenie do analizy jego autorskiej serii Świat Dysku (Discworld) z perspektywy filozoficznej oraz kulturoznawczej.

Twórczość literacka Pratchetta niezmiennie pozostawia po sobie znaczący ślad w dziejach rozwoju literatury fantastycznej. Dzieje się tak ze względu na lekkość przekazu zawartego w dziełach, co w połączeniu z talentem autora do tworzenia środowisk szczególnie cennych pod kątem analizy problemów teoretycznych i praktycznych zachęca do twórczej refleksji nad jego dziełami. Ogrom odmiennych historii, postaci i zagadnień łączy się w tytułowym Świecie Dysku – serii, której popularność nie wyklucza przekazywania treści wymagających refleksji szczególnie z perspektywy filozoficznej i kulturoznawczej. Tematyka zajęć poruszać będzie takie zagadnienia jak: kreacja świata fantastycznego; znaczenie kreowanych postaci (także istot antropomorficznych jak Maurycy, Gaspode i nadnaturalnych, jak bogowie, Wiedźmikołaj i Śmierć, Śmierć Szczurów) w kontekście narracyjnym; analiza filozoficznych wątków pojawiających się w twórczości Pratchetta, analiza idei sprawiedliwości, wiary oraz mitów prezentowanych na łamach Świata Dysku; problemy społeczne takie jak: rasizm, wykluczenie społeczne, niesprawiedliwość etc. oraz ich współczesne odniesienia. Cennym w kontekście zajęć okaże się również możliwość porównania i skonfrontowania interpretacji przekazów Pratchetta. Jego twórczość skłania bowiem z reguły bardziej do krytycznej i gorzkiej (choć inspirującej) refleksji na drodze dyskusji nad uniwersalnymi problemami niż do jednostronnego wartościowania lub moralizowania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

T. Pratchett, Blask fantastyczny, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1995 (fragmenty);

T. Pratchett, Kolor Magii, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1994 (fragmenty);

T. Pratchett, Pomniejsze Bóstwa, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001 (fragmenty);

T. Pratchett, Straż! Straż!, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999 (fragmenty);

T. Pratchett, Wiedźmikołaj, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2016 (fragmenty);

T. Pratchett, Zadziwiający Maurycy i jego uczone gryzonie, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004 (fragmenty);

Literatura uzupełniająca:

T. Pratchett, Bogowie, honor, Ankh-Morpork, tłum. P. Cholewa, Prószyński Media, Warszawa 2016 (fragmenty);

T. Pratchett, Ciekawe czasy, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003 (fragmenty);

T. Pratchett, Czarodzicielstwo, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997 (fragmenty);

T. Pratchett, Dysk, tłum. J. Kotarski, Rebis, Warszawa 1999 (fragmenty);

T. Pratchett, Kosiarz, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001 (fragmenty);

T. Pratchett, Mort, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996 (fragmenty);

T. Pratchett, Piramidy, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998 (fragmenty);

T. Pratchett, Równoumagicznienie, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996 (fragmenty);

T. Pratchett, Warstwy wszechświata, tłum. E. Siarkiewicz, Almapress, Warszawa 1992 (fragmenty);

T. Pratchett, J. Simpson, Folklor Świata Dysku: legendy mity i zwyczaje ze świata Dysku, z przydatnymi wskazówkami z planety Ziemia; tłum. P. Cholewa, Prószyński Media, Warszawa 2015 (fragmenty);

T. Pratchett, S. Briggs, Świat Dysku - Mappa będąca jedyną Wierną y zwykle Dokładną Mappą fantastycznego y magicznego świata Dysku, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998;

T. Pratchett, S. Briggs, Żółw przypomniany: przewodnik po Świecie Dysku uaktualniony aż do „Niucha”, tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013 (fragmenty);

T. Pratchett, I. Stewart, J. Cohen, Nauka Świata Dysku. 1; tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005 (fragmenty);

T. Pratchett, I. Stewart, J. Cohen, Nauka Świata Dysku. 2, Glob; tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005 (fragmenty);

T. Pratchett, I. Stewart, J. Cohen, Nauka Świata Dysku. 3, Zegarek Darwina; tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009 (fragmenty);

T. Pratchett, I. Stewart, J. Cohen, Nauka Świata Dysku. 4, Dzień sądu, Zegarek Darwina; tłum. P. Cholewa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2014 (fragmenty);

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1. Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby analizy i interpretacji tekstów literackich Terry’ego Pratchetta powiązanych z filozoficznym dziedzictwem kultury europejskiej.

Kreatywność społeczna: K_W01

Filozofia I st.: K_W06

Filozofia II st.: K_W07

W2. Student zna i w pogłębiony sposób rozumie wpływ nauk humanistycznych i społecznych (filozofii, psychologii, kulturoznawstwa, politologii, teologii) na twórczość Terry’ego Pratchetta na przykładzie dzieł z serii Świat Dysku.

Kreatywność społeczna: K_W03

Filozofia I st.: K_W07

Filozofia II st.: K_W08

W3. Student zna i rozumie znaczenie rozważań filozoficznych i interdyscyplinarnych dla powstawaniu dzieł kultury na przykładzie serii Świat Dysku i wybranych opowiadań jej towarzyszących.

Kreatywność społeczna: K_W01

Filozofia I st.: K_W10

Filozofia II st.: K_W11

Umiejętności:

U1. Student potrafi selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje cenne z perspektywy namysłu filozoficznego z twórczości Terry’ego Pratchetta pisanej i elektronicznej.

Kreatywność społeczna: K_U02

Filozofia I st.: K_U01

Filozofia II st.: K_U02

U2. Student potrafi docenić unikatowość i uniwersalność treści prezentowanymi na łamach serii Świat Dysku w kontekście dziedzictwa kulturowego.

Kreatywność społeczna: K_U02

Filozofia I st.: K_U05

Filozofia II st.: K_U05

U3. Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę fragmentów pochodzących z serii Świat Dysku oraz ocenić ich doniosłość pod kątem namysłu filozoficznego oraz kulturoznawstwa.

Kreatywność społeczna: K_U01

Filozofia I st.: K_U08

Filozofia II st.: K_U08

Kompetencje społeczne:

K1. Student jest gotowy do uświadamiania sobie i innym europejskiego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w sferze dorobku literackiego Terry’ego Pratchetta na przykładzie serii Świat Dysku, a także wpływu tegoż dziedzictwa na problemy społeczne i kulturalne

Kreatywność społeczna: K_K02

Filozofia I st.: K_K02

Filozofia II st.: K_K02

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rojek
Prowadzący grup: Krzysztof Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0